Kantoor in Duitsland nog geen reden toepassing verdedigingsbeginsel bij IB-aanslag

Datum: 9 november 2018

Na een onderzoek bleek dat X had deelgenomen aan een aantal BTW-carrousels, waarna de inspecteur concludeerde dat 5% van de 19% niet-voldane BTW was toegekomen aan X. De inspecteur legde (navorderings)aanslagen IB op over 2008 tot en met 2010 en een voorlopige aanslag IB over 2011. De aanslagen werden op dezelfde dag per deurwaardersexploten betekend en terstond invorderbaar verklaard. Bij de aanslagen werd een motivering voor het opleggen daarvan uitgereikt. X was niet gehoord voorafgaand aan het opleggen van de aanslagen. X ging in beroep en stelde dat het verdedigingsbeginsel was geschonden. Hof Den Bosch was het met X eens dat het verdedigingsbeginsel moest worden geĂ«erbiedigd omdat X in 2011 beschikte over een kantoorruimte in Duitsland, van waaruit in 2011 een deel van de (leidinggevende) activiteiten werd verricht, en waarvan de (beweerdelijke) inkomsten uit die activiteiten waren vervat in de aanslag voor het jaar 2011. Dat gold niet voor de jaren 2008-2010 omdat het Hof het niet aannemelijk vond dat X de kantoorruimte al in die jaren gebruikte. De staatssecretaris ging in cassatie. De Hoge Raad was het met de staatssecretaris eens dat het verdedigingsbeginsel niet gold in gevallen waarin (1) de toegepaste nationale belastingwetgeving niet uitvoering gaf aan het recht van de Unie en (2) niet aan de orde was of de toepassing van de nationale belastingwetgeving een – al dan niet gerechtvaardigde – beperking inhield van de in het VWEU neergelegde verkeersvrijheden. Aan de enkele omstandigheid dat X beschikte over een kantoorruimte in een andere lidstaat van waaruit hij leiding had gegeven aan zijn activiteiten, kon volgens de Hoge Raad niet de conclusie worden verbonden dat bij het opleggen van de voorlopige aanslagen het verdedigingsbeginsel gold. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het Hof en verwees de zaak voor een verdere behandeling naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 22-03-2019