Kort geding tegen blokkeren van zendingen door Douane niet-ontvankelijk

Datum: 9 augustus 2018

ViaEurope was een logistiek dienstverlener die was gespecialiseerd in de afhandeling van via e-commerce verhandelde luchtvrachtpakketten. Het betrof veelal zendingen die vanuit China werden aangeleverd en via Schiphol naar bestemmingen in de EU gingen. De zendingen werden in Nederland in het vrije verkeer gebracht en daarvoor moest aangifte worden gedaan bij de Nederlandse Douane. In juni 2018 schreef de Douane aan ViaEurope dat er sterke aanwijzingen waren dat de BTW over de e-commerce leveringen niet werd voldaan. Door het vermoeden van fraude werden diverse zendingen waarvan ViaEurope aangifte had gedaan geselecteerd voor controle en werden delen daarvan niet direct vrijgegeven. ViaEurope stelde dat de Douane een onrechtmatige daad had gepleegd en vorderde via een kort geding dat de Douane werd verboden goederen te blokkeren waarvoor een aangifte en een (fysieke) controle had plaatsgevonden en de Douane te verbieden zendingen bij voorbaat te blokkeren waarbij om toepassing van artikel 23 Wet OB was verzocht. De voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag heeft de vordering van ViaEurope niet-ontvankelijk verklaard. De beslissing van de Douane om goederen niet (direct) vrij te geven, was namelijk een beschikking in de zin van artikel 5, lid 39, DWU die vatbaar was voor bezwaar en beroep. Dat betekende dat de Douanekamer van Rechtbank Haarlem bij uitsluiting bevoegd was kennis te nemen van de bezwaren van ViaEurope tegen de niet-vrijgave van goederen. Voor zover de Douane geen formele beschikkingen had gegeven, gold dat ViaEuropa die kon uitlokken aan de hand van een specifieke zending. De voorzieningenrechter wees ook de vordering van ViaEurope af om de Douane te gebieden in gesprek te gaan en afspraken te maken over de controles en vrijgave van goederen. Die vordering miste namelijk een juridische grondslag. De Douane had de wettelijke taak om controles uit te voeren en hoefde met ViaEurope geen afspraken te maken over de wijze waarop zij daar invulling aan gaf.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.