AVG-beloften voor blauw, rood en groen en “License to disturb” van CAF

Datum: 18 november 2020

In de week dat de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag de verhoren hield over de problemen rond de aanpak van fraude met kinderopvangtoeslag, stuurde staatssecretaris Van Huffelen haar reactie naar de Tweede Kamer met betrekking tot het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris wees op het concept plan van aanpak "Herstellen, Verbeteren en Borgen" waarin staat welke stappen Toeslagen op korte termijn heeft gezet op het punt van de verwerking van de nationaliteit. Zij bevestigt dat de verwerking van de (dubbele) nationaliteit van Nederlanders niet noodzakelijk is voor de vervulling van een publieke taak van Toeslagen. De twee punten waar Toeslagen overtredingen had begaan over de manier waarop nationaliteit is gebruikt, zijn rechtgezet. Dat betrof de casus Beilen waarin het ging om signalen dat aan burgers met de Bulgaarse nationaliteit waarvan de toeslagen eerder waren stopgezet deze weer toegekend hadden gekregen en de casus Arena betrof een melding over mogelijke fiscale onjuistheden van een groep burgers met de Ghanese nationaliteit die kinderopvangtoeslag zouden hebben aangevraagd. In beide casus hebben er verder geen nader onderzoek of acties plaatsgevonden, omdat er geen aanleiding voor was. Voor de Belastingdienst (blauw), Douane (groen) en Toeslagen (rood) wordt ook gewerkt aan het in beeld brengen van alle verwerkingen van nationaliteit en het beoordelen daarvan. De processen rond risicoselectie en signalen van mogelijke fraude worden aan een diepgaander onderzoek onderworpen dat in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond. De staatssecretaris stuurde bij haar reactie ook de weekverslagen van de CAF over 2017-2019 mee waarin minder is weggelakt dan in eerder via de WOB openbaar gemaakte stukken. Deze verslagen zijn voorzien van een logo met de tekst "License tot disturb". Uit de stukken blijkt vooral dat men erg verheugd is over de media-aandacht met betrekking tot strafzaken van facilitators: in de verslagen worden veel hyperlinks naar krantenberichten over veroordeelde belastingadviseurs vermeld. Naast zakelijke onderdelen, staan in de verslagen ook veel triviale zaken zoals de inval bij een onder invloed zijnde adviseur die rond middernacht in nachtgoed de deur opende. Verder zijn de verslagen zijn opgeleukt met klokjes en ballen bij de kerstspecials.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 04-12-2020