Fiscale beleidsprioriteiten kabinet Rutte IV

Datum: 17 februari 2022

Staatssecretaris Van Rij heeft zijn beleidsprioriteiten voor de komende kabinetsperiode en de verwachte planning van de fiscale wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris voorziet in het verlengde van het coalitieakkoord vijf belangrijke beleidsthema’s voor de komende kabinetsperiode: Klimaat, Ondernemen, Inkomen en arbeid, Vermogen en Wonen en gezondheid.

  • Beleidsthema Klimaat. Het kabinet zet fiscale maatregelen in op het terrein van klimaat met als doel het reduceren van de CO2-emissies en het stimuleren van gedragsaanpassingen. Het gaat daarbij om de een groot aantal maatregelen waaronder het introduceren van een systeem van betalen naar waarvoor een zelfstadig wetstraject is voorzien. Veel maatregelen zoals het aanscherpen van de CO2-heffing industrie en een verhoging van de vliegbelasting zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2023.
  • Beleidsthema Ondernemen. Het kabinet wil het groei- en innovatief vermogen van bedrijven, van MKB-ondernemers tot aan grote internationale bedrijven, versterken en een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat bieden. Ook wil het kabinet doorgaan met het tegengaan van belastingontwijking door onder andere in Europees en internationaal verband afspraken te maken en te zorgen dat deze afspraken omgezet worden in nationale wetgeving. In de verdragen die Nederland sluit met andere landen zal scherp worden gekeken naar de aanpak van belastingontwijking en ook wordt gewerkt aan de versterking van de belastingheffing in ontwikkelingslanden.
  • Beleidsthema Inkomen en arbeid. Het kabinet streeft over de kabinetsperiode heen naar een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen. Ook wordt invulling gegeven aan een beoogde lastenverlichting van € 3 mld. De staatssecretaris vindt het voor een goed werkende arbeidsmarkt van belang om de situaties van werknemers en zelfstandigen ook op fiscaal vlak evenwichtiger te maken.
  • Beleidsthema Vermogen. Zowel de omgang met het arrest van de Hoge Raad over het huidige stelsel van box 3 als de introductie van een belasting over werkelijk vermogensrendement eisen volgens de staatssecretaris veel aandacht op dit terrein. In het coalitieakkoord zijn ook afspraken gemaakt over box 2. Daarnaast wordt onderzocht hoe de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik hiervan kan worden tegengegaan. Verder is tijdens het debat over de regeringsverklaring toegezegd om nog voor de zomer van 2022 – als het interdepartementale beleidsonderzoek naar vermogensverdeling is afgerond – met een bredere reactie op de vermogensongelijkheid in Nederland te komen. De staatssecretaris bekijkt of deze perspectieven kunnen worden betrokken bij de bovengenoemde trajecten.
  • Beleidsthema Wonen en gezondheid. Fiscale maatregelen kunnen volgens de staatssecretaris een belangrijke rol spelen om mensen te helpen een geschikte woning te vinden, gezond gedrag te stimuleren en ongezond gedrag te ontmoedigen. Het coalitieakkoord bevat hiervoor een aantal concrete fiscale maatregelen. Zo wordt de verhuurderheffing afgeschaft, de tabaksaccijns verhoogd en onderzoek gedaan naar een belasting op suiker.

Naast de bovenstaande beleidsthema’s heeft de staatssecretaris de ambitie om de eerste stappen te zetten voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel en een substantiële stap te zetten in de verbetering van de dienstverlening door de Belastingdienst. Ook houden de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen hun invorderingsstrategie tegen het licht, in het bijzonder voor burgers die langdurig te maken hebben met hoge schulden. Tegelijkertijd wordt het stroomlijnen van de invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen (Wet Stroomlijnen) – die is opgenomen in de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017, maar niet in werking is getreden – opgeschort en heroverwogen. Daarbij wordt gekeken naar de introductie van een hardheidsclausule in de Invorderingswet. De Tweede Kamer wordt hierover in het eerste kwartaal van 2022 nader geïnformeerd. De staatssecretaris liet verder weten dat de onderzoeksrapporten over de effecten van FSV-registraties door de directie MKB en naar de gebruikte “query’s aan de poort”–zoekopdrachten die tot opname in FSV konden leiden eind februari 2022 (MKB) en begin maart 2022 (Query’s) naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Ook wordt de Tweede Kamer in het eerste kwartaal 2022 geïnformeerd over de stand van zaken rondom het herstelproces van ten onrechte niet-verminderde vervolgingskosten en de problematiek rondom invorderingsrente. Tot slot zal de staatssecretaris vóór het commissiedebat Belastingdienst van 24 maart 2022 op hoofdlijnen de opzet toelichten van zijn op 31 januari 2022 aangekondigde actieplan met betrekking tot de handhavingsinstrumenten van de Belastingdienst.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.