Handleiding AVG voor afdoening voor (inzage)verzoeken aan Belastingdienst

Datum: 28 juli 2020

Naar aanleiding van een WOB-verzoek van Fiscaal up to Date zijn de handleidingen AVG openbaar gemaakt. Het betreft (1) het memo AVG recht op inzage (de procesbeschrijving) van het ministerie van Financiën van 24 mei 2018 en (2) de handleiding voor de afhandeling van specifieke inzageverzoeken (en verzoeken om correctie, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking) van de Belastingdienst van 25 mei 2020. In de handleiding van de Belastingdienst wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke (AVG-)verzoeken en wordt per soort aangegeven hoe en door wie die moeten worden behandeld. Binnen de specifieke verzoeken geldt een aparte werkwijze voor verzoeken van gemachtigden en verzoeken van VIP’s (onder wie (a) leden van het Koninklijk huis, politici, bekende Nederlanders en (b) (ex-)medewerkers van de Belastingdienst en inwonende gezinsleden). De specifieke verzoeken worden verder onderverdeeld tussen verzoeken met betrekking tot Belastingen en verzoeken voor Douane, Toeslagen, FIOD en Bedrijfsvoering. Met betrekking tot de inhoudelijke behandeling van specifieke verzoeken vermeldt de handleiding het volgende:

  • Als steeds dezelfde verzoeken zijn ingediend of een verzoek dusdanig omvangrijk is dat het buitensporig kan worden genoemd, wordt het verzoek geweigerd. Deze weigering wordt in een beschikking vastgelegd.
  • Als de gevraagde gegevens afkomstig zijn van "Blauw" (de Belastingdienst), hoeft geen inspanning te worden verricht als (a) de informatie al bekend is bij betrokkene, omdat hij die zelf heeft aangeleverd of de Belastingdienst die al eerder heeft aangeleverd of de informatie voor betrokkene te vinden is op websites en in portalen. In het laatste geval moet wel worden aangegeven waar verzoeker die gegevens dan kan vinden (in de portalen Mijn Belastingdienst of Mijn Toeslagen).
  • Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, wordt geen informatie verstrekt wanneer en voor zover (art. 14-5 AVG): (a) het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, of (b) de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim.
  • Vervolgens wordt getoetst of de gevraagde informatie onder één van de volgende weigeringsgronden/beperkingen valt: (a) voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten, (b) andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat, met name een belangrijk economisch of financieel belang van de EU of van een lidstaat, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid (bijvoorbeeld renseignementen), of (c) een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar gezag.
  • Een verzoek om inzage op grond van de AVG geeft alleen recht op inzage in de persoonsgegevens die over een betrokkene worden verwerkt. De AVG geeft geen recht op de gehele documenten. Een verzoek om inzage in de persoonsgegevens is dus anders dan een verzoek om inzage in de op de zaak betrekking hebbende stukken. Als de behandelaar in het kader van een AVG-verzoek besluit om inzage in documenten te verstrekken, moet hij persoonsgegevens van derden (zoals gegevens van andere betrokkenen en/of medewerkers van de Belastingdienst) weglakken. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en gegevens zoals die worden genoemd in de verwerkingen. Welke persoonsgegevens in welke verwerking worden verwerkt, is opgenomen in het verwerkingenregister.
  • Als iemand met een beroep op de AVG inzage in eigen dossier vraagt, moet de verzoeker worden uitgelegd dat de AVG (en de WOB) daar niet voor bedoeld is. Als er een bezwaar loopt of er een voorgenomen boete is, kan wel een beroep worden gedaan op artikel 8:42 AWB om inzage te krijgen in de op de zaak betrekking hebbende stukken.
  • Voor de afhandeling van de verzoeken gelden de termijnen van de AVG. Voor bezwaar en beroep gelden op grond van de Uitvoeringswet AVG de termijnen van de Awb.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 11-06-2021