Fiscale verzamelwet 2022 naar Tweede Kamer

Datum: 19 januari 2021

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2022 (Kamerstuk 35.708) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen die per 1 januari 2022 in werking zullen treden:

  • Er wordt een inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting voorgesteld voor vennootschappen met landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928 (NSW-vennootschappen). Vooruitlopend op dit wetsvoorstel is de inhoudingsvrijstelling al goedgekeurd via het Besluit inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen
  • Er wordt een bepaling opgenomen over het kosteloos aan de douane ter beschikking stellen van een ruimte voor douanecontroles, zodat de responstijden voor bedrijven en instellingen kunnen worden verkort. Daarnaast wordt er in de Adw een geldboete gesteld op het niet-nakomen van de verplichting tot het melden aan de Douane dat de goederen beschikbaar zijn voor douanecontrole bij de aankomst van goederen op de plaats van uitgaan. Tot slot wordt de duur voor het vasthouden voor onderzoek in de Adw in overeenstemming gebracht met de duur voor het vasthouden voor onderzoek ingevolge het Wetboek van Strafvordering.
  • Voor het begrip "inrichting" sluit de afvalstoffenbelasting aan bij de definitie in de Wet milieubeheer (Wm). Dit begrip wordt echter door de Invoeringswet Omgevingswet uit de Wm geschrapt. Omdat het begrip voor de afvalstoffenbelasting van belang blijft voor de omschrijving van de grondslag en belastingplicht wordt het fiscale begrip "inrichting" in de Wbm zelf geregeld. Naar aanleiding van het Wortmann-arrest van het EU-Hof van Justitie en het eindarrest van de Hoge Raad in de Eurobolt-zaak wordt in de IW voorzien in een bijzondere wettelijke regeling voor het toekennen van een vergoeding voor het rentenadeel dat wordt geleden vanaf de dag waarop rechten bij invoer of rechten bij uitvoer in strijd met het Unierecht werden betaald.
  • Voorgesteld wordt om de horizonbepaling in de IW te laten vervallen. Hiermee wordt zeker gesteld dat het bodemrecht niet vervalt bij intrekking van wetsvoorstel 22.942. Dat betekent niet zonder meer dat het bodemrecht ook in de toekomst in zijn huidige vorm gehandhaafd moet blijven. Momenteel onderzoeken het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Financiën alternatieven voor het fiscale bodemrecht ten behoeve van de herijking van het faillissementsrecht.
  • In de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) wordt een algemene antimisbruikmaatregel opgenomen naar aanleiding van een door het Global Forum on Transparency and Exchange of information for tax purposes (Global Forum) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ingesteld proces van beoordelingen met betrekking tot de implementatie van de Common Reporting Standard (CRS) in de nationale wet- en regelgeving. Op basis van deze antimisbruikmaatregel worden overeenkomsten of praktijken genegeerd waarvan het primaire doel redelijkerwijs moet worden beschouwd als het omzeilen van een verplichting in het kader van de CRS, en moet de desbetreffende verplichting worden nagekomen alsof die omzeilingsovereenkomst of -praktijk niet bestond.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.