FutD - archief
Print

Nummer fida20201725
Kenmerk EC 19 maart 2020
Titel Tijdelijke kaderregeling staatssteun wegens Coronavirus
Samenvatting De Europese Commissie heeft een tijdelijke kaderregeling aangenomen zodat de lidstaten de door de staatssteunregels geboden flexibiliteit volledig kunnen benutten om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het corona-virus (COVID-19). De tijdelijke kaderregeling komt bovenop de bestaande staatssteunregels op grond waarvan de lidstaten al heel wat andere ondersteuningsmaatrege-len kunnen nemen om ervoor te zorgen dat er voor alle soorten bedrijven voldoende liquiditeit beschik-baar blijft en dat de economische activiteit tijdens en na de uitbraak van COVID-19 doorgaat. De tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de COVID19-uitbraak is vastgesteld omdat de gehele economie van de EU een ernstige verstoring doormaakt. Om dit te verhel-pen, voorziet de tijdelijke kaderregeling in vijf soorten steun:
  • Rechtstreekse subsidies, selectieve belastingvoordelen en voorschotten: de lidstaten kunnen regelingen opzetten om aan een bedrijf maximaal € 800.000 toe te kennen om in zijn dringende liquiditeitsbehoef-ten te voorzien.
  • Overheidsgaranties voor leningen die door bedrijven bij banken worden genomen: de lidstaten kunnen overheidsgaranties verlenen om ervoor te zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan de klanten die deze nodig hebben.
  • Gesubsidieerde overheidsleningen voor bedrijven: de lidstaten kunnen bedrijven leningen met gunstige rentevoeten verstrekken. Deze leningen kunnen bedrijven helpen om dringende werkkapitaal- en investe-ringsbehoeften te dekken.
  • Waarborgen voor banken die staatssteun naar de reŽle economie doorleiden: sommige lidstaten zijn van plan voort te bouwen op de bestaande leencapaciteit van de banken en hen te gebruiken als een kanaal voor steun aan bedrijven, met name aan kleine en middelgrote ondernemingen. De kaderregeling maakt duidelijk dat dergelijke steun wordt beschouwd als rechtstreekse steun aan de klanten van de banken en niet aan de banken zelf, en geeft richtsnoeren om ervoor te zorgen dat de concurrentie tussen banken zo weinig mogelijk wordt verstoord.
  • " Kortlopende exportkredietverzekering: de kaderregeling voorziet in extra flexibiliteit voor het bewijs dat bepaalde landen niet-verhandelbare risico's inhouden, waardoor de staat waar nodig kortlopende export-kredietverzekering kan verstrekken.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200319