Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 01-12-2021

Van ouders ontvangen bedragen verlaagden TOZO-voorschot gedeeltelijk
Mevrouw X vroeg in maart 2020 een TOZO-uitkering aan en ontving een voorschot van € 1.050. De gemeente vorderde daarvan € 808,29 terug omdat de door mevrouw X van haar ouders ontvangen bedragen als inkomen moesten worden aangemerkt. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat sprake was van een...
Actieve houding van gemachtigde tijdens hoorgesprek niet vereist voor PKV
De gemeente Arnhem verklaarde het bezwaar van X tegen een WOZ-beschikking gegrond, maar kende voor de proceskostenvergoeding (PKV) voor de bezwaarfase geen punt toe voor de hoorzitting omdat daarvan geen sprake zou zijn geweest. Degene die namens de gemachtigde aan het digitale hoorgesprek had deelgenomen, had volgens de gemeente geen...
Staandwantvisserij geen bron van inkomen: verliezen niet aftrekbaar
X en Y exploiteerden sinds 2009 een vof die zich bezighield met de (beroeps)zee- en kustvisserij. In het bijzonder ging het om staandwantvisserij, waarbij netten werden uitgezet die vervolgens werden opgehaald. Bij een boekenonderzoek in 2013 verklaarden X en Y dat zij tot dat moment nog niet met de feitelijke...
Beroep tegen verrekening niet bij bestuursrechter, griffierecht vergoed
X had over 2018 recht op een IB-teruggaaf van € 212. De ontvanger verrekende dat bedrag met een nog openstaande navorderingsaanslag IB 2010. X maakte bezwaar tegen de verrekening maar de ontvanger verklaarde dat niet-ontvankelijk. X ging in beroep, maar Rechtbank Noord-Holland verklaarde dat ongegrond. Een besluit tot verrekening werd...
Amicus curiaeprocedure krijgt 0,5 proceskostenvergoedingspunt
De minister van Justitie en Veiligheid heeft het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) gewijzigd. Op 1 juli 2021 is de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen hoogste bestuursrechtspraak in werking getreden. Bijlage A1 van het Bpb is aangevuld met de proceshandeling met betrekking tot een schriftelijke zienswijze van partijen over opmerkingen die...
Advieskantoor moet rechtsverwerking schade-claimende cliënt bewijzen
Het accountants- en belastingadvieskantoor dat voor agrariër X de jaarrekeningen samenstelde (BV A) begeleidde hem in 2009 bij de oprichting van en de inbreng van de eenmanszaak in BV Y, waarvan X enig aandeelhouder en bestuurder werd. X beëindigde in 2015 de samenwerking met BV A en stapte over naar...
Navordering ziektekosten in strijd met correctiebeleid: € 3.496 IMSV en PKV
X ging in beroep tegen een navorderingsaanslag IB 2013 van € 434 (€ 382 IB en € 52 belastingrente) die was opgelegd in verband met een correctie van € 1.030 specifieke zorgkosten. Hij stelde dat de navorderingsaanslag in strijd met het correctiebeleid van de Belastingdienst was opgelegd en daarom moest...
Aanmelding vermindering verhuurderheffing R'dam wel openbaar
De woningcorporaties X, A, B, en C gingen in beroep tegen de openbaarmaking in het kader van een WOB-verzoek van aanmeldingen voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) met betrekking tot woningen en nieuwbouwprojecten in Rotterdam. Zij stelden dat openbaarmaking door de minister van Economische Zaken en Klimaat achterwege moest blijven...
NOvA schond evenredigheidstoets bij afwijzing aanvraag intervisieleidster
Mevrouw X was sinds 2008 werkzaam als intervisiebegeleidster. Zij volgde in 2013 de door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) erkende opleiding tot intervisiebegeleidster en behaalde het certificaat "Opleiding gespreksleider intervisie voor advocaten". Vanaf 2015 begeleidde zij intervisiebijeenkomsten van advocaten en in 2017 was zij als...
Reden van aanvraag WOZ-beschikking geen invloed op berekening WOZ
X ging in beroep tegen de WOZ-waarde 2016 van € 1.128.500 voor zijn tussenwoning in de gemeente Amsterdam en stelde dat de gemeente de erfpachtcorrectie niet juist had berekend. Hij voerde verder aan dat hij de WOZ-beschikking uitsluitend had aangevraagd in verband met het aanbod van de gemeente om over...
Tweede Kamer wil positie belanghebben in Awb versterken
De Tweede Kamer heeft op 30 november 2021 een motie van het lid Omtzigt c.s. aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om op korte termijn grondig te onderzoeken welke wettelijke bepalingen in de Awb kunnen worden opgenomen om de positie van de belanghebbende te versterken. Dit onderzoek moet in elk...
Vormgeving van verlof vóór pensioen en AOW bepalend bij RVU-vrijstelling
Als sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) als bedoeld in artikel 32ba, lid 6, Wet LB is de werkgever een pseudo-eindheffing verschuldigd over de uitkeringen uit die RVU. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft de vraag behandeld (V&A 21-006) hoeveel maanden in aanmerking mogen worden genomen voor...
Bevoegdheden inspecteur en ontvanger toegelicht
De Belastingdienst heeft in een nieuwsbericht voor belastingplichtigen meer duidelijkheid gegeven over de verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de inspecteur en de ontvanger. De inspecteur is verantwoordelijk voor het heffen van rijksbelastingen. Hij kan bij het opleggen van de aanslag een boete opleggen, om informatie verzoeken, beslissen op bezwaarschriften en...