Rechter kon niet ambtshalve beslissen dat vordering was verjaard

Datum: 12 oktober 2017

BV X exploiteerde een jachthaven. A bezat 100% van de aandelen van BV X. BV X stuurde op 31 december 2005 twee facturen naar BV Y die een restaurant exploiteerde in een pand van BV X. De facturen zagen op huur over 2005 en op overname van installaties. De in rekening gebrachte BTW van € 38.000 voldeed BV X op aangifte. Vanaf 2008 was BV Y gestopt met het restaurant en was dit overgenomen door BV Z, waarvan A 100% van de aandelen bezat. In november 2013 meldde BV Y haar betalingsonmacht. De facturen van BV X uit 2005 waren op dat moment nog niet betaald. BV X verzocht de inspecteur op 28 november 2013 om teruggaaf van BTW in de zin van artikel 29, lid 1, onderdeel a, Wet OB. De huur van het pand werd pas op 5 december 2013 door BV X opgezegd. De inspecteur weigerde de teruggaaf omdat volgens hem niet was gebleken dat BV X buiten het sturen van een paar mailtjes aan BV Y, incassomaatregelen had genomen om de openstaande rekeningen te innen. BV X ging in beroep. Rechtbank Noord-Holland besliste dat de vorderingen waren verjaard en verklaarde het beroep ongegrond. Hof Amsterdam was het echter met BV X eens dat van verjaring geen sprake was. Op grond van artikel 3.322, lid 1, BW mocht de rechter niet ambtshalve het middel van verjaring toepassen. De schuldenaar moest daar een beroep op doen. Zolang dat niet was gedaan, verjaarde de rechtsvordering niet. Uit de schriftelijke verklaring van de schuldenaar van 2 mei 2017 bleek volgens het Hof dat de schuldenaar nimmer een beroep op verjaring had gedaan, maar daarentegen tot 12 november 2013 geregeld overlegd had gevoerd met BV X over de mogelijkheden om de openstaande vorderingen te voldoen, zodat betaling van de vergoeding ook op 28 november 2013 nog in rechte kon worden gevorderd door BV X. Het verzoek om teruggaaf van BTW was dus tijdig ingediend, zodat het verzoek ten onrechte door de inspecteur was afgewezen. Het Hof verklaarde het hoger beroep van BV X gegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.