FutD - archief
Print

Nummer fida20203186
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 20 mei 2020 CE-AEP/20148518
Titel Noodpakket coronategemoetkomingen banen en economie 2.0
Samenvatting Het kabinet heeft besloten diverse maatregelen uit het "Noodpakket banen en economie" van 17 maart 2020 naar aanleiding van de coronacrisis met drie maanden te verlengen. Volgens het kabinet is sprake van een nieuwe fase waarin de economie zich zal moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit. Het Noodpakket 2.0 bevat daarom op verschillende punten wijzigingen ten opzichte van het eerste noodpakket om beter aan te sluiten op deze nieuwe realiteit, en werknemers, ondernemers en werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen in dat aanpassingsproces. De voornaamste maatregelen zijn:
  • Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met drie maanden te verlengen. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd: het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Gestreefd wordt naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd. Verder wordt de hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag aangepast voor de tweede tranche van de NOW-regeling. Bij de afrekening zal daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet meer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Ook wordt in de verlenging van de NOW-regeling als algemene voorwaarde opgenomen dat bedrijven die gebruikmaken van de NOW dit en komend jaar geen dividend of bonussen mogen uitkeren en geen eigen aandelen mogen inkopen.
  • Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de crisis komt een Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen, komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Voor deze regeling wordt het budgettair beslag geraamd op circa € 1 mld. Net als bij de TOGS, is ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.
  • TOZO wordt eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus. De "TOZO 2"-regeling bevat een partnerinkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum kunnen onder TOZO 2 geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Bij een aanvraag voor TOZO 2 wordt een verklaring gevraagd van de ondernemer en diens partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis. De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen, blijft voor zelfstandig ondernemers beschikbaar.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200520