Toelichting op weigeren rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3

Datum: 21 september 2022

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer een toelichting gestuurd op het kabinetsbesluit om geen rechtsherstel te verlenen aan belastingplichtigen in box 3 van wie de definitieve aanslag al onherroepelijk vaststond ten tijde van het Kerstarrest (de niet-bezwaarmakers). Daarbij wijst hij op het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022. De Hoge Raad besliste in dat arrest dat belastingplichtigen die voor box 3 niet vielen onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de aanslag onherroepelijk was op het moment van het Kerstarrest, juridisch gezien geen recht hadden op het rechtsherstel zoals door de Hoge Raad in het Kerstarrest was bevolen. Belastingplichtigen kunnen nog steeds een verzoek indienen tot ambtshalve vermindering, maar deze verzoeken zullen worden afgewezen, conform het arrest van de Hoge Raad. Ten aanzien van alle scenario’s voor rechtsherstel geldt volgens de staatssecretaris dat de budgettaire derving gedekt moet worden. Daarbij moeten de scenario’s worden afgewogen tegen de vele andere vraagstukken die momenteel een rol spelen bij het opstellen van de begroting, zoals compensatie voor koopkrachtverslechtering vanwege de zeer hoge inflatie. Het kabinet heeft de uitgewerkte scenario’s betrokken bij de integrale besluitvorming over de begroting. Daarbij heeft het kabinet de budgettaire gevolgen, de juridische houdbaarheid en de uitvoeringsgevolgen van de verschillende scenario’s meegewogen. Tegen deze achtergrond heeft het kabinet besloten om de beperkt beschikbare budgettaire middelen in te zetten voor het ondersteunen van de koopkracht van burgers en om geen herstel te bieden aan niet-bezwaarmakers. (Een advies van de Landsadvocaat bij de verschillende scenario’s voor rechtsherstel is als bijlage bij de brief van de staatssecretaris gevoegd, -red.)

 

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022