Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 22-01-2021

Uitbreiding steun- en herstelpakket voor eerste helft 2021
Het kabinet heeft aangekondigd het steunpakket voor banen en economie inclusief de fiscale coronamaatregelen fors uit te breiden. De verruimingen gelden voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Dit blijkt uit een brief van de minister van Economische Zaken, en de ministers en staatssecretarissen van Financiën en Sociale...
Latere afsplitsing en verhanging bevestigden vervallen van HIR-vervangingsvoornemen
BV X hield 50% van de aandelen BV F. BV F bezat 100% van de aandelen BV G die op haar beurt alle aandelen hield in BV H. BV X was eigenaar van een appartement en had verder het recht van erfpacht van een perceel grond waarop een kantoorpand was...
Directiebesluit en herinvestering bewezen vervangingsvoornemen
BV X was voor 100% aandeelhouder van BV F die alle aandelen van BV G in handen had. De drie BV's waren gevoegd in een fiscale eenheid voor de Vpb, waarvan BV X de moeder was. A was middellijk aandeelhouder van BV X (48,5%) en BV H (50%). De andere...
Spiegel op schip bewees Antwerpse thuishaven: geen aftrek elders belast
De in Nederland wonende X werkte in loondienst voor A in Zwitserland die hem te werk had gesteld op een door haar geëxploiteerd binnenschip dat was ingeschreven in het scheepsregister in Antwerpen en waarvan NV D in België eigenaar was. Het binnenschip was in gebruik als motortankschip op de internationale...
Belastingadviseur bleef Zvw-plichtig na inkrimping praktijk en emigratie
X verzocht in oktober 2015 om teruggaaf van inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2014. Volgens X was hij niet verplicht verzekerd voor de Zvw omdat hij in Thailand woonde. De inspecteur verleende de teruggaaf, maar toen bleek dat X in 2014 grotendeels in Nederland had verbleven en hier inkomsten had genoten, legde...
Pensioen, woning, auto of gebit geen redenen om box 3 niet te belasten
X was eigenaar van een recreatiewoning die als eigen woning diende en waarop geen hypotheek rustte. In zijn aangifte IB 2016 gaf hij een rendementsgrondslag voor box 3 aan van € 206.671. Als belastbaar inkomen uit sparen en beleggen gaf hij echter nihil aan. De inspecteur volgde de rendementsgrondslag maar...
Te laat beroep met onleesbaar poststempel op envelop niet-ontvankelijk
X ging in beroep tegen de beschikking waarin hij aansprakelijk was gesteld voor belastingaanslagen die vof A onbetaald had gelaten. Het beroepschrift werd echter een week na afloop van de beroepstermijn ontvangen. Rechtbank Noord-Nederland verklaarde het beroep van X niet-ontvankelijk. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft het hiertegen gerichte beroep van X ongegrond...
Advocaatkosten ter verkrijging van bijstand beeldend kunstenaar aftrekbaar
Beeldend kunstenaar X had al jaren alleen een bijstandsuitkering. De inspecteur weigerde de door X in zijn aangifte IB 2015 opgevoerde aftrek van kosten van huur, materialen en kantoorartikelen omdat hij vond dat geen sprake was van een bron van inkomen. X ging in beroep. Rechtbank Noord-Holland verklaarde het beroep...
Jarenlang verlieslatend uitgeven van eigen boek geen bron van inkomen
X schreef een boek dat hij in eigen beheer uitbracht. In 2010, 2011 en 2012 maakte hij verlies. Na een controle ging de inspecteur ermee akkoord dat X zijn opbrengsten minus zijn kosten met betrekking tot het uitgeven van het boek over 2013 aangaf als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)....
Herroeping parkeerbelasting niet onrechtmatig: geen PKV voor bezwaar
Naar aanleiding van het beroep van mevrouw X tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting droeg Rechtbank Noord-Nederland de gemeente op om opnieuw uitspraak op bezwaar te doen omdat het hoorrecht was geschonden. De gemeente verklaarde het bezwaar van mevrouw X daarna opnieuw ongegrond omdat zij niet was verschenen op de hoorzitting. Mevrouw...
Te laat pro forma bezwaar geen tijdig verzoek om ambtshalve vermindering
De in het buitenland wonende X ontving sinds 1992 een WAO-uitkering van het UWV. Toen X zijn aangifte IB 2011 niet indiende, legde de inspecteur op basis van gegevens die bij de Belastingdienst bekend waren een ambtshalve aanslag op met een aangifteverzuimboete van € 226. X maakte op 17 oktober...
Stelselmatig niet-reagerende adviseur verspeelde hoorrecht
In zijn hoger beroep tegen de WOZ-waarde 2018 van zijn woning stelde X dat de gemeente in bezwaar de hoorplicht had geschonden. Hof Den Haag was dat niet met hem eens. Zijn gemachtigde A had de gemeente tegelijkertijd met de motivering van het bezwaar gevraagd om hem schriftelijk te laten...
Redelijke termijn zelfs na aftrek schorsing zitting overschreden: IMSV
BV X ging in hoger beroep omdat zij vond dat haar WOZ-bezwaar en beroep niet binnen een redelijke termijn was behandeld waardoor zij recht had op een immateriële schadevergoeding (IMSV). Hof Amsterdam stelde vast dat de de redelijke termijn in eerste aanleg was overschreden met bijna vier maanden. Zelfs als...
Vergrijpboeten voor niet-aangeven MLM-winst uiteindelijk vernietigd
Mevrouw X werkte voor BV A die haar verkoopactiviteiten had ingericht volgens het Multi-Level Marketingmodel (MLM). Zij had als zelfstandig distributeur van BV A positieve resultaten behaald en ontving ook provisies van BV A. Zij nam haar verdiensten echter niet op in haar aangiften IB omdat volgens haar geen sprake...
Japans pensioenfonds kreeg dividendbelasting niet terug
X was een naar Japans recht door de 72 bij haar aangesloten Japanse pensioenfondsen opgericht fonds dat feitelijk was gevestigd in Japan. X was een "public interest corporation". Op de door X van in Nederland gevestigde beursgenoteerde vennootschappen portfoliodividenden werd 15% dividendbelasting (DB) ingehouden. X vroeg de ingehouden DB over...
Artiesten en beroepssporters niet meer alleen belast in woonland
De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het fiscaal verdragsbeleid voor sporters en artiesten. Internationaal is het gebruikelijk dat belastingheffing bij deze groep plaatsvindt in het land van optreden. Nederland is een van de weinige landen die zich de afgelopen jaren ervoor hebben ingespannen dat sporters en artiesten alleen...
Bestuurder die belastingschulden van BV niet betaalde, niet aansprakelijk
X was medeaandeelhouder en indirect bestuurder van transportbedrijf BV B. Nadat BV B in december 2008 failliet was verklaard, stelde de ontvanger X hoofdelijk aansprakelijk voor de door BV B onbetaalde gelaten naheffingsaanslagen LB en BTW. Hof Den Bosch vond dat terecht, maar de Hoge Raad verwees de zaak naar...
Cassatieberoep niet-ontvankelijk door niet-rechtsgeldige machtiging
BV X maakte bezwaar tegen 12 naheffingsaanslagen belasting zware motorrijtuigen (BZM) van elk € 8 en € 263 boete die waren opgelegd nadat met ANPR-camera's was geconstateerd dat met een vrachtauto van BV X gebruik van de weg was gemaakt zonder dat de BZM vooraf op aangifte was voldaan. Nadat...
Vervoerder na te heffen voor accijns over lading bier in vrachtwagen?
WR was zelfstandig werkzaam als vrachtwagenchauffeur. Op 6 september 2013 bleek bij een controle in Dover dat zijn vrachtwagen was geladen met 26 pallets bier afkomstig uit een entrepot in Duitsland en bestemd voor Seabrook Warehousing Ltd. De CMR-vrachtbrief vermeldde echter een administratieve referentiecode die al was gebruikt voor een...
Zuiveringsheffing Urks visbedrijf verlaagd door niet-kenbare NEN-normen
Het Urkse visverwerkende bedrijf X ontving over 2015 een aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimte van € 19.186,40. De aanslag was opgelegd op basis van metingen in het watertoevoersysteem en bemonstering op basis van tijdgestuurde monstername. Voor de wijze van bemonstering en analyse werd verwezen naar NEN-normbladen. Naar aanleiding van het afvalwateronderzoek was...
Openstaande MRB niet te verrekenen met teruggaaf; verzuimboete in stand
BV X betaalde de ontvangen rekening MRB van € 62 met als uiterste betaaldatum 15 januari 2016 niet, maar verzocht de ontvanger om het bedrag te verrekenen met een nog niet uitbetaalde vergoeding van € 1.158, die betrekking had op een ingetrokken beroep tegen een aanslag Vpb. De ontvanger verrekende...
Levensduur sportvelden voor WOZ-waardering terecht verlengd
De gemeente verminderde de WOZ-waarde 2019 van de twee kunstgras sportvelden met lichtmasten die X in gebruik had, na bezwaar van X van € 703.000 tot € 463.000. X ging in beroep en bepleitte een WOZ-waarde van € 394.552. X betwistte dat de levensduur van de afbouw van de sportvelden...
Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in Staatsblad geplaatst
De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (kamerstuk 35555) is op 21 januari 2021 in het Staatsblad geplaatst. De onderdelen die betrekking hebben op de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (artikel V, onderdeel A) en op de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen...
Geen zwembad- of sporttarief voor gaysauna met cruise-gelegenheid
BV X exploiteerde een gaysauna waar de bezoekers seksueel contact mochten hebben (cruisen). Als het cruisen daadwerkelijk tot seksuele activiteiten leidde, werd dit door BV X gefaciliteerd door de aanwezigheid van een darkroom, een "gloryhole-carroussel" en cabines die waren voorzien van matrasjes. BV X had geen prostitués in dienst en...
Vergoedingsregeling invorderingsrente EU-proof
Nadat de aan X opgelegde naheffingsaanslagen BPM waren vernietigd, claimde hij in beroep een passende rentevergoeding buiten artikel 28c IW over de periode van de betaling van de BPM tot de feitelijke terugbetaling. Artikel 28c IW was volgens hem in strijd met het EU recht. Hof Arnhem-Leeuwarden was het daar...
Melding UBS-rekening ná groepsverzoek vrijwillige inkeer: lagere boeten
De gemachtigde van X en mevrouw Y meldde op 30 juni 2016 in een e-mail aan de inspecteur dat het echtpaar beschikte over niet eerder aangegeven vermogen op een bankrekening in Zwitserland. Een deel van dat vermogen was afkomstig van een rekening bij de UBS-bank in Zwitserland. Die bankrekening was...
Precario-aanslag van € 1,9 mln van tafel omdat overgangsrecht niet gold
BV X gin in beroep tegen haar aanslag precariobelasting 2016 van bijna € 1,9 mln. Zij stelde dat de aanslag was gebaseerd op een verordening die op 10 februari 2016 niet gold en daarom ook de overgangsregeling niet gold. Artikel IV, lid 1, van de Wet van 22 maart 2017...
Landgoed Duinlust been bedrijfsmiddel, geen afboeking op HIR
Vastgoed-BV X vormde in mei 2012 een herinvesteringsreserve (HIR) van € 907.778 in verband met de verkoop van een onroerende zaak. Nadat A in augustus 2013 landgoed Duinlust verkocht aan B voor € 1,4 mln, nam vastgoed-BV X in oktober 2013 via een notariële akte van contractovername de rechten en...