Nieuw BSN omdat oude in BTW-nummer was verwerkt, niet mogelijk

Datum: 22 juli 2021

X exploiteerde sinds 2003 een eenmanszaak waarvoor hij een BTW-nummer had waarin zijn BSN was opgenomen. De Belastingdienst paste dit aan omdat het BSN een strikt persoonlijk identificatiegegeven was waarvan de verwerking door de Belastingdienst in het BTW-nummer volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ontoelaatbaar was. X vroeg de gemeente Zoeterwoude ook om een nieuw BSN omdat zijn huidige BSN-nummer door de ontoelaatbare verwerking nog steeds op het internet was te vinden. Daardoor bestond volgens X het gevaar van identiteitsfraude. De gemeente weigerde dit, waarop X in beroep ging. Rechtbank Den Haag verklaarde zich onbevoegd om te beslissen op het beroep, omdat geen wettelijke bepaling voorzag in het wijzigen van het BSN, anders dan bij een foutieve toekenning. X ging in hoger beroep, maar de ABRvS bevestigde de uitspraak van de Rechtbank. Het was volgens de ABRvS de vraag of de reactie van de gemeente zou moeten worden gelijkgesteld met een besluit om zo rechtsbescherming te bieden aan burgers die een nieuw BSN toegekend wilden krijgen. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) volgde dat dit niet de bedoeling van de wetgever was geweest. Het was technisch mogelijk om aan iemand een nieuw BSN toe te kennen, maar de wet sloot die mogelijkheid bewust uit in artikel 8, lid 1, Wabb. Het BSN speelde volgens de ABRvS, in een tijd van toenemende digitalisering, een steeds belangrijkere rol bij allerlei verwerkingen van gegevens. Daarmee was de zorgvuldige omgang met het BSN van groot belang voor burgers. De ABRvS zag op dit moment echter onvoldoende aanknopingspunten om de reactie op het verzoek van X om wijziging van het BSN, gelijk te stellen met een besluit uit het oogpunt van rechtsbescherming. Daarbij was van groot belang dat het in de eerste plaats aan de wetgever was om onderzoek te doen naar het BSN-stelsel en mogelijke risico’s daarvan en vervolgens om af te wegen of, en zo ja op welke manier, de wet moest worden aangepast. Uit een toelichting door de minister van Binnenlandse Zaken op de zitting bleek dat een onderzoek naar het BSN-stelsel inmiddels in gang was gezet.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.