Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 21-11-2019

Na overlijden betaalde eigenwoningrente niet aftrekbaar
In de aangifte IB 2014 van de op 4 januari 2014 overleden mevrouw X was € 8.750 aan vooruitbetaalde hypotheekrente in aftrek gebracht. De rente voor heel 2014 was overgeboekt op de dag van overlijden van mevrouw X. De inspecteur weigerde de aftrek van de vooruitbetaalde rente voor zover die...
Belastingrente in rekening brengen bij tijdige online aangifte onzorgvuldig
In 2015 woonde X in België en was hij buitenlands belastingplichtig in Nederland. Hij ontving een uitnodiging van de Belastingdienst om vóór 1 juli 2016 aangifte IB 2015 te doen, waarin ook stond dat dit vanaf 18 april 2016 online mogelijk was. X deed op 20 juni 2016 digitaal aangifte....
Jaarplan 2020 Belastingdienst naar Tweede Kamer
De staatssecretaris heeft het jaarplan van de Belastingdienst voor 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. In het jaarplan staan de belangrijkste activiteiten voor de doelgroepen particulieren, toeslaggerechtigden, MKB-ondernemers en grote ondernemingen. Ook is er aandacht voor een aantal specifieke en actuele onderwerpen, zoals schulden, digitale economie en Brexit. Tenslotte bevat...
Melders integriteitschending fiscus soms ervaren als "lastige mensen"
De staatssecretaris heeft de halfjaarlijkse rapportages van de Tijdelijke commissie Integriteit Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tijdelijke commissie integriteit Belastingdienst bestaat sinds 1 september 2017 en is een aanvulling op de bestaande meldinginfrastructuur voor integriteitschendingen binnen de Belastingdienst. De staatssecretaris zal vanaf 1 juli 2020 een permanente commissie...
Deelnemingsrente door per-elementbenadering aftrekbaar
De X-groep was een familiebedrijf dat actief was in de internationale logistieke dienstverlening. Haar vastgoeddivisie hield zich bezig met de aankoop, (her)ontwikkeling en verhuur van vastgoed aan vooral de logistieke divisie in België, Frankrijk en Duitsland. BV X maakte deel uit van de vastgoeddivisie. In het kader van de centralisatie...
Mogelijkheid belastingplicht in NL méér dan theoretisch: infobeschikking juist
Nederlander X verhuisde in december 2003 naar België en vervolgens in juli 2005 naar Monaco, waar hij sindsdien een appartement huurde. X was bestuurder en indirect aandeelhouder van BV A in Nederland en hield zich onder meer bezig met springpaarden en het coachen van zijn echtgenote die deelnam aan concoursen....
Geen prejudiciële vragen in civiel proces over Italiaanse dividendbelasting
ABB Spa in Italië was een dochter van ABB BV in Nederland, die op haar beurt een dochter was van een Zwitserse vennootschap. ABB Spa keerde in de jaren 2010-2014 in totaal € 825 mln aan dividend uit aan ABB BV. De Italiaanse Belastingdienst legde voor ruim € 400 mln...
Beroep op betalingsonmacht griffierecht (BOBOG) door stichting tevergeefs
Stichting X ging in beroep tegen een aanslag watersysteemheffing, maar liet de nota griffierecht onbetaald in verband met betalingsonmacht. X stelde dat zij niet beschikte over een bankrekening, kassaldo of andere financiële middelen. Zij gebruikte de bankrekening van de zelfstandig bevoegde bestuurder, maar die wilde het griffierecht niet voldoen en...
Internetconsultatie ontwerpbesluit pensioenverdeling bij scheiding 2021
De minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben het ontwerpbesluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 voor internetconsultatie aangeboden. In dit besluit zijn de delegatiebepalingen uit de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 uitgewerkt. De belangrijkste bepalingen betreffen de verdeel- en rekenregels en informatieverplichtingen richting beide ex-partners....
Rechter akkoord met geschatte zuiveringsheffing bedrijfsruimte fitnesscomplex
Vof X exploiteerde een fitnesscomplex met een zwembad. Zij ging in beroep tegen een aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten 2013 en stelde dat de gehanteerde methode voor de berekening van de afvalwatercoëfficiënt en het daaruit voortvloeiende aantal vervuilingseenheden onjuist was. Hof Den Bosch was het daar net als Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet mee...
Levering gedeeltelijk gesloopt winkelpand belast met ODB
BV Y kreeg in juli 2007 een sloopvergunning voor haar winkelpand, dat zij begin dat jaar had verkocht aan BV X. Toen de winkel en ondergrond in oktober 2007 werden geleverd aan BV X was de oudbouw gesloopt, met uitzondering van het in de nieuwbouw te integreren gedeelte van de...
Voormalig directeur te vroeg aansprakelijk gesteld voor BTW-schuld BV
Op 1 december 2010 trad X terug als formeel bestuurder van BV Y en werd hij ook als bestuurder uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na die tijd bleef hij BV Y wel ondersteunen op administratief gebied. Hij voerde de primaire administratie, diende de aangiften in van BV Y en...
Cassatie in WOZ-fijnstofzaak stukgelopen door niet-betalen griffierecht
X bezat twee arbeiderswoninkjes in de gemeente De Fryske Marren, die hij had gekocht nadat zijn partner Y in 2009 een aangrenzend vakantiehuisje had geërfd. Zij hadden hun hoofdverblijf elders, waar zij samen een huisartsenpraktijk uitoefenden. Binnen een straal van ongeveer 500 meter van de huisjes bevonden zich twee veehouderijen...
Schending gelijkheidsbeginsel bij navordering zorgkosten
X claimde in zijn aangiften IB over 2013 en 2014 aftrek voor specifieke zorgkosten in verband met een huidaandoening en gehoorproblemen. De inspecteur volgde de aangiften bij het opleggen van de aanslagen. De aangiften van X waren ingediend door een belastingadvieskantoor D werkzame gemachtigde A. De Belastingdienst onderzocht begin 2015...
Betalen van belasting geen vrijgevigheid maar plicht: LB geen aftrekbare gift
In haar aangifte IB 2014 claimde mevrouw X aftrek van € 4.677 aan giften. Dit betrof de door de gemeente op haar uitkering ingehouden en afgedragen loonheffing van € 3.515 plus de betaalde werkgeversheffing Zvw van € 1.162. Zij stelde dat het bedrag aan ingehouden en afgedragen loonheffing en betaalde...
Boete van tafel voor belastingadvieskantoor met vrij wonende office manager
Belastingadviespraktijk BV X liet haar office manager mevrouw B tot 30 juni 2013 gratis wonen in een woning (woning 1) van de tot hetzelfde concern als BV X behorende BV Y. Vanaf 1 juli 2013 had mevrouw B een andere woning (woning 2) van BV X tot haar beschikking. De...