Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 29-07-2021

Schoonheidssalon met maar enkele betalende klanten geen inkomensbron
Mevrouw X begon in januari 2014 een schoonheidssalon aan huis. Zij verrichtte de schoonheidsverzorging, pedicure en manicure, vanuit een kamer in haar huurwoning. In haar aangiften IB over 2014, 2015 en 2016 gaf zij haar UWV-uitkering aan en een negatief resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) in verband met de activiteiten...
Hotelschoonmaakbedrijf met ontbrekende SBI-code toch recht op TOGS
BV X deed een melding van een ontbrekende SBI-code en stelde dat de SBI-code waarmee zij in het handelsregister van de KvK was geregistreerd ten onrechte niet voorkwam in Bijlage 1 en zij daarom ten onrechte geen aanspraak kon maken op de TOGS. De minister van Economische Zaken wees echter...
Omzet niet te schatten door extrapolatie van geschatte brutowinstpercentages van latere jaren
Mevrouw X exploiteerde een café. Na een bedrijfsbezoek in 2015 gaf de inspecteur mevrouw X een waarschuwing dat de administratie van de onderneming op onderdelen niet aan de vereisten voldeed, omdat de voorraden niet werden opgenomen, er geen kascontrole plaatsvond, er geen prijslijst was en (onderdelen van) de administratie niet...
Sale and leaseback viel onder safe harbour van leaseregeling leidraad IW 2008
BV X maakte onderdeel uit van een concern dat zich richtte op de aankoop, verhuur en financiering van industriële machines en machineparken. BV Y legde zich toe op de vervaardiging van hydraulische apparatuur en producten van metaal op maat. Met het oog op het sluiten van een sale- en leaseback-overeenkomst...
Dwangsom voor uitblijven van uitspraak op bezwaar van toeslaginspecteur
X ging in beroep omdat de Belastingdienst/Toeslagen nog steeds niet had beslist op zijn bezwaarschrift van 20 september 2019 waarvoor hij de toeslaginspecteur op 18 december 2019 een ingebrekestelling had gestuurd. Rechtbank Midden-Nederland verklaarde het beroep gegrond. Op grond van artikel 12 Awir was § 4.1.3.2 Awb niet van toepassing...
Raamprostitutiebedrijf met inschrijving onder onjuiste SBI-codes geen TOGS
De minister van EZK weigerde raamprostitutiebedrijf BV X een TOGS-tegemoetkoming van € 4.000 te geven omdat de SBI-codes waaronder BV X op 15 maart 2020 in het handelsregister van de KvK stond ingeschreven niet waren opgenomen in Bijlage 1 van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De bedrijfsomschrijving...
Met KvK-inschrijving met terugwerkende kracht geen recht op TOZO
Mevrouw X schreef zich op 27 maart 2020 met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in als zelfstandig ondernemer in het handelsregister van de KvK. Op 30 maart 2020 vroeg zij bijstand op grond van de TOZO. De gemeente verleende een voorschot voor april 2020 van € 1.500. Daarna wees...
Voor loon van na juni 2020 aangenomen restaurantmedewerker geen NOW-3
BV X vroeg op 16 november 2020 een tegemoetkoming op grond van de NOW-3 aan in verband met een verwacht omzetverlies van 70% over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. Het UWV gaf een tegemoetkoming van € 4.925 en betaalde een voorschot van € 3.939. BV...
Percelen grond in Rotterdams nieuwbouwproject voor OZB geen "woning aanbouw"
X ging in beroep tegen een aanslag OZB 2017 van € 237.000 voor het Rotterdamse Meander nieuwbouwproject. Zij was het er niet mee eens dat deze aanslag was opgelegd naar het tarief "niet-woning". Uit een uitspraak van Rechtbank Breda van 6 november 2009 bleek volgens haar dat dit onterecht was...
WOZ-waarde van € 1,6 mln voor Amsterdamse tweekapper niet te hoog
X ging in beroep tegen de WOZ-waarde 2017 van zijn Amsterdams twee-onder-een-kapwoning van € 1.624.000 en bepleitte een waarde van € 1.460.000. Volgens X had de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de verschillen tussen de vergelijkingsobjecten en de woning aangezien zijn woning aan een doorgaande weg lag met een grote...
Stelling over erfpachtcorrectie A'damse tweekapper niet WOZ-waardedrukkend
X ging in hoger beroep tegen de door Rechtbank Amsterdam tot € 2.145.000 verminderde WOZ-waarde 2018 van zijn twee-onder-een-kapwoning en bepleitte een waarde van € 1.539.374. Hof Amsterdam stelde X in het ongelijk. Volgens het Hof had de gemeente met het taxatierapport aannemelijk gemaakt dat de WOZ-waarde niet te hoog...
Bergings- en verpakkingsmiddelen zelfde indeling als presentatiesystemen
BV X exploiteerde een handelsonderneming op het gebied van duurzame promotieartikelen en andere handelswaren. Namens BV X werden tussen augustus 2013 en september 2015 130 douaneaangiften ingediend voor het in het vrije verkeer brengen van nog te monteren presentatiesystemen, bergingsmiddelen en verpakkingsmiddelen. De presentatiesystemen en de bergingsmiddelen en verpakkingsmiddelen waren...
BTI's presentatiesystemen terecht met terugwerkende kracht ingetrokken
Aan BV X in bovenstaande zaak waren 10 bindende tariefinlichtingen (BTI's) afgegeven voor diverse presentatiesystemen. De inspecteur trok vervolgens per 29 augustus 2018 vier BTI's in voor presentatiesystemen voor gebruik in een binnenruimte die waren ingedeeld onder GS-post 9403 in verband met een wijziging van de toelichting gecombineerde nomenclatuur op...
Legesverordening 2018 gemeente Westerkwartier geheel onverbindend
X ging in beroep tegen een legesaanslag van € 13.551 voor een omgevingsvergunning van de gemeente Zuidhorn (per 1 januari 2019 opgegaan in de gemeente Westerkwartier). Rechtbank Noord-Nederland stelde X in het gelijk. De Rechtbank was het met X eens dat de gemeente onvoldoende inzicht had verstrekt in de ramingen....
Vanuit Portugal te laat ingediend beroepschrift niet-ontvankelijk
X ging in beroep tegen de afwijzing op 12 november 2019 van zijn BPM-teruggaafverzoek in verband met export. Rechtbank Gelderland ontving het op 20 december 2019 gedagtekende beroepschrift op 10 januari 2020 en stuurde het door naar Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Toen de Rechtbank hem vroeg waarom het beroepschrift ná afloop van...