Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 04-12-2020

BIK geldt tot goedkeuring Europese Commissie niet voor f.e.
De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer een novelle ingediend tot wijziging van het wetsvoorstel Belastingplan 2021. Deze novelle heeft betrekking op de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Hoewel de BIK wettelijk is beperkt tot investeringen in bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om hoofdzakelijk in Nederland te worden gebruikt, is gesignaleerd dat de...
CFO door vangnetbepaling een lucratief belang: verlies aftrekbaar
Na een herstructurering en herfinanciering van het A-concern kocht CFO X in 2014 voor € 630.000 aan certificaten van aandelen. Daarbij gold specifiek voor hem een exit-clausule die tot uitkering zou kunnen leiden zelfs als de onderneming niet zou worden verkocht. In december 2014 daalde de waarde van de aandelen...
Ziekte adviseur geen excuus voor te laat bezwaar: 3 x € 2.639 verzuimboeten voor BV
Toen BV X geen gehoor gaf aan de uitnodiging, herinnering en aanmaning voor het indienen van de aangiften Vpb 2013 tot en met 2015 legde de inspecteur ambtshalve aanslagen op met bij elk jaar een verzuimboete van € 2.639. De bezwaren hiertegen verklaarde de inspecteur niet-ontvankelijk omdat ze te laat...
Pensioenuitkering DGA door verrekening met r/c-schuld genoten
In de aangiften Vpb van BV A stond vanaf 2004 een pensioenvoorziening. Vanaf maart 2010 nam die voorziening af, tegelijk met het moment dat haar directeur en enig aandeelhouder X de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. BV A deed in 2015 aangifte loonheffingen van een loon van € 1.290 per maand. Op...
Niet-gemotiveerd cassatieberoep tegen uitdeling en boete niet-ontvankelijk
Plastisch chirurg X ging in cassatie tegen de uitspraak waarin Hof Arnhem-Leeuwarden een uitdeling en forse boete had gehandhaafd in verband met een oplopende r/c-stand bij de eigen BV. Omdat het beroepschrift in cassatie niet was gemotiveerd, stelde de griffier van de Hoge Raad X bij aangetekende brief in de...
Oppervlak gebouw voor 84% woonfunctie: 2%-woningentarief voor 84%
X voldeed in juli 2017 € 255.000 (6%) overdrachtsbelasting (ODB) op aangifte voor de verkrijging van twee panden. De koopprijs was € 4.250.000. In de panden waren appartementen gerealiseerd die werden verhuurd aan particulieren. De verhuurder bood daarnaast op aanvraag zorgdiensten aan de bewoners aan. X ging in beroep en...
Flipcase voor smartphone voor GN-indeling een bergingsmiddel
BV X hield zich bezig met de distributie en in- en uitvoer van consumentenproducten. Zij verschilde met de inspecteur van de Douane van mening over de indeling van beschermhoesjes voor diverse types en merken smartphones voor de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De inspecteur stelde dat deze zogenoemde flipcases moesten worden ingedeeld...
Aanslagen door onzorgvuldige voorbereiding waterschap vernietigd
Mevrouw X was eigenaar van een bedrijfspand. Zij ging in beroep tegen aanslagen zuiveringsheffing over 2014 en 2015 en stelde dat zij geen afvalwater uit de bedrijfsruimte had afgevoerd, omdat zij de bedrijfsruimte in die jaren verhuurde aan administratiekantoor. Als bewijs overlegde zij afschriften van huurcontracten, foto's van de bedrijfsruimte...
UWV soepel bij terugbetaling NOW 1-voorschot
De minister van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de dilemma's die optreden naar aanleiding van aanvragen voor definitieve vaststelling van subsidie in het kader van de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1). In het bijzonder gaat het daarbij om (1) de situaties waarin een...
Monitoring arbeidsmarkt en beroep NOW en TOZO
De minister van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het beroep op de SZW-maatregelen uit het noodpakket en over het beeld op de arbeidsmarkt. Hieraan ontlenen wij het volgende: Tot en met 26 november 2020 zijn 19.448 vaststellingsaanvragen voor de NOW 1 binnengekomen. Werkgevers hebben tot 23 maart 2021...
Voor nieuwbouwwoning bestemde verkoopwinst op woning belast in box 3
X ontving in juni 2017 uit de verkoop van zijn eigen woning € 368.532. De inspecteur rekende het bedrag van € 193.973 dat hiervan op 1 januari 2018 nog op zijn bankrekening stond tot de heffingsgrondslag in box 3. Volgens X was dit geen box 3-bezitting omdat het afkomstig was...
Diensten vermogensbeheerder vergelijkbaar met icbe: fee BTW-vrijgesteld
Fiscale eenheid (f.e.) BV X was een vermogensbeheerder en bood onder meer een product aan waarbij zij gebruikmaakte van een zogenoemde beleggersgiro die was ondergebracht bij een stichting die een centrale rekening aanhield bij Theodoor Gilissen Bankiers (tegenwoordig InsingerGilissen Bankiers) waarop het volgens de beleggingsprofielen te beleggen geld van afnemers...
Effectenkantoor geen BTW verschuldigd over beheerfee beleggingsdiensten
Effectenkantoor BV X sloot met particulieren vermogensbeheerovereenkomsten en bracht daarvoor een beheerfee in rekening die varieerde van 1 tot 1,5% van het beheerde vermogen. Zij gebruikte vier verschillende beleggingsprofielen en risicoprofielen. Beleggers hadden verder geen keuze welke beleggingen werden aangekocht en verkocht. BV X stelde dat de beheerfee was vrijgesteld...
Ex geen recht op partneralimentatie: man geen recht op afkoopsom
X was onder huwelijkse voorwaarden getrouwd met mevrouw Y. Het echtpaar woonde in een woning waarvan zij ieder voor de helft eigenaar waren en die was gefinancierd met een bankhypotheek van € 900.000 en een hypotheek van € 1.150.000 bij BV Z waarvan X de enig aandeelhouder was. Volgens deze...
Te weinig ingehouden loonheffingskorting geen effect op bedrag aanslag
Mevrouw X ging in beroep tegen de aanslag IB 2017 omdat volgens haar in februari niet twee keer met de loonheffingskorting rekening was gehouden, zoals de inspecteur had gesteld. Volgens mevrouw X had het salaris dat haar werkgever aan februari had toegerekend, betrekking op de maand maart. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste...
Door Rechtbank en Hof vastgestelde PKV en IMSV in BPM-zaak niet te laag
X voldeed BPM op aangifte voor de registratie van een uit Duitsland afkomstige Volvo XC 60. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op omdat van een hogere CO2-uitstoot moest worden uitgegaan dan waarvan X was uitgegaan. X ging in beroep. Rechtbank Gelderland vernietigde de naheffingsaanslag, kende X een immateriële schadevergoeding (IMSV)...
Bij teruggaafregeling BPM export schade-auto's geen strijd met EU-recht
BV X verzocht op grond van artikel 14a, lid 1, Wet BPM om teruggaven van BPM in verband met de export van twee auto's. De inspecteur wees de verzoeken om teruggaaf af, omdat het schadeauto's waren. BV X ging in beroep en stelde dat het weigeren van een BPM-teruggaaf in...
Rente over griffierecht, maar niet op basis van Unierecht
BV X verzocht in verband met de export van een gebruikte auto om een teruggaaf van BPM. Het verzoek werd in eerste instantie afgewezen, maar na bezwaar kreeg BV X alsnog € 619 terug. BV X ging in beroep en stelde dat de inspecteur haar in verband met haar verzoek...
€ 4,3 mln inkomensbijtelling met 50% boete voor handel in vlees overeind
In februari 2013 ontdekte de politie op het adres van X een XTC-laboratorium. Tijdens het doorzoeken van de woning van X nam de politie diverse financiële bescheiden in beslag. X verklaarde tegenover de politie dat hij een buitenlandse onderneming in vleesproducten had en wel eens € 100.000 of € 200.000...
Uitspraken op bezwaar zagen ten onrechte niet op VA's
X ontving over 2010 een voorlopige aanslag (VA) IB met een teruggave. Naar aanleiding van het verzoek van X van 21 oktober 2011 om herziening van de VA volgde een nadere VA met een aanvullend terug te ontvangen bedrag. Op 18 juli 2013 werd de definitieve aanslag IB 2010 opgelegd,...
Leges voor bouw- en tuinmarkt in pagode met veel glas flink verlaagd
BV X had een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van een bouw- en tuinmarkt. De gemeente bracht € 392.481 aan leges in rekening. BV X ging in beroep en stelde dat de aanslag moest worden verminderd naar € 224.000. Hof Arnhem-Leeuwarden stelde BV X in het gelijk. Door de afwijkende...
Prejudiciële vragen Brits open-end-fonds door intrekking onbeantwoord
Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde op 1 augustus 2016 in twee zaken prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de verschuldigdheid van dividendbelasting door buitenlandse beleggingsinstellingen. De Hoge Raad vroeg het EU-Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing. Nadat het EU-Hof op 21 juni 2018 uitspraak deed in de zaak Fidelity Funds...
Nota naar aanleiding van verslag bij Belastingplan 2021 naar Eerste Kamer
De staatssecretaris heeft een nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2021 naar de Eerste Kamer gestuurd. Wij ontlenen hieraan het volgende: Met betrekking tot de samenloop van de kwijtscheldingswinstvrijstelling met de nieuwe verliesverrekeningssystematiek gaf de staatssecretaris aan dat de nieuwe systematiek moet voorkomen dat bedrijven met winstgevende...
Nota naar aanleiding van verslag bij OFM 2021 naar Eerste Kamer
De staatssecretaris heeft een nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 naar de Eerste Kamer gestuurd. Wij ontlenen hieraan het volgende: Het fictieve genietingsmoment voor levenslooptegoeden wordt vervroegd naar 1 november 2021. Op dit fictieve genietingsmoment is de levensloopinstelling inhoudingsplichtig en daarmee verantwoordelijk voor...
Nota naar aanleiding van verslag bij Wet aanpassing box 3 naar Eerste Kamer
De staatssecretaris heeft een nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3 naar de Eerste Kamer gestuurd. Wij ontlenen hieraan het volgende: Voor de circa 420.000 mensen met een vermogen van meer dan € 220.000 (voor partners meer dan € 440.000) leidt het voorstel tot...
Nota naar aanleiding van verslag bij Wet differentiatie overdrachtsbelasting
De staatssecretaris heeft een nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting (ODB) naar de Eerste Kamer gestuurd. Wij ontlenen daaraan het volgende: Bij een afkoop van een erfpachtcanon en een verlenging van een erfpachtrecht kan beroep worden gedaan op de startersvrijstelling of het lage tarief...
Nota naar aanleiding van verslag bij Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
De staatssecretaris heeft een nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling naar de Eerste Kamer gestuurd. De staatssecretaris is niet van plan om de inwerkingtreding op 1 januari 2021 te heroverwegen. Op Prinsjesdag 2019 is al aangekondigd dat per 1 januari 2021 de...
Nota naar aanleiding van verslag Aanpassing tarieven ODE 2021 en 2022
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een nota naar aanleiding van het verslag naar de Eerste Kamer gestuurd bij het wetsvoorstel Wet ODE-tarieven 2021 en 2022. Wij ontlenen hieraan het volgende: In samenwerking met de relevante brancheorganisaties zijn verschillende opties in kaart gebracht om de lastenstijging voor de...
Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie
De staatssecretaris heeft bij de Eerste Kamer een nota naar aanleiding van het verslag ingediend bij het wetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie. De staatssecretaris verwacht dat het brede maatregelenpakket om de CO2-uitstoot te reduceren, zal leiden tot een vermindering van de CO2-emissies bij afvalverbrandingsinstallaties. De CO2-heffing kent een geleidelijke ingroei waardoor...
Goedkeurend besluit teruggaaf DB en KSB aan niet in NL gevestigd lichamen
De staatssecretaris kondigde op Prinsjesdag 2020 aan dat het kabinet per 1 januari 2022 een maatregel wil invoeren waarbij de verrekening van dividendbelasting (DB) en naar prijzen van kansspelen geheven kansspelbelasting (KSB) met Vpb wordt beperkt. De aanleiding was het Sofina-arrest van het EU-Hof van Justitie. Vooruitlopend hierop en in...
Tweede Kamer akkoord met novelle bij Wet vliegbelasting
De Tweede Kamer heeft op 3 december 2020 de novelle bij het wetsvoorstel Wet vliegbelasting aangenomen. Hierin is voorgesteld de vliegbelasting voor vrachtvliegtuigen te laten vervallen. De novelle treedt op hetzelfde tijdstip in werking als de Wet vliegbelasting zelf, dus per 1 januari 2021....
KSB voor internetpokerspelen van Pokerstars.eu en Fulltilt.eu intact
X nam deel aan buitenlandse internetpokerspelen van verschillende aanbieders, waaronder Pokerstars.eu en Fulltilt.eu. Deze websites werden geëxploiteerd binnen een groep, waarvan het hoofdkantoor was gevestigd op Isle of Man en waartoe ook Rational Gaming Europe Ltd op Malta behoorde. De inspecteur legde aan X over maart tot en met juli...
KSB over resultaten met internetpokerspelen EU-proof
X en Y woonden in Nederland en namen deel aan buitenlandse internetpokerspelen. Rechtbank Gelderland vernietigde de in verband daarmee aan hen opgelegde naheffingsaanslagen kansspelbelasting (KSB). De inspecteur ging in hoger beroep en stelde dat de vestigingsplaats van de houder van de internetpokerspelen buiten de EU lag. Hof Arnhem-Leeuwarden was het...
Belastingverdrag met Duitsland niet van toepassing op KSB
X GmbH was gevestigd in Duitsland en verhuurde kansspelautomaten aan een vof in Nederland, waarvan de bestuurder van X GmbH en zijn zoon firmant waren. De vof plaatste de automaten in verschillende horecagelegenheden. X GmbH deed nihilaangiften voor de kansspelbelasting (KSB), omdat de automatenopbrengst niet aan haar ten goede kwam....