Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 27-05-2022

Lagere PKV bij WOZ en BPM-procedures volgens Hoge Raad discriminerend
BV X voldeed in september 2017 BPM op aangifte voor de registratie van een auto uit 2014 met meer dan normale gebruiksschade. Zij ging vervolgens in beroep en stelde dat de auto bij de registratie in december 2017 drie maanden ouder was dan waarvan zij bij de aangifte in september...
Scheidingsregeling eigen woning niet zonder mede-eigendom
X was tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Y. De echtelijke woning was voor 100% eigendom van mevrouw Y. X diende in 2013 een verzoek tot echtscheiding in en liet zich per 1 december 2013 uitschrijven op het adres van de woning. Mevrouw X...
Hof biedt rechtsherstel en belast in 2017 alleen werkelijk rendement box 3
De in 1928 geboren mevrouw X ging in beroep tegen haar aanslagen IB 2016 en 2017 omdat zij het niet eens was met de box 3-heffing. Volgens haar was sprake van een individuele en buitensporige last. Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Hof Den Bosch stelden haar in het ongelijk. Mevrouw X ging...
Boete van € 150.000 na loonaangifte op basis van gebrekkige administratie
Schoonmaakbedrijf BV X behaalde 60% van haar omzet als onderaannemer van twee andere BV's en de rest met op eigen naam aangenomen schoonmaakwerkzaamheden. Nadat de inspecteur in oktober 2013 een boekenonderzoek aankondigde, diende BV X correctieberichten in met betrekking tot haar aangiften loonheffingen. Deze correcties bedroegen voor de jaren 2008...
Geen (fictieve) dienstbetrekking voor erotische webcam-agents
BV X bood middels een platform erotisch getinte diensten aan, verzorgde de marketing daarvan en maakte deze mogelijk met behulp van computertechnologie. Zij exploiteerde daartoe 0906-nummers, bood via internet diensten aan, bood op freelance-basis werkende vrouwen ("agents") de mogelijkheid om met behulp van een webcam en telefoon vanuit huis erotisch...
Verzoek om vorming HIR in te trekken te laat; vrijval HIR terecht
In haar eerste lange boekjaar dat liep van 20 november 2012 tot en met 31 december 2013 verkocht BV X een deel van haar melkquotum. Daarmee behaalde zij een boekwinst van € 246.784. In haar aangifte Vpb 2013 gaf BV X geen resultaat uit de verkoop van het melkquotum aan...
Ex-firmant aansprakelijk voor BTW-schuld vof
X en Y waren vennoten in vof A. A kreeg naar aanleiding van de BTW-aangifte over het eerste kwartaal 2016 een BTW-teruggaaf van € 157.920. Het bedrag werd echter uitbetaald op een privérekening van X. A deed vervolgens een suppletieaangifte over het eerste kwartaal 2016 van € 59.637 maar voldeed...
Vereiste IB-aangifte niet gedaan met niet-invullen trustvraag
X was in 2008 bestuurder van BV A. Hij bracht de aandelen in BV A in dat jaar in in C Ltd. De aandelen in C Ltd werden indirect, onder meer via E Ltd, gehouden door een naar Panamees recht opgerichte Foundation. X was in 2008 lid van de Board...
Controle zorgkosten in aangiften IB niet gebaseerd op etnisch profileren
X bracht in zijn aangiften IB over de jaren 2015 tot en met 2018 jaarlijks ziektekosten in aftrek. De aanslagen 2015 tot en met 2017 werden overeenkomstig de aangiften vastgesteld. Bij het vaststellen van de aanslag 2018 stelde de inspecteur vragen over de zorgkosten, maar X reageerde daar niet op....
Correctiebeleid fiscus gold ná verdeling tussen fiscale partners
X ontving voor 2013 een navorderingsaanslag IB van € 215 en voor 2014 een navorderingsaanslag IB van € 20. Zijn echtgenote Y ontving voor 2013 een navorderingsaanslag IB van € 307 en voor 2014 een navorderingsaanslag IB van € 200. Bij beiden was in 2013 en 2014 de tussen hen...
F-biljet vereist geen uitgebreidere onderzoeksplicht dan reguliere aangifte
Y overleed in 2010. Zijn echtgenote X met wie Y in gemeenschap van goederen was getrouwd, was op dat moment enig aandeelhouder van BV C die alleen beleggingsvermogen bezat. Op 5 december 2011 werden de aangifte erfbelasting en de aangiften IB 2010 van Y en mevrouw X ingediend. In de...
Uitgekeerde pensioenlumpsum belast loon voor partner
Mevrouw Y voerde van 1 november 2011 tot haar overlijden op 4 januari 2013 een gezamenlijke huishouding met X. Zij was als piloot in dienst geweest bij A. In verband daarmee nam zij deel aan de pensioenregeling van A. Op grond van het pensioenreglement waren de nabestaande partners van de...
Aanpassing handelsinkoopwaarde bij taxatie niet beperkt tot schade
X deed aangifte BPM voor een auto van 2014 uit de VS. De auto kwam niet voor in de koerslijst, zodat niet kon worden gekozen voor de Amerikaanse uitvoeringen van koplampen en klimaatregeling. De inspecteur stelde dat X met een te lage waarde rekening had gehouden en legde een naheffingsaanslag...
Feit van vóór uitspraak was bekend: geen herziening Hofuitspraak
X ging in beroep tegen de WOZ-waarden 2014 van zijn vier onroerende zaken. Rechtbank Amsterdam verklaarde het beroep gegrond voor zover dat zag op de aanslag rioolheffing maar voor het overige ongegrond. Hof Amsterdam bevestigde op 21 december 2017 de uitspraak van de Rechtbank en de Hoge Raad verklaarde het...
Levering in woonpand getransformeerd kantoor zonder BTW
BV X behoorde tot een concern dat zich bezighield met vastgoedontwikkeling. In 2015 kocht een concernvennootschap voor € 2,5 mln een kantoorpand en werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor het transformeren van het kantoorgebouw naar een woongebouw met 77 appartementen. De gemeente verleende de vergunning en in 2016 werd een aannemingsovereenkomst...
Woonzorgcomplex ondanks verkoopplan BTW-algemeenheid
Projectontwikkelaar BV X verkreeg in februari 2017 een perceel grond. Zij sloot in juli 2017 een huurovereenkomst vrij van BTW met stichting Y voor een nog te bouwen woon(zorg)complex. BV X sloot vervolgens een aannemings-/realisatieovereenkomst met een aannemersbedrijf. Nadat het complex in maart 2018 werd getaxeerd op € 4.650.000, kreeg...
Verzoek ambtshalve vermindering ten onrechte ook als bezwaar behandeld
X vroeg de inspecteur op 23 maart 2018 om een ambtshalve vermindering van zijn aanslag IB 2014 met dagtekening 23 maart 2017. De inspecteur nam het verzoek om ambtshalve vermindering in behandeling, maar merkte de brief van X ook aan als een bezwaarschrift en verklaarde dat niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. X...
Kosten voor administratie en BTW-aangiften geen nagekomen bedrijfslast
Kunstenaar X staakte in 2011 zijn onderneming. In zijn aangifte IB 2017 bracht hij een verlies uit onderneming in aftrek van € 2.982, maar de inspecteur weigerde de aftrek. X ging in beroep en stelde dat sprake was van nagekomen bedrijfslasten. Het ging om facturen van zijn gemachtigde voor het...
Vrije ruimte WKR voor rijnvarenden zonder inhoudingsplichtige werkgever
Rijnvarenden X en Y woonden in Nederland en werkten in loondienst van een Luxemburgse vennootschap op een motortankschip in het stroomgebied van de Rijn. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het met de inspecteur eens dat X en Y in Nederland verplicht verzekerd waren en daarom premieplichtig waren voor de volksverzekeringen. De door...
Appartement voor eigen gebruik bij Neder-Mexicaan belast in box 3
De in Mexico wonende X had na zijn emigratie in 2007 een appartement met een WOZ-waarde van € 903.000 in Nederland aangehouden. Hij ging in beroep tegen zijn aanslag IB 2018 omdat hij het er niet mee eens was dat hij in Nederland belasting moest betalen over de fictieve inkomsten...
Vernietiging invorderingskosten geen reden voor bovenforfaitaire PKV
Rechtbank Noord-Nederland deed uitspraak op het beroep van BV X tegen een naheffingsaanslag BTW, waarna de ontvanger liet weten dat het uitstel van betaling was vervallen. BV X betaalde niet, waarop de ontvanger een aanmaning verstuurde en uiteindelijk op 26 november 2018 een dwangbevel betekende waarbij € 20.316 aan kosten...
Verzamelrenseignement UWV bewijs voor correcties op aangifte IB
Mevrouw X vermeldde in haar aangifte IB 2016 een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 43.200 met € 15.656 aan ingehouden loonheffing. Zij kreeg een voorlopige aanslag conform de ingediende aangifte die resulteerde in een teruggaaf. De inspecteur corrigeerde de aangifte omdat uit renseignementen bleek dat mevrouw X...
Cassatie tevergeefs omdat eerst bezwaar moest worden gemaakt
X had schulden bij de Belastingdienst met betrekking tot een beschikking huurtoeslag 2010, en aanslagen IB 2010 en 2012. De ontvanger vorderde maandelijks bedragen in en bracht daarbij invorderingsrente in rekening. In december 2019 en in januari 2020 bracht de ontvanger respectievelijk € 11 en € 31 in rekening. X...
Verzoek om herziening arrest uit 2013 niet-ontvankelijk
X schreef medio 2006 een eenmanszaak in het handelsregister in. In 2007 hield X zich bezig met het voorbereiden en organiseren van reizen. Om een subsidie te krijgen richtte hij op 14 februari 2007 een stichting op, maar het subsidieverzoek werd afgewezen. Bij de inschrijving van deze stichting in het...
Bezwaar na afwijzen uitstelverzoek niet-ontvankelijk
X ging in beroep tegen de niet-ontvankelijkverklaring van zijn bezwaar nadat zijn verzoek om verder uitstel voor het indienen van zijn aangifte IB 2017 was afgewezen. Hof Amsterdam besliste echter dat de inspecteur X terecht niet-ontvankelijk had verklaard. Volgens het Hof had X de beslissing van de inspecteur mogen opvatten...
Verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet meer mogelijk
Kunstenaar X staakte in 2011 zijn onderneming, maar claimde voor het jaar 2014 aftrek van € 4.742 ter zake van in 2011 niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste dat de inspecteur die terecht had geweigerd. Anders dan X stelde, verhoogde het in enig jaar niet gerealiseerde deel van de zelfstandigenaftrek,...
Herzieningsverzoek niet-ontvankelijk fysiek cassatieberoepschrift tevergeefs
De 82-jarige mevrouw X claimde in haar aangifte IB 2015 aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, maar de inspecteur weigerde dat. Rechtbank Den Haag kende slechts een forfaitair bedrag van € 310 toe voor extra kosten voor kleding en beddengoed. Mevrouw X ging in hoger beroep, maar Hof Den Haag...
Woonzorgcentrum in hoofdzaak woning; geen OZB-gebruikersbelasting
Het woonzorgcentrum voor dementerende ouderen van stichting X bestond uit drie verdiepingen. Op elke verdieping lagen zes eenpersoonskamers met een badkamer en toilet, een gezamenlijke woonkamer, een gang en bergruimtes. Rechtbank Rotterdam was het met X eens dat haar woonzorgcentrum voor de OZB in hoofdzaak tot woning diende. De Rechtbank...
BOF successiewet volgens CPB wel doeltreffend maar niet doelmatig
De minister van EZK heeft een evaluatierapport van het CPB naar de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanwege de grote verscheidenheid aan regelingen richt deze evaluatie zich op de regelingen met de grootste maatschappelijke impact en het grootste financieel belang, namelijk de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) en de doorschuifregelingen. De...
Antwoord op vragen over recordboete Belastingdienst voor zwarte lijst
Staatssecretaris Van Rij heeft op Kamervragen geantwoord dat de boete van € 3,7 mln die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgelegd aan de Belastingdienst wegens schending van de AVG neerslaat op de begroting van de Belastingdienst, die onderdeel is van de totale begroting van het ministerie van Financiën. De boete...