FutD - archief
Print

Nummer fida20203148
Kenmerk 11 mei 2020
Titel Effecten coronacrisis op WOZ-waarde 2020 en 2021
Samenvatting De Waarderingskamer heeft op 15 mei 2020 een publicatie uitgebracht over de effecten van de coronacrisis op marktwaarden en WOZ-waarden. Daaruit blijkt dat in 2020 de WOZ-waarden zijn gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2019. Op dat moment was er nog geen enkel zicht op een coronacrisis en dus ook niet op effect van deze crisis op de markt. Ook aan het begin van het kalenderjaar 2020 (1 januari 2020) was er nog geen sprake van een coronacrisis. Daarom zal volgens de Waarderingskamer ook vanuit het begrip "toestandspeildatum" de coronacrisis in 2020 nog geen invloed hebben op de vastgestelde WOZ-waarden. Gemeenten moeten in de "aprilinventarisatie" wel opgeven wat hun verwachting is van de waardeontwikkeling van respectievelijk woningen en niet-woningen tussen waardepeildatum 1 januari 2019 en 1 januari 2020 (de ontwikkeling van de WOZ-waarden voor 2021). Zij moeten daarom nu al zicht hebben op de verwachte invloed van de coronacrisis op de WOZ-waarden van 2021, terwijl nog niet bekend is hoe de markt zich verder in 2020 gaat ontwikkelen. Ook wanneer uit marktanalyse zou blijken dat verkoopcijfers in de loop van 2020 een daling laten zien, is de coronacrisis volgens de Waarderingskamer geen "specifieke voor een onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid" als bedoeld in artikel 18, derde lid onder c, Wet WOZ. Dit blijkt volgens de Waarderingskamer onder andere uit een arrest van de Hoge Raad uit 2018, waaruit volgt dat de wetgever heeft beoogd om uitsluitend een omstandigheid die bepaalde nauwkeurig aan te wijzen objecten raakt, aan te merken als een bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 18 Wet WOZ. Daarvan is volgens de Waarderingskamer bij de landelijke coronacrisis geen sprake. Daarom geldt ook voor de WOZ-waarden in 2021 naar de waardepeildatum 1 januari 2020 dat deze niet be´nvloed worden door de nu nog onbekende effecten van de coronacrisis op de marktprijzen. Voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties is het daarom al wel mogelijk een eerste inschatting te geven (in de aprilinventarisatie) van de verwachte ontwikkeling van de WOZ-waarden. Daarnaast heeft de Waarderingskamer heeft op 11 mei 2020 de Handleiding omgaan met effecten coronacrisis bij (afhandeling van) WOZ-bezwaren geactualiseerd. Hierin staan praktische richtlijnen voor het beantwoorden van vragen over WOZ-bezwaren in relatie tot de coronacrisis en voor de afhandeling van WOZ-bezwaren tijdens de uitzonderlijke situatie die door het coronavirus is ontstaan. Voor de meeste WOZ-beschikkingen is de bezwaartermijn inmiddels verstreken, maar de bezwaartermijn hoeft volgens de Waarderingskamer niet te worden aangepast in verband met de coronamaatregelen. Ondanks de verruiming van de maatregelen per 11 mei 2020 en de verwachte verdere verruiming per 1 juni 2020, zal het uitgangspunt van vermijden van contacten binnen 1,5 meter de mogelijkheid voor in ieder geval inpandige opnames voorlopig nog beperken. Daarom is het volgens de Waarderingskamer verstandig om te beoordelen of er ook alternatieven gevonden kunnen worden, zodat de tijdige afhandeling van bezwaarschriften mogelijk blijft.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200511