Wetsvoorstel tussenregeling valutaresultaten deelnemingen ingediend

Datum: 21 juni 2011

De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Vpb ingediend in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen. De ministerraad ging op 8 april 2011 akkoord met dit wetsvoorstel, waarmee per de datum van het persbericht – 8 april 2011 om 17.00 uur – een eind werd gemaakt aan de aftrek van valutaverliezen. Het wetsvoorstel zal dan ook met terugwerkende kracht tot en met die datum en dat tijdstip in werking treden. Een aantal belastingplichtigen neemt het standpunt in dat door het Deutsche Shell-arrest van het EU-Hof de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake de behandeling van valutaresultaten bij deelnemingen is achterhaald en dat valutaverliezen aftrekbaar zijn. Als uiteindelijk zou blijken dat volgens jurisprudentie van het EU-Hof valutaverliezen op deelnemingen in bepaalde gevallen in aftrek kunnen worden gebracht, leidt dat volgens de staatssecretaris tot de onevenwichtige situatie dat valutaverliezen in aftrek komen terwijl valutawinsten onder de deelnemingsvrijstelling vallen. De staatssecretaris heeft ervoor gekozen de uitkomst van de procedures niet af te wachten. Hij heeft met dit wetsvoorstel een regeling getroffen, die alleen gevolgen heeft voor belastingplichtigen die valutaverliezen in aftrek brengen en hun claim ook gehonoreerd zien. De maatregel komt er kortweg op neer dat bij die belastingplichtigen ook de valutawinsten in de heffing worden betrokken. De voorgestelde regeling heeft geen gevolgen voor het geval dat beslist wordt dat valutaverliezen niet in aftrek mogen worden gebracht.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.