Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 17-09-2021

Beheer omvangrijke vastgoedportefeuille geen onderneming
BV G hield zich bezig met de verhuur van vastgoed. Zij verhuurde ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten in 11 plaatsen in Oost-Nederland. De geschatte waarde van het verhuurde vastgoed was € 10 mln. Alle aandelen BV G waren in handen van X en zijn echtgenote Y, die beiden op...
Emissiekosten ORA's volgens A-G aftrekbaar bij Nederlandse v.i.
X was een Societas Europaea (SE) met statutaire zetel in Frankrijk en had vanaf 1 juli 2007 een v.i. in Nederland die hier werd aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. X SE bracht in 2007 een ruilaanbod uit op de aandelen NV D. Voor de financiering gaf X SE ruim € 46,8...
A-G: rente op lening om vennootschap van beurs te halen beperkt aftrekbaar
De aandelen van BV X werden gehouden door de buitenlandse topholding van het B-concern. In 2004 maakte het B-concern bekend dat het haar Italiaanse concernvennootschap C SpA van de beurs wilde halen. Dit gebeurde door binnen het B-concern leningen te verstrekken aan BV X van ruim € 237,3 mln (lening...
Inbreng panden maatschap in BV belaste verkrijging voor ODB
Maatschap Y was een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, die zich bezighielden met het gezamenlijk beleggen in registergoederen. De maten hadden ieder een evenredig deel van de juridische en economische eigendom van een vastgoedportefeuille van 11 onroerende zaken waarin Y belegde. De maten brachten op 7 oktober 2016 ieder hun evenredig...
Belgisch rustpensioen voor nog niet 65-jarige premie-inkomen voor AOW
Mevrouw X woonde sinds juni 2008 in Nederland en had daarvoor onder meer in België gewoond en gewerkt. Vanaf 1 oktober 2015 ontving zij een Belgisch rustpensioen. In 2016 ontving mevrouw X in totaal € 12.438. Daarnaast ontving zij in 2016 een NWW-uitkering en loon. De aanslag IB 2016 werd...
Te laat bezwaar door Luxemburgse vennootschap niet-verschoonbaar
De Luxemburgse vennootschap X bezat sinds 2003 een pand in Nederland. In 2011 constateerde de inspecteur dat X mogelijk belastingplichtig was in Nederland en voerde X op als Vpb-plichtige. Toen X niet reageerde op vragenbrieven van de inspecteur, legde de inspecteur ambtshalve aanslagen Vpb op over 2011 tot en met...
Niet digitaal ingediend beroep tegen € 13,5 mln naheffing niet-ontvankelijk
BV X ontving over 2008 tot en met 2013 een naheffingsaanslag kansspelbelasting (KSB) van bijna € 13,5 mln nadat uit een onderzoek van de Nationale Recherche was gebleken dat zij via zeven websites internetcasino's exploiteerde die hoofdzakelijk waren gericht op de Nederlandse markt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste dat de naheffingsaanslag terecht...
Onderzoeksgegevens frauderende belastingadviseur geen zaakstukken
Toen uit een strafrechtelijk onderzoek naar gemachtigde A bleek dat in door hem ingediende aangiften vaak ten onrechte specifieke zorgkosten in aftrek waren gebracht, legde de inspecteur navorderingsaanslagen op aan mevrouw X en haar echtgenoot Y waarbij hij de zorgkosten over 2012 volledig en de zorgkosten over 2013 gedeeltelijk corrigeerde....
Verliezen verlaagden kwijtscheldingswinstvrijstelling BV
De aandelen van BV X waren in 2016 voor 80% in handen van BV A en voor 20% in handen van BV B. BV A was als dochtermaatschappij opgenomen in een fiscale eenheid Vpb met BV C als moedermaatschappij. BV X werd op 15 september 2016 ontbonden en op 2...
Medische diensten verleend aan verzekeraar vrijgesteld van BTW
De Hongaarse verzekeringsmaatschappij CIG Pannónia garandeerde onder bepaalde voorwaarden medische behandeling in het buitenland voor verschillende ernstige diagnosen. CIG had daarvoor een overeenkomst gesloten met het Spaanse Best Doctors. Artsen van Best Doctors onderzochten de medische informatie van de verzekerde om te bepalen of hij recht had op de verzekeringsprestatie....
UTB voor Bengaals porselein tijdig uitgereikt: douaneschuld niet verjaard
BV X deed op 4 juli 2013 aangifte voor in het vrije verkeer brengen van een partij porselein uit Bangladesh. Op 1 juni 2016 liet de inspecteur weten dat hij een uitnodiging tot betaling (UTB) zou opleggen, omdat ten onrechte het preferentiële tarief van 0% was toegepast in plaats van...
Onjuiste beslissing BTW-vrijstelling examendiensten niet gecasseerd
Tot de fiscale eenheid voor de BTW van X hoorde BV D die zich bezighield met werkzaamheden op het gebied van examens ten behoeve van ondernemers. X vond dat BV D geen BTW was verschuldigd over de examendiensten die BV D verleende aan het College voor Toetsen en Examens. Volgens...
Acteurs niet op basis van gelijkheidsbeginsel IB-ondernemers
Zeven acteurs gaven al hun inkomsten aan als winst uit onderneming (WUO), maar de inspecteur merkte de inkomsten voor een deel aan als loon omdat volgens hem sprake was van een dienstbetrekking, en voor een deel van resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Rechtbank Noord-Holland was het daarmee eens. De acteurs...
Met omkeringsregel berekende navordering en boete voor hennepteler intact
X en zijn zakenpartner Y ontvingen navorderingsaanslagen IB 2010 en 2011 met boeten van 50% nadat uit strafrechtelijk onderzoek was gebleken dat zij op grote schaal hennep hadden verkocht vanuit hun bedrijfspand. Hof Den Bosch was het met Rechtbank Zeeland-West-Brabant en de inspecteur eens dat de aangiften niet waren gedaan...
Termijn van 13 weken voor BPM-teruggaaf bij export EU-proof
BV X exporteerde in 2016 diverse auto's. Zij verzocht telkens pas na meer dan 13 weken na het moment van beëindigen van de tenaamstelling van de auto's in het Nederlandse kentekenregister om teruggaaf van BPM. De inspecteur weigerde daarom de BPM-teruggaaf. Hij verleende ook geen ambtshalve teruggaaf omdat de auto's...
Beperking schadeaftrek BPM tot 72% niet in strijd met EU-recht
X voldeed in mei 2015 BPM op aangifte voor een Audi A7 Sportback. De BPM berekende hij op basis van een getaxeerde handelswaarde met normale gebruikssporen en een handelsinkoopwaarde van € 8.500. De inspecteur legde een naheffingsaanslag BPM op omdat hij vond dat moest worden uitgegaan van de betaalde aankoopprijs...
Computers en randapparatuur voor zelfstudie geen scholingsuitgaven
De in 1955 geboren X had de laatste vijftien jaar van zijn loopbaan als werktuigbouwkundig constructeur gewerkt bij diverse bedrijven. Hij was daarbij telkens op tijdelijke basis in dienstbetrekking werkzaam geweest. Hij had als constructeur met 3D-software gewerkt voor het ontwerpen van diverse werktuigbouwkundige constructies. Omdat hij direct en volledig...
Heropende vereffening BV verplichtte inspecteur niet tot doen van uitspraak
BV X exploiteerde een uitzendbureau voor automatiseringspersoneel. De inspecteur legde in 2004 een naheffingsaanslag loonheffingen op van € 59.160 met een boete van 100%. BV X ging in juni 2005 failliet. In november 2005 deed de inspecteur uitspraak op bezwaar, en handhaafde hij de naheffingsaanslag en de boete. BV X...
Tariefstelling watersysteemheffing niet willekeurig of onredelijk
X ging in beroep tegen aanslagen watersysteemheffing gebouwd eigenaren, ongebouwd eigenaren en gebruikers voor 2018 van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij stelde dat sprake was van een willekeurige en onredelijke belastingheffing. Rechtbank Noord-Holland handhaafde de aanslagen. De tariefstelling, waarbij het tarief voor een gebruiker € 102,02 bedroeg, voor een ongebouwde...
MIA en VAMIL ook bij te laat afgegeven stal-ontwerpcertificaat
X exploiteerde in een maatschap met zijn partner een varkenshouderij. In 2013 investeerde hij buitenvennootschappelijk in een duurzame varkensstal. Voor de investeringen in de stal deed X meldingen bij de RVO voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (VAMIL). Kiwa VERIN (VERIN), de certificerende instantie voor onder...
Niet-bewezen contant betaalde ingekochte zorg PGB-houder niet aftrekbaar
X was geregistreerd als zorgverlener voor zijn broer aan wie voor 2016 een persoonsgebonden budget (PGB) was toegekend van € 42.000. Het totale PGB was overgemaakt naar de rekening van X. In zijn aangifte IB 2016 claimde X aftrek van € 11.707 aan kosten ter zake van de PGB-inkomsten. Het...
Uitblijven van motivering cassatieberoep na rappel in digitaal dossier fataal
NV X ontving na eerder verleend uitstel en enkele herinneringen en een aanmaning een ambtshalve aanslag Vpb 2016 met een verzuimboete. NV X ging in beroep en herhaalde dat zij de aangifte niet had kunnen verzenden door gebreken in het aangifteprogramma en dat rekening moest worden gehouden met de hoge...
Gemiddelde waarde referentievoertuigen voor BPM EU-proof
BV X ging in beroep tegen de voldoening van BPM op aangifte voor de registratie van een Honda CR-V 1.6D. Zij stelde dat de eis dat voor de bepaling van de handelsinkoopwaarde in de situatie waarin de referentiemotorrijtuigen niet identiek waren aan de auto, moest worden uitgegaan van het gemiddelde...
Formulier met procedure over hoorzitting geen uitnodiging voor hoorzitting
X ging in beroep tegen de WOZ-beschikking 2019 van zijn rijtjeswoning in Huizen. Hij bepleitte een lagere WOZ-waarde maar voerde ook aan dat hij in zijn bezwaarschrift had gevraagd om te worden gehoord en de gemeente zonder hem te horen uitspraak had gedaan. Volgens de gemeente had zij X uitgenodigd...
Geen dwangsom voor op valreep gedane uitspraak op bezwaar
X ging op 20 november 2018 in bezwaar tegen zijn aanslag IB 2017 van 9 oktober 2018 die conform de aanslag was opgelegd. De inspecteur verlengde vervolgens de beslistermijn voor de uitspraak met 6 weken tot 12 februari 2019. Toen de uitspraak uitbleef, stelde X de inspecteur op 4 juli...
Hoorplicht niet geschonden met telefonisch horen in coronasituatie
De in België wonende X ging in beroep tegen aanslagen IB 2017 en 2018 naar te betalen bedragen van respectievelijk € 556 en € 2.545, die volgens X voor 2017 nihil en voor 2018 € 556 lager moest zijn. Verder vond hij dat het hoorrecht was geschonden. Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste...
Verzoek om uitstel voor zitting dag voor geplande zitting niet zonder meer te weigeren
0000-0000 Verzoek om uitstel daags voor zitting niet zonder meer te weigeren [AWB-AWR-WARB] Van 2009 tot en met 2015 gaf X in zijn aangiften IB alleen negatieve resultaten uit overige werkzaamheden aan. Bij de aanslagregeling IB 2015 stelde de inspecteur dat geen sprake (meer) was van een bron van inkomen....
Te laag bedrag dieetkostentabel met ingang van 2021 hersteld
Bij de actualisering van de dieetkostentabel van artikel 37, lid 1, UVR IB 2001 per 1 januari 2021 is een fout geslopen in de berekening van het bedrag voor een sterk eiwitbeperkt dieet bij een eiwitstofwisselingsstoornis (metabole ziekte), zoals PKU en hyperlysinemie. Hierdoor is met ingang van 1 januari 2021...
Beroep niet-ontvankelijk na negeren notificatie met rappel om te motiveren
X deed aangifte BPM voor de registratie van een Audi Q7 en voldeed de BPM van € 4.222. De inspecteur legde een naheffingsaanslag BPM op van € 3.898 maar vernietigde die na bezwaar van X. X ging in beroep en stelde dat zijn zaak was onderworpen aan het Unierecht en...
Check oude jaren door nieuwe adviseur geen excuus voor te laat bezwaar
X hield zich in een eenmanszaak bezig met sloop- en isolatiewerkzaamheden. Hij was uitgenodigd om BTW-aangifte te doen per kwartaal, maar diende over het tweede, derde en vierde kwartaal van 2014 geen aangiften in. De inspecteur legde X daarom over deze perioden naheffingsaanslagen op met een aangifteverzuim- en betaalverzuimboete. X...
Geen rente over te laat betaalde PKV omdat daar niet eerder om was verzocht
X ging in bezwaar tegen een naheffingsaanslag BPM en na een hoorgesprek vernietigde de inspecteur de naheffing en vergoedde hij X € 747 aan proceskosten (PKV). X ging in beroep. Rechtbank Noord-Nederland verklaarde dat ongegrond. X ging in hoger beroep en claimde een immateriële schadevergoeding (IMSV) en rente daarover, een...
Afzonderlijke bouwleges voor legalisatie volière, tuinhuis en bijgebouw intact
X diende op 16 oktober 2018 drie aanvragen in voor een omgevingsvergunning voor het legaliseren van drie bestaande bouwwerken, te weten een volière, een tuinhuis en een bijgebouw. De gemeente legde drie aanslagen leges op van elk € 300. X ging in beroep en stelde dat hij voor de drie...
Geen bijkomende vergoedingen voor alleen formele klachten na vernietiging aanslag
X ging in bezwaar tegen een naheffingsaanslag BPM en vroeg uitstel van betaling. De inspecteur kwam aan het bezwaar tegemoet, vernietigde de naheffingsaanslag en kende X een proceskostenvergoeding (PKV) toe van € 249. X ging in beroep. Rechtbank Noord-Nederland verklaarde het beroep ongegrond maar veroordeelde de inspecteur wel tot een...
Hoogte griffierecht staat los van procesbelang
X verzocht de inspecteur om teruggaven van BPM in verband met de export van een Nissan X-Trail, Citroën C-Crosser en Honda Jazz. De inspecteur weigerde de teruggaaf voor de Nissan en de Citroën, en verklaarde het verzoek met betrekking tot de Honda niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. X ging in beroep. Rechtbank...
Niet-gemotiveerd cassatieberoepschrift niet-ontvankelijk verklaard
Autohandel BV X ging in beroep tegen de voldoening van BPM voor de registratie van 207 uit het buitenland afkomstige auto's. Zij stelde dat voor de vaststelling van de afschrijving altijd mocht worden uitgegaan van de handelsinkoopprijs van referentieauto's met een verhuurverleden ("ex-rental"), ook als de importauto geen verhuurverleden had....
Cassatieberoep niet-ontvankelijk omdat toereikende machtiging uitbleef
X ging in hoger beroep tegen een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant over een naheffingsaanslag BPM voor een kampeerauto. Hij stelde dat de Rechtbank de geconstateerde schending van de hoorplicht ten onrechte had gepasseerd. Hof Den Bosch was het echter met de Rechtbank eens dat X door het niet-horen niet was...
Niet-betalen griffierecht zonder redenen: cassatieberoep niet-ontvankelijk
Bij een controle in november 2016 bleek dat mevrouw X met een auto met Duits kenteken gebruik had gemaakt van de weg in Nederland zonder dat voor die auto MRB was betaald. De inspecteur legde een naheffingsaanslag MRB op van € 2.951 met een verzuimboete van 100%. Mevrouw X ging...