Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 20-09-2019

Vragen fiscus over aan- en verkoop woningen door DGA fishing expedition
In het kader van het zogenoemde "Trust and Company Service Providers"-project (TCSP) kondigde de inspecteur in januari 2014 bij de fiscale en juridische dienstverleners BV X en BV Y en hun directeur-grootaandeelhouder Z een boekenonderzoek aan. De inspecteur verzocht om informatie en gegevens uit de administratie, zoals inzage in bepaalde...
Belastingzaken Rechtbank Breda wegens capaciteitsgebrek naar Den Haag
De minister voor Rechtsbescherming heeft Rechtbank Den Haag aangewezen als andere Rechtbank voor bodemzaken rijksbelastingen die aanhangig zijn gemaakt bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant (in Breda). Met deze regeling kan Rechtbank Zeeland-West-Brabant met ingang van 1 september 2019 bodemzaken rijksbelastingen verwijzen naar Rechtbank Den Haag. Hof Den Haag kan zaken in hoger...
Geschil ging om méér dan alleen de PKV, wegingsfactor na cassatie omhoog
De heer Y was bestuurder van stichting A die op haar beurt beherend vennoot was van CV X. Naast het bestuurderschap verleende Y ook professionele rechtsbijstand vanuit zijn onderneming, een incassobureau dat ook juridische diensten verleende. CV X ging in beroep tegen de door de ontvanger in rekening gebrachte aanmaningskosten...
Stelling over waarderingskwestie volgens A-G nooit "pleitbaar standpunt"
X werkte bij een private-equityfonds en deed onderzoek naar de overname van aandelen in een concern dat werkzaam was op het gebied van kinderopvang. In augustus 2006 nam dochter-BV A van het private-equityfonds de aandelen in het concern over. Op 14 november 2006 beëindigde X per 1 december 2006 zijn...
Doorgecertificeerde certificaten volgens A-G wél a.b. van bestuurder STAK
X was tot 1 december 2006 werkzaam bij een private-equityfonds. Hij was hierdoor betrokken geweest bij een advies aan BV J voor een overname van BV G. X richtte vlak voordat hij in dienst trad bij BV K als financieel directeur op 28 december 2006 Stichting Administratiekantoor (STAK) M op...
WOZ-waarde volgens geverifieerde feiten betrouwbaarder dan verkoopcijfers
In zijn hogerberoepschrift tegen de WOZ-beschikking 2015 verzocht X Hof Amsterdam om uitstel voor de zitting totdat de Hoge Raad op zijn cassatieberoep tegen de WOZ-waarde 2014 had beslist. Hof Amsterdam had voor 2014 beslist dat de ongunstige indeling van de woning van X de WOZ-waarde met maximaal 5% verlaagde,...
Gegrond verzet met gelijktijdige niet-ontvankelijkverklaring mogelijk
De gemeente Amsterdam vernietigde op 21 juni 2016 na het bezwaar van BV X een naheffingsaanslag parkeerbelasting. In februari 2017 ging BV X, nadat zij de gemeente in gebreke had gesteld, in beroep tegen het uitblijven van een uitspraak op haar bezwaar. Rechtbank Amsterdam verklaarde het beroep niet-ontvankelijk, waarna BV...
Dwangsomverzoek bij verrekening van niet bij fiscale, maar bij civiele rechter
De ontvanger berichtte X begin oktober 2015 dat zijn uitstel van betaling voor de aanslag IB 2013 was vervallen en stuurde hem kort daarna een betalingsherinnering. In diezelfde periode stuurde X drie brieven naar de ontvanger met een verzoek om terugbetaling van € 5.666. Begin december 2015 verrekende de ontvanger...
Naheffing van € 67.600 voor DGA na lening van € 130.000 bij stamrecht-BV
A richtte in 2011 BV X op om daarin de van zijn voormalige werkgever ontvangen ontslaguitkering van € 130.000 onder te brengen en te beheren. Hij sloot met BV X een stamrechtovereenkomst op grond waarvan hij met ingang van januari 2024 periodieke uitkeringen zou ontvangen. A leende in totaal €...
Aangifteplicht geen zelfincriminatie: vergrijpboeten KB Lux'er in stand
X was in het verleden geïdentificeerd als rekeninghouder van de KB Lux en had daarom navorderingsaanslagen IB en VB over 1990 tot en met 2000 ontvangen. Vanaf 2000 deed hij ondanks herinneringen en aanmaningen geen aangiften IB meer, waarna de inspecteur ambtshalve aanslagen IB 2001-2006 met vergrijpboeten van 100% oplegde...
Woonlasten buiten beschouwing laten bij betalingsonmacht griffierecht
X ging in verzet nadat zijn hoger beroep niet-ontvankelijk was verklaard omdat hij het verschuldigde griffierecht van € 126 niet had betaald. Hij stelde dat zijn verzoek om ontheffing van het betalen van griffierecht wegens betalingsonmacht ten onrechte was afgewezen. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste dat voor de beoordeling van de betalingsonmacht...
Wijzigingsprotocol verdrag Zwitserland naar Staten-Generaal
De minister van Buitenlandse Zaken heeft het wijzigingsprotocol bij het verdrag met Zwitserland met een toelichtende nota ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan de Staten-Generaal. Nederland en Zwitserland ondertekenden op 12 juli 2019 het wijzigingsprotocol. Daarin is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag alleen worden gebruikt...
Wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend
De minister van SZWen de minister van Rechtsbescherming hebben bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend. Hierin zijn nieuwe regels opgenomen over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021. De nieuwe regels gelden niet voor scheidingen die vóór 1 januari 2021, de beoogde datum...
Voordeligste BPM 2012 tarief voor heringevoerde Volkswagen Transporter
Vof X deed op 11 februari 2016 aangifte BPM voor de import van een Volkswagen Transporter Multivan. De auto was voor het eerst in maart 2012 toegelaten en in september 2015 geëxporteerd. Bij de export was op basis van de afschrijvingstabel een BPM-teruggaaf verleend van € 6.179. Bij de (her)import...
Verlies op Duitse deelneming niet in Nederland aftrekbaar
BV X was een dochtermaatschappij van een Noorse beursvennootschap en bezat alle aandelen in A GmbH in Duitsland. Eind 2011 en begin 2012 nam Y SA alle aandelen in de Noorse beursvennootschap over. Daardoor waren de in 2011 en 2012 in Duitsland door A GmbH geleden verliezen op grond van...
Omkering bewijslast geen reden voor vermindering 100%-boete
X en zijn echtgenote Y hielden zich bezig met het beheren, exploiteren en handelen in onroerend goed. In juni 2015 werden zij strafrechtelijk veroordeeld tot respectievelijk 5 jaar en 12 maanden gevangenisstraf voor het medeplegen van gewoontewitwassen en X ook voor valsheid in geschrifte, oplichting en poging tot oplichting. De...
Rechter ging ondanks bevel tot inbeslagneming uit van eigendom panden
X deed ondanks een uitnodiging, herinnering en aanmaning geen aangifte IB voor de jaren 2011, 2012 en 2013. De inspecteur legde ambtshalve aanslagen op met twee keer een verzuimboete van € 984 en een keer een verzuimboete van € 4.920. Rechtbank Den Haag vond dat terecht. De inspecteur had bij...
Cassatieberoep BPM niet-ontvankelijk door onbetaald gelaten griffierecht
In december 2013 kocht X in Hongarije een nieuwe BMW en reed daarmee naar Ne-derland. Bij registratie in Nederland stond 1.566 km op de teller. De inspecteur stelde dat sprake was van een nieuwe auto en legde een naheffingsaanslag BPM op van € 3.673. X ging in beroep. Hof Den...
Afspraak met advocatenkantoor over aftrek elders belast niet aangetoond
Het wereldwijd opererende Amerikaans advocaten- en belastingadvieskantoor F opende in 2003 een kantoor in Amsterdam. De Nederlandse partners hielden hun belang in F via een persoonlijke houdstervennootschap. A was van 2005 tot 15 september 2010 partner bij F via BV X. Daarna startte hij een eigen advocatenkantoor. Op 19 maart...
Precariotarief afhankelijk van ligging terras geoorloofd
Vof X kreeg voor 2015 een aanslag precariobelasting van € 5.076 voor haar horecagelegenheid in Valkenburg aan de Geul waar zij een vergunning had gekregen om gedurende negen maanden een terras te exploiteren. De heffingsmaatstaf bestond uit het tarief van € 9,40 voor de voor X geldende tariefgroep A maal...
Rioolheffing ter grootte van 1% van WOZ-waarde loods niet buitensporig
De loods van X was met verplaatsbare scheidingswanden onderverdeeld in acht units. Iedere unit had een (indirecte) aansluiting op de gemeentelijke riolering. Twee naast elkaar gelegen units die leegstonden, had de gemeente Steenwijkerland samen aangemerkt als één onroerende zaak, de overige units waren aangemerkt als afzonderlijke onroerende zaken. X kreeg...
Verzuimboete van 100% voor aan straat geparkeerde geschorste auto's
De kentekens van twee Mercedessen van X waren geschorst. Beide auto's waren met een autoambulance voor reparatie naar een garage gebracht, maar daar aan de straat geparkeerd. X ontving na een controle naheffingsaanslagen MRB van € 2.723 en € 1.612 met verzuimboeten van 100%. X ging daartegen in beroep. Hof...
Naheffing MRB met 100% boete na gebruik auto tijdens schorsing
De auto van X stond op 9 juli 2015 geparkeerd op een openbare parkeerplaats terwijl het kenteken vanaf 6 juli 2015 was geschorst. X ontving over het tijdvak 6 juli tot en met 20 augustus 2015 een naheffingsaanslag MRB van € 66 met een boete van € 66. Daarna ontving...
Gemeente recht op teruggaaf herzienings-BTW gymlokalen
Gemeente X nam in 2006 en 2007 vier gymnastieklokalen in gebruik. X bracht ter zake van de bouw geen BTW in aftrek. X stelde de lokalen aanvankelijk voor 40% om niet ter beschikking aan onderwijsinstellingen voor bewegingsonderwijs en voor 60% tegen vergoeding aan sportverenigingen. In 2009 kwam X met de...
Privégebruik van een niet zakelijk gebruikt pand vrij van BTW
X en zijn echtgenote kochten in 2003 een kantoor met loods. De inspecteur kwam tegemoet aan hun verzoek om de levering van het bouwwerk te belasten met BTW. Na een controle stelde de inspecteur dat een deel van het bouwwerk in gebruik was genomen voor bedrijfsdoeleinden en het andere ander...
Cassatie tegen naheffing BTW over autoverkopen niet-ontvankelijk
BV X en BV Y handelden in gebruikte auto's en auto-onderdelen. Over meerdere jaren deden zij in verschillende kwartalen nihilaangiften en in andere kwartalen gaven zij omzet aan tegen het nultarief (intracommunautaire prestaties) en claimden aftrek van voorbelasting. BV X en BV Y ontvingen naheffingsaanslagen BTW met boeten van 50%...
Oude WAZ-premies wél, maar oude premies Zfw niet meer aftrekbaar
Aan X waren aanslagen WAZ opgelegd voor de jaren 1999 tot en met 2003 en aanslagen Zfw voor de jaren 2001 tot en met 2005. X betaalde de aanslagen aanvankelijk niet, maar voldeed die alsnog naar aanleiding van een door de ontvanger gelegd beslag in 2014. In zijn aangifte IB...
Nederlander in Portugese cel bewees VSO met inspecteur niet
Nederlander X woonde in Portugal en was daar een deel van 2011 gedetineerd. X deed aangifte IB 2011 naar een box I-inkomen van € 53.654, maar de inspecteur corrigeerde de aangifte met het bedrag van de AOW-uitkering tot een box I-inkomen van € 59.530. X ging in beroep en stelde...
Niet-ingrijpen fiscus bij negatieve aangiften geen reden voor matiging naheffing
De inspecteur stelde in oktober 2014 een boekenonderzoek in bij de eenmanszaak van X. Hieruit volgde dat X BTW had teruggevraagd en ontvangen maar niet kon verklaren waarop die voorbelasting betrekking had. Verder had X valse facturen opgemaakt om daarmee voorbelasting terug te vragen en had hij voorbelasting teruggevraagd zonder...
Zonder verliesvaststellingsbeschikking geen verliesverrekening
X had vanaf 2008 recht op een WW-uitkering. Toen het UWV er achter kwam dat zij te veel WW had uitgekeerd, vorderde zij dat in de jaren 2012 en volgende jaren terug, door het bedrag te verrekenen met een ZW-uitkering waar X nog recht op had. Over 2012 voerde X...
Cassatie tegen bijtelling over van eigen BV gehuurde auto door niet-betalen van griffierecht niet-ontvankelijk
X was directeur en enig aandeelhouder van BV A die hem in 2015 een Renault Twingo ter beschikking stelde waarvoor een bijtelling op het loon van X werd gedaan. BV A was voor 50% aandeelhouder van BV B die op haar beurt alle aandelen in BV C hield. X werd...
Eenmalige subsidie maakte van project nog geen onderneming
X werkte vanaf 1971 tot en met medio 2012 in loondienst bij A als docent. In die functie was X initiatiefnemer en vanaf 2006 tot 2012 projectleider van een Europees project dat zich bezighield met burgerschap en identiteit in Europa en de Arabische wereld. In 2012 was de subsidiëring van...
Correctie van bijna € 18.000 aan zorgkosten overeind
De inspecteur corrigeerde in de aangifte IB 2014 de door X geclaimde aftrek van € 17.877 aan specifieke zorgkosten. X ging in beroep. Hof Arnhem-Leeuwarden was het met de inspecteur eens dat de kosten van Supradyn, glucosamine en magnesiumhydroxide niet aftrekbaar waren omdat de eerste twee middelen niet-aftrekbare voedingssupplementen waren...