FutD - archief
Print

Nummer fida20201612
Kenmerk NOB 17 maart 2020
Titel NOB: Aanvullende maatregelen coronacrisis mogelijk
Samenvatting De NOB verwelkomt de eerste maatregelen die het kabinet op 12 maart 2020 heeft genomen ten aanzien van de economische impact van het coronavirus. Wel constateert de NOB dat er in de praktijk onduide-lijkheid bestaat over de aan deze maatregelen klevende eisen. Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten kunnen belastingplichtigen die in betalingsproblemen komen vanwege de economische ge-volgen van het virus, bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Naast de gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel, moet een belastingplichtige een verklaring van een (derde) deskundige meesturen. In de praktijk bestaat er volgens de NOB onduidelijkheid over de precieze inhoud van genoemde verklaring en over de vraag wie die verklaring kan en/of mag afgeven. De NOB is van mening dat de praktijk erbij gebaat zou zijn meer praktische handvatten te krijgen in dit kader om de onduidelijkheden weg te nemen. Verder noemt de NOB onder meer de volgende mogelijke toekomstige maatregelen:
  • Verruiming van de verliesverrekening in de Vpb.
  • Verlaging van het Vpb-tarief.
  • Invoering van een tijdelijke willekeurige afschrijving.
  • Meer budget voor de MIA/VAMIL.
  • Tijdelijk uitstellen van de afdrachtplicht voor BTW.
  • Versoepeling urencriterium voor de ondernemersaftrek.
  • Verlenging van aangifte- en betaaltermijnen.
  • Toestaan van het vormen van een voorziening ten laste van de winst in 2019.
  • Verruiming van de werkkostenregeling.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200317