Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 14-12-2018

Telefonisch horen in bezwaar vereist zorgvuldige belangenafweging
X maakte bezwaar tegen een WOZ-waarde en verzocht om een telefonische hoorzitting. De gemeente liet weten dat hoorzittingen niet telefonisch werden afgenomen en na een e-mailwisseling hierover deelde de gemeente mee dat een hoorzitting in bezwaar niet had plaatsgevonden en dat de bezwaren tegen de WOZ-beschikking werden afgewezen. X ging...
Moment melding betalingsonmacht essentieel voor aansprakelijkstelling bestuurder
X was enig aandeelhouder en bestuurder van BV A. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legde de inspecteur twee naheffingsaanslagen BTW op over 2001 tot en met 2004. BV A liet deze naheffingsaanslagen onbetaald. Toen BV A ook de loonheffingen over 2007 tot en met 2011 niet betaalde, legde inspecteur over...
Prejudiciële vraag aan EU-Hof over herziening BTW in één keer
Stichting X liet in 2013 op eigen grond zeven appartementen bouwen die bestemd waren voor de verhuur. Zij bracht daarvoor € 113.802 aan voorbelasting in aftrek omdat een integratieheffing op grond van artikel 3, lid 3, onderdeel b, Wet OB was te verwachten. Het complex werd in juli 2014 opgeleverd...
Niet meer bestaande BV niet inhoudingsplichtig voor crisisheffing
BV X exploiteerde een tandartspraktijk die op 18 december 2013 als ontbonden rechtspersoon was opgehouden te bestaan wegens gebrek aan baten met ingang van 15 december 2013. BV X had in 2013 aan haar enige werknemer een salaris uitbetaald dat hoger was dan € 150.000. De inspecteur legde aan BV...
Ondertekende POK voorwaarde voor toepassing afdrachtvermindering
Garagebedrijf BV X was sinds juni 2011 erkend als leerbedrijf in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en paste vanaf oktober 2011 de afdrachtvermindering onderwijs toe voor een aantal deelkwalificaties. Zij had per oktober 2011 55 werknemers laten inschrijven bij de A-school voor de beroepsbegeleidende leerweg voor...
Mede-aansprakelijkheid was geen borgstelling: voorziening niet mogelijk
X was enig aandeelhouder van BV B, die alle aandelen BV C en BV D in handen had. BV C sloot op 23 juni 2006 een r/c-krediet af van € 125.000 tegen een rentevergoeding van 8,6% bij ABN-AMRO-bank. In de kredietovereenkomst was een hoofdelijke mede-aansprakelijkheid opgenomen van X. X ging...
Geen omkering bewijslast voor man zonder internet die geen aangifte deed
Toen X zijn aangifte IB 2014 niet indiende, legde de inspecteur een ambtshalve aanslag op. X ging in beroep en stelde dat hij vanwege zijn medische gesteldheid geen aangifte hoefde te doen en wees daarbij op een (niet voor publicatie vrijgegeven) uitspraak van Hof Arnhem van 8 februari 2011. Hof...
RVU-beleid wordt aangepast: Defensie in bezwaar tegen RVU-heffing
De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het bericht dat de RVU-heffing voor de vrijwillige vertrekregeling van de Belastingdienst van de baan is. De staatssecretaris bevestigde dat de inspecteur na het arrest van 22 juni 2018 over de RVU-heffing van een andere werkgever de vertrekregeling van de Belastingdienst heeft...
Informatiebeschikking administratieplicht juwelierszaak gehandhaafd
X was samen met Y en Z vennoot in een vof die een juwelierszaak dreef. De omzet werd voor circa 99% behaald met ingekochte tweedehands sieraden. De inspecteur kondigde in januari 2015 een boekenonderzoek aan. Y overleed in december 2015 met X als enig erfgenaam. De inspecteur nam begin 2016...
Tweede identieke informatiebeschikking vernietigd
X maakte op 6 juni 2017 bezwaar tegen een tot hem gerichte (tweede) informatiebeschikking van 8 mei 2017. De inspecteur verklaarde het bezwaar ongegrond. X ging in beroep en stelde dat de inspecteur geen tweede informatiebeschikking had mogen nemen. Rechtbank Noord-Nederland was dat met X eens. De volledige inhoud van...
Actionaid-rapport over misgelopen bronbelasting volgens Snel te simpel
De staatssecretaris heeft vragen van het Tweede Kamerlid Snels (GroenLinks) beantwoord over het Actionaid-rapport "The impact of tax treaties on revenue collection". Volgens de staatssecretaris is de in het rapport gekozen benadering van "misgelopen bronbelasting" een te vergaande versimpeling van de werkelijkheid. Het laat buiten beschouwing of het sluiten van...
Vermindering afdracht verhuurderheffing niet aftrekbaar
Woningcorporatie X had een pand met 50 sociale huurwoningen die eind 2014 waren opgeleverd. Zij ontving in 2015 voor die huurwoningen een definitieve investeringsverklaring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De vermindering afdracht verhuurderheffing bedroeg € 10.000 per woning. De verhuurderheffing over 2015 bedroeg € 1.139.658 waarop een heffingsvermindering van...
Correcties wokrestaurants na afromen omzet met kassa-module deels van tafel
BV X exploiteerde twee wokrestaurants en gebruikte een kassasysteem van het merk Yitong. Uit strafrechtelijk onderzoek bleek dat bij het kassasysteem een usb-stick werd meegeleverd met een afroommodule om contant betaalde transacties af te romen. Op de usb-stick stond het programma Tetris.exe of back-up.exe, maar daarin zat een programma verstopt,...
Gemeente Dantumadiel overschreed opbrengstlimiet legesheffing niet
X ontving voor de aanvraag van een omgevingsvergunning van de gemeente Dantumadiel een legesaanslag van € 6.805. Hij ging in beroep en stelde dat de opbrengstlimiet van artikel 229b, lid 1, Gemeentewet was overschreden. Rechtbank Noord-Nederland besliste dat de gemeente met de begroting en de bijbehorende opstelling onvoldoende inzicht had...
Belastingrente als gevolg van fout in aangifte bleef gehandhaafd
BV X gaf in haar aangifte Vpb 2013 een belastbaar bedrag aan van € 23.551 dat bestond uit een belastbare winst van € 80.204 en een verlies van € 56.653. De inspecteur legde binnen een maand na ontvangst van de aangifte een voorlopige aanslag op conform de aangifte. Bij de...
BV inhoudingsplichtig voor Poolse klussers in familiewoningen
BV X hield zich bezig met het opknappen van woningen die in het bezit waren van de familie Y. Voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden maakte BV X gebruik van Poolse arbeidskrachten. De inspecteur stelde na een onderzoek dat BV X de Poolse arbeidskrachten niet had ingeleend van de Poolse...
Boete voor niet-aangeven € 2 mln Duitse tegoeden van remigranten van tafel
X en haar echtgenoot (Y) staakten in juni 2011 hun agrarisch bedrijf in Duitsland en remigreerden op 12 januari 2012 naar Nederland. In het M-biljet voor de aangifte IB 2012 kozen zij voor behandeling als binnenlands belastingplichtige, maar de saldi van een reeks Duitse bankrekeningen met een totaalbedrag van €...
Behandelingen Duitse heilpraktiker geen aftrekbare zorgkosten
X was onder behandeling van heilpraktiker Y in Duitsland. De natuurgenezer stond niet in het BIG-register ingeschreven. De inspecteur weigerde daarom de door X in de aangiften IB 2013 tot en met 2015 opgevoerde aftrek van de kosten van Y als specifieke zorgkosten. Daarnaast weigerde de inspecteur de kosten van...
Luchtfoto's gemeente bewezen dakterras bij penthouse: WOZ-waarde intact
X ging in beroep tegen de WOZ-waarde 2017 van € 329.000 van zijn penthouse in de gemeente Lochem. De gemeente verlaagde na het beroep van X de waarde naar € 292.000. Rechtbank Gelderland verminderde de WOZ-waarde in goede justitie naar € 285.000 omdat zij vond dat de gemeente niet aannemelijk...
Vaststeller informatiebeschikking mocht niet ook bezwaar daartegen afdoen
Stichting Particulier Fonds (SPF) Y was in 2007 op Curaçao opgericht. De dagelijkse leiding was in handen van NV F. Y had tegelijkertijd de Antilliaanse NV G opgericht. Volgens de declaration of trust was X de enige beneficiary van Y. Y droeg de aandelen NV G op 30 december 2009...
Hoorplicht niet geschonden bij volledig gehonoreerd bezwaar
X maakte bezwaar tegen een aanslag afvalstoffenheffing en verzocht daarbij om een vergoeding van de kosten van het bezwaar. Meteen daarna verminderde de gemeente de aanslag ambtshalve tot nihil. Ruim een jaar later stelde X de gemeente in gebreke wegens het niet-doen van uitspraak op bezwaar en vervolgens ging hij...
Deel van landelijke Landbouwnormen 2018 gepubliceerd
De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 beschikbaar gesteld. Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. De normen kunnen worden gebruikt voor de laatste BTW-aangifte over 2018. De overige landbouwnormen...
A-G: marginale toetsing beroepspraktijkvorming voor WVA onvoldoende
BV X exploiteerde een uitzendbureau voor voornamelijk buitenlandse arbeidskrachten. Binnen het concern waarvan BV X deel uitmaakte, gaf een daarvoor opgerichte academie opleidingen aan werknemers. BV X paste de afdrachtvermindering onderwijs toe in haar aangiften loonheffing 2008-2011 voor werknemers die waren ingeschreven voor de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA). De opleiding...
Vergoedingsregeling huisvestingskosten met terugwerkende kracht?
BV X verzorgde de huisvesting van haar werknemers die uit het buitenland kwamen en die daarvoor een vergoeding betaalden uit hun nettoloon. Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008 voerde BV X een vergoedingsregeling waardoor de extraterritoriale huisvestingskosten uit het brutoloon konden worden vergoed. Feitelijk werd de vergoedingsregeling...
Maximale WOZ-waarde verhuurderheffing in 2019 verhoogd tot € 270.000
Voor de verhuurderheffing is de WOZ-waarde van de huurwoningen gemaximeerd. De verhuurderheffing wordt berekend op basis van de werkelijke WOZ-waarde, voor zover die lager is dan of gelijk aan de maximale WOZ-waarde. Als de werkelijke WOZ-waarde hoger is dan de maximale WOZ-waarde, wordt voor de verhuurderheffing gerekend met die maximale...
Enkele cijfers over gebruik 30%-regeling 2009-2017 openbaar
De minister heeft op een WOB-verzoek enkele cijfers openbaar gemaakt over het gebruik van de 30%-regeling. In 2009 maakten 37.718 personen gebruik van de 30%-regeling en bedroeg de totale loonsom ruim € 2,4 mld. In 2005 was het aantal gebruikers gestegen tot 56.431 en in 2017 was het aantal gebruikers...