Geen overdrachtsbelasting bij koop grond met sloopplicht

Datum: 17 juni 2016

BV X kocht op 5 december 2008 grond met daarop een oud gebouw. De verkoper gaf BV X in de koopovereenkomst de opdracht om het gebouw vóór de levering van de grond te slopen en de grond bouwrijp te maken. De kosten daarvan kwamen voor rekening van BV X. Op 25 maart 2010 ving de sloop aan en op 20 december 2010 werd de bouwrijpe grond juridisch geleverd als "bouwterrein". De inspecteur stelde dat de economische eigendom al was overgegaan vóór de juridische eigendom en toen nog geen sprake was van een bouwterrein. Hij legde een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting van € 100.724 op. BV X ging in beroep en stelde dat zich geen voor de overdrachtsbelasting belaste verkrijging van economische eigendom had voorgedaan uiterlijk bij aanvang van de sloop. Hof Arnhem-Leeuwarden was het daarmee eens. BV X had volgens het Hof wel een belang bij de onroerende zaken verkregen, maar dat belang hield volgens het Hof niet meer in dan het belang dat voortvloeide uit een recht op levering in de zin van artikel 2, lid 2, WBR. Het Hof vernietigde de naheffingsaanslag. De staatssecretaris ging in cassatie en stelde dat de economische eigendom was verkregen (uiterlijk) bij aanvang van de sloop, omdat BV X toen feitelijk gebruik van en macht over de grond had verkregen en het slooprisico liep. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond verklaard en verwees hiervoor naar de conclusie van A-G Wattel. De grondwaarde werd inderdaad beïnvloed door de sloop, maar dat was volgens de A-G geen ander waarderisico dan het gewone waardeveranderingsrisico bij aanschaf voor een vaste prijs. Het risico van wanprestatie of faillissement van de sloper of van aansprakelijkheid tegenover derden voor handelingen van de sloper, viel volgens de A-G niet onder enige van de verschijnselen die duidden op meer belang dan een recht op levering en leek volgens hem ook los te staan van het belang bij de waardeontwikkeling van of de macht over de grond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.