Borgstelling DGA voor verplichtingen van nu en de toekomst onzakelijk

Datum: 14 mei 2018

X en zijn broer waren ieder voor 50% aandeelhouder van BV A die op haar beurt de aandelen van vijf BV’s bezat. X verkreeg in juni 2009 het 50%-belang van zijn broer voor € 1. In de jaren 2008 tot en met 2011 verstrekte de bank leningen aan BV A, maar de aandeelhouders onder wie X, moesten wel steeds borg staan. In 2011 gaf X een nieuwe borgtocht af aan de bank voor een bedrag van € 400.000. Daarnaast verstrekte X een lening aan BV A van € 100.000 die was achtergesteld bij het krediet dat de bank had verstrekt. Het eigen vermogen van BV A bedroeg ultimo 2009 negatief € 688.179 en ultimo 2010 negatief € 1,7 mln. In het tweede kwartaal 2013 gingen alle vijf BV’s failliet. X doteerde in zijn aangifte IB 2010 € 300.000 aan de voorziening borgstelling voor de toekomstige regresvordering op grond van artikel 3.92 Wet IB. De inspecteur weigerde dit omdat volgens hem sprake was van een onzakelijke borgstelling. Hof Den Bosch was het daarmee eens. Volgens het Hof had de inspecteur aannemelijk gemaakt dat een onafhankelijke derde ten tijde van het sluiten van de kredietovereenkomst in 2010 niet bereid zou zijn geweest onder dezelfde voorwaarden eenzelfde (debiteurenrisico) uit borgstelling te aanvaarden. De bank had het volledige risico van de aanvullende kredietverstrekking van € 600.000 afgewenteld op X en zijn broer. X was een borgstelling aangegaan die gold voor alle huidige en toekomstige verplichtingen van de BV’s. Dit betekende volgens het Hof dat sprake was van een debiteurenrisico dat niet was te overzien en niet bepaalbaar was. Volgens het Hof was ook geen sprake van een bijzondere omstandigheid in de zin van een arrest van de Hoge Raad van 14 oktober 2016 omdat X onvoldoende had onderbouwd dat er een zakelijke relatie was tussen hem en BV A die ook bij afwezigheid van een concernrelatie voldoende gewicht had om het debiteurenrisico te aanvaarden. Het Hof besliste dat sprake was van een onzakelijke borgstelling en handhaafde de correctie van de inspecteur.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 18-01-2019