Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 15-08-2018

Alleen maar vrouwelijke rechters geen reden voor wraking van de rechters
X diende bij Hof Den Haag een wrakingsverzoek in omdat zijn verzoek om uitstel van de zitting was afgewezen door drie vrouwelijke raadsheren van Hof Amsterdam. Volgens X had de vrouwelijke rechter in eerste aanleg een dubieuze, vooringenomen en niet-objectieve uitspraak gedaan en de drie vrouwelijke raadsheren in hoger beroep...
Eetcafé door verkeerde locatie en beperkte opening geen bron van inkomen
X exploiteerde sinds 2011 in een vof met zijn broer een eetcafé. Daarnaast werkte X in 2012, 2013 en 2014 20 uur per week elders in loondienst. De vof behaalde van 2011 tot en met 2014 alleen maar negatieve resultaten. X gaf over 2012, 2013 en 2014 telkens verlies uit...
Naheffing voor prijsgeven pensioenaanspraak kwam te vroeg
BV X had aan haar directeur Y een aanspraak op ouderdomspensioen toegekend. Daarbij was bepaald dat het pensioen zoveel mogelijk zou worden aangepast aan de prijsontwikkeling. Vanaf 1 april 2011 deed BV X pensioenuitkeringen aan Y. Y verzocht aan BV X om de pensioenverplichting over te dragen aan BV Z,...
Geen PKV voor procedurekosten die derde voor haar rekening nam
X kreeg in 2014 in totaal € 10.354 aan bijdragen van stichting Y, die instellingen en personen in financiële moeilijkheden ondersteunde en bijdragen en leningen voor studie verstrekte. De inspecteur legde daarvoor aan X een aanslag schenkbelasting op. Rechtbank Den Haag handhaafde de aanslag, waarop X in hoger beroep ging...
Derdentarief voor erfenis oudtante die achternicht had opgevoed
X was een achternicht van Y en grotendeels door haar opgevoed. Ze beschouwden hun relatie als die van oma en kleinkind. In maart 2013 schonk Y € 50.000 vrij van recht aan X en voldeed de schenkbelasting. In 2014 overleed Y, waarna X als enig erfgenaam een aanslag erfbelasting ontving....
F-biljet reden voor nader onderzoek: a.b.-voordeel onbelast
X en haar echtgenoot Y waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Y overleed in 2010. Op dat moment was X enig aandeelhouder van BV A en bestond het hele vermogen van BV A uit beleggingsvermogen. In de in december 2011 ingediende aangiften IB 2010 was alleen in de aangifte van...
WOZ-waarde op bedrijfswaarde van Rosmalens antislipterrein niet te hoog
BV X was eigenaar van een evenemententerrein en een parcours voor rij- en antisliptrainingen in Rosmalen. BV Y huurde het geheel. BV X en BV Y gingen in beroep tegen de WOZ waarden 2014 en 2015. Rechtbank Oost-Brabant besliste dat het object een incourant object was dat volledig in de...
Vergrijpboeten BTW-naheffing van tafel door blindvaren DGA op boekhouder
BV X diende met uitzondering van het jaar 2007 geen suppletieaangiften BTW in over de jaren 2006 tot en met 2010. Nadat de inspecteur een boekenonderzoek voor de Vpb had aangekondigd, diende BV X alsnog suppletieaangiften BTW in. Na het boekenonderzoek legde de inspecteur aan BV X naheffingsaanslagen BTW op...
Foute studiekeuze en 60-plus geen redenen voor verhoogde kindervrijstelling
In de aangifte erfbelasting van zijn in 2015 overleden vader deed X een beroep op de verhoogde kindervrijstelling van artikel 32, lid 1, 4o, onderdeel b, SW. X stelde dat hij door een verkeerde studiekeuze (algemene taalwetenschappen) en door faalangst, waarvoor hij in het verleden was behandeld door een psycholoog,...
Proceskostenvergoeding omdat gemeente te laat informatie gaf
X ging in beroep tegen (1) de aanslag watersysteemheffing, wegenheffing, zuiveringsheffing Waterschap Hollandse Delta en (2) de aanslag rioolheffing- en afvalstoffenheffing van de gemeente A. X stelde met betrekking tot drie kostenposten dat de gemeente deze kosten ten onrechte tot de gemeentelijke watertaken had gerekend. Het ging om de post...