Fiscale maatregelen in Coalitieakkoord 2021-2025

Datum: 15 december 2021

VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben op 15 december 2021 het Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” gepresenteerd. Zij kondigen hierin onder meer gerichte verlaging van belastingen aan, de uitwerking van een nieuwe financieringssystematiek waarbij wordt gekeken naar een groter eigen belastinggebied voor medeoverheden en spreken zij steun uit voor voorstellen van de EC voor een belasting op kerosine. Verder willen de partijen in 2030 een systeem van “Betalen naar Gebruik” introduceren voor alle automobiliteit op basis van de MRB, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers en verhogen zij de vliegticketbelasting. Ook worden de eerste stappen aangekondigd voor een vereenvoudiging en hervorming van het belastingstelsel. Belastingen op suikerhoudende drank en tabak worden verhoogd en onderzocht wordt of de BTW op groente en fruit naar 0% kan worden verlaagd. In internationaal verband wordt ingezet op digitale dienstenbelasting, vliegtaks, CO2-grensheffing en minimumtarief voor winstbelasting om oneerlijke concurrentie tussen lidstaten te voorkomen. Verder ontlenen wij aan het Coalitieakkoord de volgende fiscale maatregelen:

1. Bedrijven en ondernemers

 • Geconstateerd wordt dat over het box 2-inkomen pas belasting wordt betaald op het moment dat dit box 2 verlaat en dat dit uitstel voor beleggingsvermogen tot onevenwichtige situaties kan leiden.
 • Het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast, waarbij de grens wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000.
 • Met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de erf- en schenkbelasting en de IB wordt in samenhang met de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit die in 2022 wordt afgerond, onderzocht hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan, zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld is.
 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van € 650 (inclusief basispad, laatste twee jaar in stappen van € 605) verder teruggebracht tot € 1.200 in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode meer dan gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.
 • De CFC-maatregel uit “Ter Haar” wordt ingevoerd. Ook wordt OESO Pillar II ingevoerd. Mocht dit niet tot de gewenste besparing leiden, dan wordt gekeken naar andere grondslagverbredingen, het lage Vpb-tarief en/of de schijflengte in de Vpb waarbij het vestigingsklimaat, en de positie van het MKB in ogenschouw wordt genomen.

2. Vermogen

 • Per 2025 wordt een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement. Vooruitlopend daarop wordt per 2023 de leegwaarderatio afgeschaft, waardoor de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer zal gaan aansluiten bij de praktijk. Dit draagt volgens het Coalitieakkoord bij aan meer balans in het huidige fiscale regime voor particulieren en beleggers die woningen voor de verhuur financieren in box 3. De opbrengst hiervan, samen met een extra budget van € 200 mln, wordt gebruikt om de vrijstelling in box 3 te verhogen naar circa € 80.000. In het nieuwe box 3-stelsel zal sparen en beleggen direct op reëel rendement worden belast, de waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk echter nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement.
 • De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt per 2024 afgeschaft.
 • De overdrachtsbelasting voor niet-woningen én voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%.

3. Varia

 • De tabaksaccijns wordt verhoogd naar circa € 10 per pakje.
 • De middelingsregeling in de IB wordt per 2023 afgeschaft.
 • De verbruiksbelasting niet-alcoholische dranken (exclusief mineraalwater) wordt aangescherpt. Om te voorkomen dat over bier minder accijns moet worden betaald dan over frisdrank, wordt het minimumtarief van bier ook verhoogd.
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd.

4. Afschaffing IACK en verhuurderheffing

 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft na 2024. Dit wordt gedaan door vanaf 2025 een leeftijdsondergrens op basis van geboortejaar van het kind te hanteren. De IACK wordt op deze wijze in 13 jaar tijd met ingang van 2037 afgeschaft.
 • De verhuurderheffing wordt per 2023 afgeschaft.

5. Klimaatlasten

 • De huidige CO2-heffing industrie aan de marge wordt aangescherpt via een aanpassing van het aantal dispensatierechten en het tarief.
 • Per 1 januari 2023 wordt een CO2-minimumprijs voor de industrie ingevoerd. De minimumprijs gaat niet werken als een vlakke heffing en blijft daarmee onder de verwachte ETS-prijs. De belastingplichtigen zijn gelijk aan die van de huidige CO2-heffing industrie.
 • De tariefstructuur van de energiebelasting (EB) wordt minder degressief gemaakt door de tarieven in de hogere verbruiksschijven gas en elektriciteit te verhogen.
 • Ten opzichte van de tarieven in het basispad van de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE), worden de ODE-tarieven van de 2e en 3e schijf elektriciteit per 2023 verlaagd.
 • De vrijstelling en teruggaafregeling in de EB (aardgas en elektriciteit) voor metallurgische en mineralogische procedés wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.
 • Het tarief 1e schijf gas in de EB wordt in de periode 2023-2028 verhoogd met 5,23 cent/m3.
 • Het tarief 1e schijf elektriciteit in de EB wordt in de periode 2023-2028 verlaagd met 5,23 cent/kWh.
 • Gasleveranciers worden vanaf 2023 verplicht om een aandeel van groen gas bij te mengen in het gasnetwerk. Dit aandeel loopt op naar 20% in 2030.
 • Ter compensatie voor de verwachte stijging van de leveringstarieven door de bijmengverplichting groen gas, wordt het belastingdeel van de energierekening voor huishoudens per 2023 structureel met taakstellend € 225 mln verlaagd via de belastingvermindering in de EB.
 • De inputvrijstelling in de EB voor verbruik van aardgas bij elektriciteitsopwekking wordt voor warmtekrachtkoppeling systemen (WKK’s) per 1 januari 2025 beperkt tot het aardgas dat wordt aangewend voor de productie van elektriciteit dat wordt geleverd aan het net.
 • Het verlaagd tarief in de EB voor glastuinbouwbedrijven wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.
 • In 2030 wordt een MRB-Plus (kilometerbeprijzing) ingevoerd met een vlak kilometertarief voor alle personen- en bestelauto’s.
 • De BPM-vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers wordt per 1 januari 2024 in drie stappen naar nul afgebouwd in 2026. Hierna is het reguliere BPM-tarief voor bestelauto’s ook van toepassing voor ondernemers. De vrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan.
 • De vliegbelasting wordt per 2023 verhoogd, zodat de budgettaire opbrengst met € 400 miljoen euro per jaar toeneemt.
 • Het budget van de EIA wordt per 1 januari 2023 met € 50 mln structureel verhoogd.
 • Het budget van de MIA wordt per 1 januari 2025 met € 30 mln structureel verhoogd.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.