Betrokkenheid raadsheren Hof bij internationale misdrijven niet aannemelijk

Datum: 10 oktober 2017

X verzocht om wraking van de meervoudige belastingkamer van Hof Amsterdam omdat de leden van die kamer collegiaal waren betrokken bij een daar werkzame raadsheer die volgens X betrokken was bij ernstige, internationale misdrijven. De wrakingskamer van Hof Amsterdam stuurde de wrakingszaak in het kader van "de pilot externe wrakingskamer" op grond van artikel 62b Wet RO naar de wrakingskamer van Hof Den Haag. X stelde dat Hof Den Haag niet bevoegd was kennis te nemen van het wrakingsverzoek omdat de "pilot externe wrakingskamer" al was beëindigd en omdat vanwege het spoedeisende karakter het verzoek volgens het wrakingsprotocol moest worden behandeld door het "eigen" Hof. Verder was volgens X in het zaakverdelingsreglement van Hof Amsterdam bepaald dat zaken waarbij eigen medewerkers waren betrokken, werden verwezen naar het Hof Arnhem-Leeuwarden. De wrakingskamer van Hof Den Haag was het niet met X eens en verklaarde zich bevoegd om het wrakingsverzoek te behandelen. De wrakingskamer besliste vervolgens dat de verwijzingsbeslissing genomen was op grond van artikel 62b Wet RO en dat het hier om een rechtsprekende bevoegdheid ging waarin het zaakverdelingsreglement van Hof Amsterdam geen wijziging bracht. Bovendien stond volgens de wrakingskamer geen rechtsmiddel open tegen de verwijzingsbeslissing. Vervolgens overwoog de wrakingskamer dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moest worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordeden die zwaarwegende aanwijzingen opleverden voor de beslissing dat hij jegens de verzoeker een vooringenomenheid koesterde, althans dat de bij de verzoeker daarover bestaande vrees objectief gerechtvaardigd was. X had de door hem gestelde betrokkenheid van de voorzitter en de raadsheren bij de door hem bedoelde misdrijven, zo daarvan al sprake zou zijn, niet aannemelijk had gemaakt. De wrakingskamer wees het wrakingsverzoek af.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.