Belastingpakket 2023 naar Tweede Kamer

Datum: 20 september 2022

Op 20 september 2022 werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingpakket met fiscale maatregelen voor 2023 en volgende jaren bestaat uit de volgende zeven wetsvoorstellen:

 1. Belastingplan 2023.
 2. Overbruggingswet box 3.
 3. Wet rechtsherstel box 3.
 4. Wet minimum CO2-prijs industrie.
 5. Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.
 6. Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen
 7. Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot tijdelijke intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de AOW en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers.

In een nog in te dienen nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en in het Belastingpakket 2024 worden de volgende maatregelen opgenomen:

 • Wijziging Mijnbouwwet vanwege tijdelijke verhoging cijns.
 • Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon.
 • Verhoging werkkostenregeling.
 • Begrenzing periodieke giftenaftrek.
 • Duurzame ontwikkeling Caribisch Nederland.
 • Vastgoed buiten het fbi-regime.
 • Brede aanpak constructies en oneigenlijk gebruik fiscale regelingen.

Verder worden de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA) verhoogd. Om bedrijven een extra steun in de rug te geven en om de grotere vraag te accommoderen, verhoogt het kabinet het budget voor de EIA en MIA structureel met respectievelijk € 100 mln en € 50 mln per jaar vanaf 2023. Het extra budget van € 150 mln in 2023 zal voornamelijk nodig zijn om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijfsmiddelen gestimuleerd kunnen blijven. Op het moment worden de EIA en MIA geëvalueerd. De evaluaties zullen begin 2023 worden afgerond. Als deze evaluaties inzichten verschaffen over een aangepaste maar mogelijk doelmatigere budgetverdeling, zal het kabinet de budgetverdeling, ingaande vanaf 2024, heroverwegen

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022