Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 21-04-2021

€ 9,7 mln uitdeling met 25% boete voor Russische a.b.-houder
Rus X hield sinds de oprichting 50% van de aandelen in BV B, waarvan de overige aandelen in handen waren van C (25%) en A (25%). BV B hield alle aandelen van de in Rusland gevestigde vennootschap E en een 90%-belang in F. De resterende 10% van de aandelen in...
Door niet-gemaakte keuze: beide fiscale partners elk 50% hypotheekrenteaftrek
X was gehuwd met mevrouw Y. In oktober 2013 verliet mevrouw Y de echtelijke woning en vanaf 2 december 2013 was zij uitgeschreven van dat adres waar X was blijven wonen. Volgens het echtscheidingsconvenant was deze woning toegewezen aan mevrouw Y onder het beding dat X daar tot 1 oktober...
Vergrijpboete bij balansschuld BTW met bijna € 100.000 verminderd
BV X vermeldde zowel in haar aangifte Vpb voor 2014 als voor 2015 een balanspost "te betalen omzetbelasting". De inspecteur stelde een boekenonderzoek in en legde vervolgens een naheffingsaanslag BTW op van € 235.458 met een vergrijpboete van € 117.729. BV X ging in beroep. Rechtbank Den Haag handhaafde de...
Storing bij start aangiftecampagne IB 2020 door vollopende "toeritdosering"
Vanaf 1 maart 2021, de eerste dag dat aangifte IB voor het jaar 2020 kon worden gedaan, kampte de Belastingdienst een aantal dagen met een technische storing waardoor het doen van aangifte soms niet mogelijk was. De staatssecretaris heeft op Kamervragen geantwoord dat de overbelasting van de systemen niet werd...
Beroep op dwaling bij VSO over inlenersaansprakelijkheid afgewezen
Champignonkwekerij BV X maakte voor het plukken van de champignons gebruik van de diensten van een buitenlandse onderneming Y. In mei 2015 kreeg BV X een boete van € 114.228 wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). In september 2015 stelde de ontvanger BV X als inlener aansprakelijk voor...
Niet-inbrengen zaakstukken geen gevolgen door bezwaar belastingplichtige
X ging in hoger beroep nadat Rechtbank Noord-Holland de WOZ-waarde van zijn woning voor 2018 had gehandhaafd op € 501.000. Hof Amsterdam besliste echter dat de gemeente aannemelijk had gemaakt dat de waarde van de woning niet te hoog was vastgesteld. Het Hof merkte wel op dat op de zitting...
Overheid neemt schulden van ouders in schuldhulpverleningstraject over
Op dit moment zitten er ongeveer 900 ouders in schuldhulpverleningstrajecten die niet beschermd zijn door het moratorium op toeslagschulden en die de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) om die reden nog niet heeft gebeld en uitbetaald. Staatssecretaris Van Huffelen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij heeft besloten om, naast...
Progressieve vliegbelasting niet nodig: veelvliegers nu al vaker belast
Staatssecretaris Vijlbrief heeft op Kamervragen over een progressieve vliegbelasting voor veelvliegers geantwoord dat grote vervuilers nu al meer betalen. De huidige vliegbelasting wordt geheven per vertrekkende passagier. Hoe vaker iemand vliegt des te vaker betaalt deze persoon de belasting. Voordeel van een vlakke belasting ligt volgens de staatssecretaris vooral in...
Ontvlechting en "beheerst vernieuwen" Belastingdienst gaan samen op
De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen hebben op Kamervragen over de versterking van het bestuur van de Belastingdienst geantwoord dat het kabinet in januari 2020 heeft besloten om de span of control van de Belastingdienst te verkleinen, zodat signalen van de werkvloer eerder bij de ambtelijke top terecht komen, en...
Documenten over procedure Belastingdienst bij datalekken openbaar
De staatssecretaris heeft op een WOB-verzoek om informatie over de omgang met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie van belastingplichtigen een aantal stukken openbaar gemaakt die betrekking hebben op de procedure die de Belastingdienst en het ministerie van Financiën hanteren bij het melden van datalekken. De Belastingdienst beschikt over een Melddesk...
Streep door boete van € 200.000 voor niet-informeren over vermis in entrepot
BV X hield zich bezig met de reparatie en het onderhoud van gasturbines die werden gebruikt voor de opwekking van energie. Voor haar werkzaamheden hield zij een ruime voorraad onderdelen aan. Hiervoor had zij een entrepot waarvoor zij over verschillende douanevergunningen beschikte. Na een controle constateerde de Belastingdienst/Douane een aantal...
WOZ verlaagd door inconsistente systematische waardestijgingen
X ging in beroep tegen de WOZ-waarde 2018 van € 400.000 van zijn in 1934 gebouwde rijwoning en bepleitte een waarde van € 347.000. Hof Amsterdam gaf toe dat het waarderapport van de gemeente op het eerste gezicht een waarde van de woning van € 400.000 ondersteunde. Zelfs als aan...
Parkeernaheffing van de baan voor bijna 6 minuten onbetaald parkeren
Mevrouw X kreeg een naheffingsaanslag parkeerbelasting omdat op 8 november 2019 om 18:35 was geconstateerd dat voor haar auto geen parkeerbelasting was betaald. Wel was gebleken dat om 18:41 uur was voldaan met de parkeerapplicatie Yellowbrick parkeerbelasting. Rechtbank Amsterdam verklaarde het beroep van mevrouw X gegrond omdat volgens vaste rechtspraak...
Ontvlechting Belastingdienst, Douane en Toeslagen verloopt stapsgewijs
Op 11 januari 2020 werd besloten om Toeslagen en Douane een zelfstandige positie te geven als directoraat-generaal, naast het directoraat-generaal van de Belastingdienst waar zij tot dan toe deel van uitmaakten. Dit leidde in 2020 tot de komst van twee staatssecretarissen op het ministerie van Financiën. De taken van deze...
Fout in uitvoering € 30.000-regeling gedupeerden Toeslagaffaire
Alle ouders, die na een lichte toets binnen de doelgroep van de hersteloperatie bij de Kinderopvangtoeslag vallen, krijgen een eerste betaling van € 30.000, vooruitlopend op een integrale beoordeling van hun situatie. Op 7 en 17 april 2021 heeft een groep van respectievelijk 1.000 en 2.360 mensen hierover een brief...
Ondernemer zonder verblijfstitel in kort geding geen TOZO-uitkering
EU-onderdaan X verzocht om een TOZO-uitkering omdat het slecht ging met zijn eenmanszaak en sprake was van broodnood. De gemeente weigerde de TOZO-uitkering omdat X in de BRP stond geregistreerd onder code 98 wat betekende dat X geen verblijftitel (meer) had. X maakte bezwaar tegen de weigering en vroeg daarnaast...
Geen TOGS-uitkering voor als transportbedrijf geregistreerde BV
BV X stond in het handelsregister opgenomen met de SBI-code 49.41 (Goederenvervoer over de weg) en met bedrijfsomschrijving "transportbedrijf". Zij deed bij RVO een Melding niet-aansluitende SBI-code en verzocht om een TOGS-uitkering. Volgens BV X moest worden uitgegaan van SBI-code 81.10 of 82.30 (verrichten van facilitaire diensten of organiseren van...
Drie ICT-projecten Belastingdienst in totaal € 32 mln duurder dan geraamd
Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de kostenoverschrijding van drie ICT-projecten bij de Belastingdienst. Voor deze projecten geldt dat de huidige kostenraming hoger uitvalt dan de prognose die per eind 2019 is afgegeven. Het gaat hierbij om de projecten (1) Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting (Auto MRB) met een opwaartse bijstelling...
Vijlbrief: Autoriteit Persoonsgegevens niet gedwarsboomd bij onderzoek
Staatssecretaris Vijlbrief heeft in het kader van een schriftelijk overleg over de Belastingdienst door de Tweede Kamer gestelde vragen beantwoord. Daarbij is hij ingegaan op de informatieverstrekking aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Belastingdienst, waaronder Toeslagen, heeft zich volgens de staatssecretaris steeds ingespannen, en spant zich nog steeds in, om...