Wetsvoorstel UBO-trusts en soortgelijke constructies naar Tweede Kamer

Datum: 26 april 2021

Minister Hoekstra heeft het wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de ultimate beneficial owner (UBO) van trusts en soortgelijke juridische constructies, zoals voortvloeit uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In de volgende gevallen moet de trustee of de persoon vergelijkbaar met een trustee in een trust voldoen aan de registratieplicht:

  • Als de trustee of de persoon in een vergelijkbare positie, in Nederland woonachtig of gevestigd is.
  • Als de trustee buiten de EU woonachtig of gevestigd is en deze namens de trust of soortgelijke juridische constructie, in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft.

De doelstelling van het register is het creëren van transparantie over de uiteindelijk belanghebbende van trusts en soortgelijke juridische constructies ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Het register zal worden beheerd door de KvK. Het betreft een separaat register (niet zijnde een basisregister. De trustee of de persoon die zich in een vergelijkbare positie bevindt, is verplicht de trust of soortgelijke juridische constructie én de uiteindelijk belanghebbenden daarvan te registreren. De trustee draagt er zorg voor dat de gegevens toereikend, actueel en accuraat zijn. De richtlijn schrijft voor dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat inbreuken op de verplichtingen onderworpen worden aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen of sancties. Hier wordt handhaving voor ingericht. De handhaving wordt belegd bij de Belastingdienst en in het bijzonder bij het Bureau Economische Handhaving (BEH). BEH kan bij de handhaving, indien de trustee zijn verplichtingen met betrekking tot de registratie niet nakomt, een last onder dwangsom of bestuurlijke boete opleggen dan wel voorbereidingen treffen voor een strafrechtelijke handhaving (duaal sanctiestelsel).

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.