Informatiebeschikking groentewinkel om gewiste kassagegevens intact

Datum: 11 mei 2022

Vof X dreef een detailhandel in groente en fruit en maakte bij de kassa gebruik van een Avery Berkel weeg- en afrekensysteem. Naar aanleiding van een boekenonderzoek voor de BTW nam de inspecteur een informatiebeschikking. X ging in beroep, maar Rechtbank Den Haag besliste dat in een geval als dit in een geautomatiseerd kassasysteem ingevoerde detailgegevens op grond van artikel 52, lid 1, AWR moesten worden bewaard, en X hier niet aan had voldaan. Er waren geen uitsplitsingen per productsoort, gewicht, prijs per hoeveelheid in geld en gewicht op de dagelijkse Z-afslagen vastgelegd, en niet alle kassatransacties waren bewaard gebleven. Hierdoor was het niet mogelijk om een verband te leggen tussen de (totale) inkoop en de (totale) verkoop en was een controle op de juistheid en volledigheid van de omzet niet of onvoldoende mogelijk. Dat het niet-bewaren van de gegevens volgens X het gevolg was van gebrek aan kennis ten aanzien van het voeren van een administratie en het gebruik van het kassasysteem, kwam voor rekening en risico van X. Van een belastingplichtige mocht worden verwacht dat hij zich verdiepte in wat de administratieverplichting met zich meebracht en als gevolg daarvan het juiste gebruik van een kassasysteem. De administratie van X bevatte, naast de niet-bewaarde detailgegevens, geen andere gegevens die binnen een redelijke termijn controle van de volledigheid van de omzetverantwoording mogelijk maakte. Er kon ook aan de juistheid en volledigheid van het kasboek worden getwijfeld, aangezien de inspecteur in het geval van één van de firmanten van X een negatief kassaldo had geconstateerd die hiervoor geen goede verklaring had gegeven. De Rechtbank vond het daarom aannemelijk dat de kasadministratie geen volledig beeld gaf van de werkelijk contant ontvangen en uitgegeven bedragen. Dit maakte dat de met de kassa vastgelegde detailgegevens voor de heffing van belasting van belang en van voldoende gewicht waren en daarom op de daartoe wettelijk voorgeschreven manier hadden moeten worden bewaard. Aangezien dit niet was gebeurd, had X niet aan haar administratie- en bewaarplicht voldaan. De informatiebeschikking was daarom terecht opgelegd.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 27-05-2022