Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 24-04-2019

Echtgenote nagevorderd omdat fiscus niet wist van algehele gemeenschap
X was in algehele gemeenschap getrouwd met registeraccountant Y die enig aandeelhouder was van BV A en via die BV eigenaar van 51% van de aandelen van accountantskantoor BV B. In maart 2012 ging het concurrerende accountantskantoor BV Z failliet en verkocht die BV haar kantoorpand voor de executiewaarde van...
Voortgang wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage in Tweede Kamer
De staatssecretaris heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage. In de nota van wijziging zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen opgenomen: (1) een verduidelijking van de mogelijke procedures bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, en (2) een uitbreiding...
Nieuw rulingbeleid legt belastingbesparing in buitenland ruim uit
De staatssecretaris heeft op Kamervragen geantwoord dat in het vernieuwde rulingsbeleid bij de beoordeling of het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting de enige of doorslaggevende beweegreden is voor het verrichten van de (rechts)handeling(en) of transacties, ook zal worden gekeken naar (rechts)handeling(en) of transacties met derde landen en de gevolgen...
Rijnvarenden geen verrekening LB noch aftrek elders belast
Verschillende Rijnvarenden procedeerden tegen de Belastingdienst over hun Nederlandse premieplicht, verrekening van voorheffingen en een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Zij hadden de Nederlandse nationaliteit en werkten in 2013 in loondienst bij een werkgever op Cyprus en in 2014 bij een werkgever in Liechtenstein. Zij voerden hun werkzaamheden in...
Rijnvarende met 21,87% aan werk in NL niet premieplichtig in NL
X had de Nederlandse nationaliteit en woonde heel 2015 in Nederland. Hij werkte gedurende heel 2015 in loondienst voor een werkgever in Liechtenstein. Hij werkte dat jaar in het internationale vervoer over de Europese binnenwateren en voerde zijn werkzaamheden uit op een binnenvaartschip dat hoofdzakelijk had gevaren in het stroomgebied...
Aansprakelijkheid bestuurders van ruim € 3,6 mln verminderd tot € 10.000
BV A verkocht in 1999 en 2000 het grootste deel van haar deelnemingen en leende de opbrengst daarvan uit aan haar moedermaatschappij B Ltd in Israël. In december 2002 werd de zetel van BV A verplaatst naar Israël. De aanslagen Vpb 1999-2002 liet BV A onbetaald. In maart 2013 stelde...
Vermindering verhuurderheffing voor verduurzaming per 1 juli 2019 gesloten
De mogelijkheid om heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor de verduurzaming van huurwoningen aan te vragen wordt met ingang van 1 juli 2019 tijdelijk gesloten. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hiertoe besloten omdat sinds de openstelling op 1 februari 2019 inmiddels voor € 94 mln is aangevraagd aan...
Bewegen in vacuümcabine belast tegen 21% BTW
Bewegen in een vacuümcabine is volgens de Belastingdienst geen sport en valt daarom onder het BTW-tarief van 21%. Het begrip "sport" heeft betrekking op activiteiten waarbij fysieke inspanning en training van fysieke vaardigheden voorop staan. Bij het bewegen in een vacuümcabine zit de klant tot zijn middel in een afgesloten...
Verzuimboeten van 100% na plaatsing geschorste auto's langs openbare weg
De kentekens van twee Mercedessen van X waren geschorst. Beide auto's waren met een autoambulance voor reparatie naar een garage gebracht, maar daar aan de straat geparkeerd. X ontving na een controle naheffingsaanslagen MRB van € 2.723 en € 1.612 met verzuimboeten van 100%. X ging daartegen in beroep. Hof...
Tweede Kamer voorstander van minimale belastingen multinationals
De Tweede Kamer heeft op 23 april 2019 een motie aangenomen waarin zij de regering verzoekt om zich in Europees en OESO-verband constructief op te stellen bij de uitwerking van voorstellen voor minimale belastingen die grote multinationale ondernemingen zouden moeten betalen. De OESO heeft vastgesteld dat ondanks alle internationale samenwerking...
Ontheffing geheimhoudingsplicht bij vermoeden van plichtsverzuim
De staatssecretaris maakte in 2016 naar aanleiding van een WOB-verzoek een aantal documenten openbaar met betrekking tot het beleid ten aanzien van disciplinaire straffen voor ambtenaren van de Belastingdienst over de periode 2011 tot 2016. Andere documenten over de ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht bij een ernstig vermoeden van plichtsverzuim...
Europese ongelijkheid parkeersancties geen reden verlaging parkeerbon
X ging in hoger beroep nadat Rechtbank Rotterdam een aan hem opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting had gehandhaafd. Hij stelde dat de naheffingsaanslag moest worden verlaagd in verband met de verschillen die er in Europa bestonden in de hoogte van sancties. Zo bedroeg volgens X een sanctie in verband met parkeren in...
Douane bewees met OLAF-rapport Chinese oorsprong van zonnepanelen
BV X ontving een uitnodiging tot betaling (UTB) van € 448.848, omdat de door haar geïmporteerde zonnepanelen niet Taiwan maar China als land van oorsprong hadden. Uit onderzoek van OLAF, het antifraudebureau van de Europese Commissie, was volgens de inspecteur gebleken dat de zonnepanelen vanuit China via Taiwan zonder bewerking...
Parkeervergunning gold voor één auto: naheffing van ander kenteken intact
X ging in beroep tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting en stelde dat zij haar bewonersvergunning op het moment van constatering door de parkeercontroleur al had omgezet naar het kenteken van de auto waarmee zij had geparkeerd (kenteken 1), maar dat deze omzetting pas een dag later in het systeem was verwerkt....
Verblijf in het buitenland geen geldig excuus voor te laat ingediend beroep
De inspecteur legde aan X op 17 februari 2016 een naheffingsaanslag BPM op met een vergrijpboete van € 1.036 en verklaarde het daartegen ingediende bezwaar niet-ontvankelijk. Rechtbank Noord-Holland verklaarde het beroep van X niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. De beroepstermijn was volgens de Rechtbank geëindigd op 18 januari 2017, terwijl het beroepschrift...