Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 11-06-2021

Houdsterverlies binnen f.e. verrekenbaar met winst dochter-BV
De inspecteur had het verlies van BV X over 2010 vastgesteld op € 90.115. Dit verlies was bij beschikking aangemerkt als houdsterverlies in de zin van artikel 20, lid 4, Wet Vpb. Op 24 december 2015 richtte BV X dochter-BV Y op en sindsdien vormden zij een fiscale eenheid (f.e.)...
Verlaagd BTW-tarief voor lachgaspatronen: € 0,6 mln naheffing van tafel
BV X verkocht online CO2-patronen (koolzuur) van 8 gram en 16 gram en N2O-patronen (distikstofmonoxide ofwel lachgas) en bijbehorende spuiten en houders aan consumenten en bedrijven in Nederland en in het buitenland. BV X paste tot het vierde kwartaal 2011 het algemene BTW-tarief toe op de levering van de N2O-patronen,...
Informatiebeschikking voor detailgegevens grand-café/restaurant in stand
BV X exploiteerde in twee vestigingen een grand-café/restaurant. Naar aanleiding van een boekenonderzoek naar de aangiften Vpb, LB en BTW over 2011 tot en met 2014 nam de inspecteur een informatiebeschikking. Volgens de inspecteur had BV X niet aan de informatieverplichtingen van artikel 47 AWR voldaan. Hij vond dat vooral...
Berekening KIA voor maten met buitenvennootschappelijke investeringen
X en Y exploiteerden samen met Z een onderneming in een maatschap. X was voor 36% gerechtigd tot de winst en Y voor 24%. De maatschap investeerde in 2017 voor € 42.425 in bedrijfsmiddelen. X en Y investeerden daarnaast gezamenlijk in 2017 een bedrag van € 45.150 in buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. X was...
Intern beleid belastingrente gold ook bij latere herverdeling aftrekposten
X was gehuwd met mevrouw Y. Op 2 maart 2017 diende X zijn aangifte IB 2016 in waarin de aftrekpost van de woning geheel bij hem was opgenomen. Mevrouw Y diende haar aangifte IB 2016 in met behulp van de vooraf ingevulde aangifte (VIA). In haar VIA was echter niet...
Dwangsom voor niet tijdig beslissen op middelingsverzoek niet aan de orde
X diende op 25 april 2016 een verzoek tot middeling van IB in over de jaren 2012, 2013 en 2014. De inspecteur wees het verzoek op 27 mei 2016 af omdat de middeling minder dan € 545 bedroeg. Op 20 februari 2019 stuurde de inspecteur alsnog een ontvangstbevestiging van het...
Herhaald verzoek om ambtshalve vermindering tevergeefs
Rechtbank Gelderland verklaarde het beroep van X tegen zijn aanslag IB 2012 op 28 juli 2015 gegrond en verminderde de aanslag. Op 9 september 2015 stuurde X een brief aan de inspecteur waarin hij vroeg om een verdere ambtshalve vermindering van de aanslag. De inspecteur stuurde de brief als hogerberoepschrift...
Inbrengwaarde appartement terecht gecorrigeerd wegens zelfbewoning
X en zijn partner Y kochten in 2005 een appartement voor € 1.115.000. X activeerde de helft van de aanschaffings- en voortbrengingskosten op de balans van het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen van de vof waarin hij firmant was en Y deed hetzelfde. Het appartementsrecht gaf het uitsluitende gebruik van de woning. Het...
Zorgkosten bewijzen ook bij geen inkomsten in box 1, box 2 en box 3
De inspecteur stelde vragen aan X over de door hem in zijn aangifte IB 2015 in aftrek gebrachte specifieke zorgkosten, maar X verstrekte geen informatie. De inspecteur mocht volgens hem alleen informatie opvragen ex artikel 47 AWR als die relevant kon zijn voor de belastingheffing. Dat was volgens X niet...
Gebruik afroommodule in kassa buiten wetenschap DGA's ongeloofwaardig
BV X was onderdeel van een f.e. voor de BTW met BV Y als houdstervennootschap. BV X exploiteerde een "all you can eat" wokrestaurant. Dit restaurant maakte gebruik van een kassasysteem van het merk Yitong waarvan bij de Belastingdienst bekend was dat sommige typen van dit merk een afroommodule bevatten. In...
Cassatie tegen te laat ingesteld hoger beroep was tevergeefs
Hof Den Bosch verklaarde het hoger beroep van X tegen een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 11 oktober 2018 niet-ontvankelijk omdat het te laat was ingediend. De termijn was op 4 december 2018 geëindigd en het hoger beroepschrift was pas op 20 december 2018 bij de griffie ontvangen. X ging...
Saneringsakkoord verhinderde navorderingsaanslagen bij vennoot niet
Mevrouw X dreef samen met twee andere vennoten een vof. In 2012 en 2013 werd aan haar de algemene heffingskorting uitbetaald. Toen de vof in 2015 niet meer aan haar financiële verplichtingen kon voldoen, werd een bewindvoerder aangesteld. Die bood de ontvanger in juni 2017 aan om 20% (€ 18.005)...
Bezwaar tegen verzoek inspecteur om informatie tevergeefs
X bracht in zijn aangifte IB 2015 € 11.261 aan specifieke zorgkosten in aftrek. De inspecteur vroeg hem op 24 oktober 2017 om daarover nadere gegevens te verstrekken. X maakte bezwaar tegen dit informatieverzoek, maar de inspecteur verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk omdat het informatieverzoek geen voor bezwaar vatbare beschikking was....
Heffing over eenmalige pensioenuitkering uit België kwam Nederland toe
De Belgische werkgever van de in Nederland wonende X had voor X een pensioenverzekering afgesloten bij de Belgische verzekeraar A. X ontving op 7 februari 2015 een "fiche" waarop stond dat de voorziene pensioendatum 1 mei 2015 was en dat X bij leven op die datum kon kiezen voor een...
Bestuursrechter onbevoegd voor mededeling op afboeking op IB-schuld
X moest over 2014 op voorlopige aanslag (VA) € 8.886 aan IB betalen. De aanslag was op 22 januari 2016 opgelegd. Op 11 maart 2016 was de definitieve aanslag overeenkomstig de VA opgelegd. X maakte bezwaar tegen de aanslag en ging in beroep en uiteindelijk in cassatie maar de Hoge...
Zelfde gemachtigde en vergelijkbare zaken verminderde griffierecht niet
De gemachtigde van BV X ging namens BV X en drie andere belanghebbenden in cassatie tegen uitspraken op hun verzet van Rechtbank Overijssel, maar de griffierechten werden niet volledig betaald. De Hoge Raad verklaarde de cassatieberoepen daarom niet-ontvankelijk. De Hoge Raad verwierp de stelling dat de gemachtigde die namens belanghebbenden...
Schenkbelasting voor a.b. aandelen geen kostenpost: geen verhoging verkrijgingsprijs
X bezat in 2014 alle aandelen in BV A. De verkrijgingsprijs van dit aanmerkelijk belang (a.b.) was € 586.350. In 2014 schonk de vader van X aan X alle aandelen in BV B. De verkrijgingsprijs van dat a.b. was voor de vader € 4.400. Deze verkrijgingsprijs was met toepassing van...
Cassatie BPM-veelprocedeerder niet-ontvankelijk, griffierecht niet betaald
X maakte bezwaar tegen een naheffingsaanslag BPM van € 262. De inspecteur vernietigde de naheffingsaanslag en kende X een proceskostenvergoeding (PKV) toe van € 246. X ging in beroep en maakte aanspraak op een hogere PKV en een vergoeding voor immateriële schade (IMSV). Rechtbank Noord-Holland stelde vast dat de gemachtigde...
Tegen verrekening IB stond geen beroep bij bestuursrechter open
X ging in beroep tegen een verrekening van een derde voorlopige aanslag IB 2017 met de aanslag IB 2014. Rechtbank Gelderland verklaarde zich onbevoegd. Op het door X ingestelde hoger beroep besliste Hof Arnhem-Leeuwarden dat verrekening van een geldschuld met een bestaande vordering slecht kon plaatsvinden voor zover in de...
Toch geen vergoeding werkelijke proceskosten voor autohandel in BTW-zaak
Op 26 april 2016 kondigde de inspecteur bij BV X een BTW-controle aan naar de toepassing van het nultarief in verband met intracommunautaire leveringen aan A GmbH in Duitsland en NV B in België over 2012-2015. Bijna twee jaar later, op 27 december 2017, legde de inspecteur ter behoud van...
Informatiebeschikking niet beperkt tot in inkeerbrief genoemde rekeningen
X en zijn echtgenote Y deden in april 2014 een beroep op de inkeerregeling met betrekking tot niet eerder aangegeven banktegoeden in Zwitserland en Spanje. De inspecteur vroeg vervolgens om informatie over het buitenlandse vermogen in de jaren 2001 tot en met 2013. Een reactie daarop bleef uit. X overleed...
Cassatie tegen niet-toepassen doorkijkarresten bij verkrijging O/G tevergeefs
In maart 1995 zette Y zijn eenmanszaak om in een BV (BV F) en bracht daarbij de economische eigendom van het bedrijfspand in. De juridische eigendom bleef bij Y. In 2006 droeg BV F de onderneming over aan haar dochter-BV H, maar behield de economische eigendom van het bedrijfspand. In...
WOZ-gemachtigde procedeerde niet via webportaal: cassatieberoep n-o
Mevrouw X was eigenaar van een vrijstaande woonboerderij in het buitengebied. Zij ging in beroep tegen de WOZ-waarde 2017 van € 972.000 en stelde dat de gemeente ongeschikte vergelijkingspanden had gebruikt. Mevrouw X verwees naar het taxatierapport wat op 22 december 2016 was opgemaakt voor een financiering. Hieruit bleek een...
Groot formaat LCD-schermen voor GN-indeling geen computermonitoren
BV X vroeg de inspecteur vijf bindende tariefinlichtingen (BTI's) af te geven voor monitoren omschreven als "large format LCD display" (LFD) die werden gebruikt in openbare ruimten, zoals luchthavens en stations, om reisinformatie weer te geven of in kantoren om algemene informatie weer te geven. De inspecteur gaf de BTI's...
Bloot eigendom Franse woning ook volgens A-G belast in box 3
Française X woonde in Nederland. Zij verkreeg bij notariële akte van 6 juni 2011 van haar ouders de bloot eigendom van een woning in Frankrijk onder voorbehoud van een levenslang vruchtgebruik door haar ouders. De woning had op dat moment een waarde van € 200.000. In mei 2017 verzocht mevrouw X...
Teruggaafverzoek DB buitenlandse beleggingsinstelling terecht geweigerd
De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beleggingsinstelling X was in beroep gegaan tegen de afwijzing van haar verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting (DB) over de periode 1 november 2003 tot en met 31 oktober 2007. Daarbij had X gesteld dat zij op grond van het Unierecht recht had op teruggaaf...
Toedeling van gezamenlijk verkregen woning samenwoners ODB-vrij
Mevrouw X en de heer Y hadden sinds 1978 een affectieve relatie. Zij waren op enig moment gaan samenwonen. In maart 2004 sloten zij een samenlevingsovereenkomst. Tijdens de periode van samenwonen, kreeg Y op 1 maart 2012 het recht van erfpacht op een woning. In 2017 ging het stel uit...
Door aansprakelijk gestelde te laat ingediend beroep niet-ontvankelijk
X ging in beroep tegen de beschikking waarin hij aansprakelijk was gesteld voor belastingaanslagen die vof A onbetaald had gelaten. Het beroepschrift werd echter een week na afloop van de beroepstermijn ontvangen. Rechtbank Noord-Nederland verklaarde het beroep van X niet-ontvankelijk. Hof Arnhem-Leeuwarden verklaarde het hiertegen gerichte beroep van X ongegrond. Een...
Bezwaren tegen aanmaningskosten en invorderingsrente te laat
Nadat de Hoge Raad op 23 februari 2018 uitspraak had gedaan in de procedure van X was de aanslag IB 2013 van X onherroepelijk komen vast te staan. In verband met het bezwaar van X tegen die aanslag had de ontvanger op 17 juli 2015 uitstel van betaling voor de...
BTW-plicht ANBI met winkel in tweedehandsgoederen in cassatie overeind
De in 1939 opgerichte vereniging A richtte in februari 2016 een stichting (X) op die een winkel in tweedehandsgoederen exploiteerde. De exploitatie vond feitelijk plaats door vrijwilligers. A en X waren door de Belastingdienst aangewezen als ANBI's. X stelde dat de winkelomzet niet met BTW was belast, omdat geen sprake...
O/G-adviseur en niet woningstichting BTW verschuldigd op renovatieproject
BV X hield zich bezig met advisering inzake onroerend goed, de verkoop en verhuur van onroerende zaken en bouwbegeleiding. Zij had in opdracht van woningstichting Y werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot een renovatieproject. De werkzaamheden werden gefinancierd met een bouwdepot van een verzekeringsmaatschappij. De inspecteur legde BV X na een...
Geen nieuw feit bij navordering door eerdere inkeer, maar wel kwade trouw
X was actief als belastingadviseur, administrateur en boekhouder. Op 21 juli 2017 deed hij aangifte IB 2016 en gaf daarin naast zijn winst een inkomen uit sparen en beleggen aan van € 302.078. Op 29 december 2017 meldde hij in een brief aan de Belastingdienst dat hij beschikte over niet...