Alleen inhoudingsvrijstelling voor dividend van feeder-BV aan actieve houdster

Datum: 15 juli 2020

Rechtbank Noord-Holland kwam in twee zaken tot verschillende uitspraken met betrekking tot de inhou-dingsvrijstelling van dividendbelasting. In de ene zaak stond artikel 4, lid 3, onder c, Wet DB in de weg aan de inhoudingsvrijstelling omdat sprake was van een volstrekt kunstmatige constructie. De andere zaak liep voor de belastingplichtige goed af, omdat de dividendontvanger een materiële onderneming dreef. De zaken betroffen die van de naar Belgisch recht opgerichte en in België gevestigde X BVBA en NV X. X BVBA had een belang van 38,71% in de in Nederland gevestigde BV A en twee oldtimers. Haar aandeelhouders waren drie leden van de in België wonende familie H. X BVBA had geen kantoorruimte in België en had geen personeel in dienst. Ook NV X had een belang in BV A, naast haar vele andere minder- en meerderheidsbelangen in Nederlandse en Belgische vennootschappen. Haar belang in BV A was 24,39%. BV A was een “feeder vennootschap” voor participanten in een fonds van een Nederlandse private equity huis. De aandeelhouders van NV X waren de twee Belgische vennootschappen waarvan de aandelen (middellijk) in handen waren van de familie H. Het statutair bestuur van NV X bestond uit twee Belgische vennootschappen, H BA en NV K. De heer M was aandeelhouder en gedelegeerd bestuurder van NV X. Zijn echtgenote N verrichtte via H BA juridische en administratieve werkzaamheden voor NV X en haar Belgische dochtervennootschappen. In 2017 bedroegen de aan NV X in rekening gebrachte managementvergoedingen ongeveer € 525.000 voor de door M en mevrouw N verrichte werkzaamheden. In de woning van M en mevrouw N was een aparte werkruimte ingericht van waaruit beiden hun werkzaamheden voor NV X uitvoerden. NV X had geen andere werknemers in dienst. BV A deed op 31 juli 2018 een uitkering van € 2.082.518 uit de winst- en agioreserve aan haar aandeelhouders. Op de uitkering aan X BVBA en NV X werd 5% dividendbelasting ingehouden. X BVBA en NV X gingen in beroep en claimden de inhoudingsvrijstelling van artikel 4, lid 2, Wet DB. NV X kreeg dat bij Rechtbank Noord-Holland voor elkaar, maar X BVBA niet. De gekozen constructie leidde volgens de Rechtbank bij X BVBA tot een bewijsvermoeden van misbruik omdat daarbij dividendbelasting werd ontgaan. X BVBA kon dit bewijsvermoeden ontzenuwen met het stellen en aannemelijk maken van feiten die erop wezen dat het houden van het belang geen volstrekt kunstmatige constructie opleverde die geen verband hield met de economische realiteit, maar daarin was X BVBA niet geslaagd. X BVBA verrichtte geen economische activiteiten anders dan het beleggen in twee oldtimers en het houden van het belang in BV A. X BVBA beschikte niet over een eigen kantoorruimte, had geen werknemers in dienst, en verrichtte – anders dan het houden van het minderheidsbelang in BV A en twee oldtimers – geen activiteiten in het economisch verkeer. De Rechtbank verklaarde het beroep van NV X wel gegrond. Zij hield belangen en verwierf en vervreemdde belangen in een aantal Nederlandse en Belgische deelnemingen die direct of indirect een onderneming dreven, waaronder het belang in NV A. In enkele Belgische deelnemingen had NV X een sturende invloed. NV X beschikte over eigen kantoorruimte in de woning van de heer M en mevrouw N. Zij verrichtten ook significante activiteiten voor NV X en NV X had uit dien hoofde jaarlijks ook significante kosten van ruim € 650.000 per jaar. Hiermee was volgens de Rechtbank voldoende aannemelijk geworden dat NV X een materiële onderneming dreef en in dat kader ook het belang in BV A hield. Volgens de Rechtbank kwam daarom aan NV X reële betekenis toe en was er een economische en commerciële rechtvaardiging voor haar bestaan en het houden van het belang in NV A. Er was dus geen sprake van dat een uitsluitend formele of kunstmatige constructie was opgezet waarvoor geen economische of commerciële rechtvaardiging bestond. NV X had recht op de inhoudingsvrijstelling.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.