Raadspersonen zien kloof tussen werkvloer en leiding Belastingdienst

Datum: 12 oktober 2021

In maart 2020 stelden de staatssecretarissen van Financiën twee onafhankelijke personeelsraadspersonen aan om signalen van de werkvloer op te halen over mogelijke onrechtmatigheden en vermoedens van misstanden bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De staatssecretarissen hebben de eindrapportage Raadspersonen Belastingdienst nu aan de Tweede Kamer aangeboden. Een vrij groot aantal meldingen maakt duidelijk dat de communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden niet optimaal is. Niet alleen medewerkers die met de uitvoering zijn belast maar ook sommige (hogere) leidinggevenden hebben te kennen gegeven dat zij zich niet veilig voelen in de organisatie. Het betreft onder meer signalen die zijn ontvangen vanuit verschillende locaties van de Belastingtelefoon. De medewerkers van de Belastingtelefoon ervaren een te grote werkdruk in verband met de opgelegde productienormen. Die worden, naar hun mening, vaak op een onredelijke wijze gehandhaafd. De wijze waarop zij door hun leidinggevende worden aangesproken bij vermeend tekortschieten, wordt als bedreigend ervaren. De informanten geven te kennen beducht te zijn om hun leidinggevende tegen te spreken. In het algemeen lijkt er volgens de raadspersonen geen voeling te zijn met wat er leeft op de werkvloer en laat de ontvankelijkheid van leidinggevenden voor signalen van medewerkers te wensen overlaat. Verder kunnen de raadspersonen zich niet aan de indruk onttrekken dat bij de aanstelling van medewerkers die als taak hebben dossiers als eersten in behandeling te nemen, meer aandacht is besteed aan het kostenaspect dan aan de primaire vraag of het personeel over voldoende kennis en ervaring beschikt om de werkzaamheden – waaronder contacten met het publiek en het beantwoorden van uiteenlopende vragen – te verrichten. Ook dringen de raadspersonen erop aan om de positionering van de vaktechnische structuur te verhelderen en versterken. De staatssecretarissen hebben in een eerste reactie op de eindrapportage laten weten dat hun ambitie een open en inclusieve cultuur is, waarin burgers en bedrijven centraal staan, dilemma’s bespreekbaar zijn en er ruimte is voor tegenspraak. Het zou volgens hen vanzelfsprekend moeten zijn dat medewerkers zich veilig voelen om tijdig signalen af te geven en dat zij binnen redelijke termijnen horen wat daarmee gebeurt. De komende periode wordt door middel van opleidings- en reflectietrajecten geïnvesteerd in de ontwikkeling van leidinggevenden bij de Belastingdienst, de dienst Toeslagen en de Douane.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.