Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 25-09-2020

Rente over earn-out- en anti-speculatievergoeding belast
In 2006 verkocht BV X haar aandelen in BV C aan BV B tegen een vaste koopprijs van € 2,5 mln en een variabele koopprijs (earn-out) van 50% van de winst na belasting boven de € 600.000 over 2006 en 2007. BV X en BV B waren eerder een anti-speculatiebeding...
Voormalig vennoot aansprakelijk voor BTW-schuld van vof
X, zijn echtgenote en hun drie kinderen waren de vennoten van vof Italmoda. Italmoda hield zich bezig met schoenimport, tot daar een einde aan kwam door de opkomst van Aziatische schoenen. Daarna hield Italmoda zich bezig met op Italië gerichte computerhandel. Nadat Italmoda was opgehouden te bestaan, stelde de ontvanger...
Internetconsultatie wetsvoorstel conditionele bronbelasting dividenden
De staatssecretaris heeft het conceptwetsvoorstel Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden voor internetconsultatie aangeboden. Hierin zijn de maatregelen uitgewerkt voor een aanvullende bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende landen met ingang van 2024. De bronbelasting gaat gelden voor dividendstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die...
Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld verlengd
De staatssecretaris heeft het besluit van 16 juni 2020 over betaalpauzes voor hypotheekverplichtingen in verband met de coronacrisis met ingang van 26 september 2020 geactualiseerd. Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor...
Snijbloemenkweker in ruste BTW-ondernemer voor levering bouwgrond
X exploiteerde tot 2004 een snijbloemenkwekerij vanuit twee achter de echtelijke woning gelegen kassen op 3.350 m² van het totale perceel van 4.100 m². Het stuk grond met de kassen behoorde tot het ondernemersvermogen van X. Na herhaalde verzoeken van X besloot de gemeente uiteindelijk mee te werken aan een...
Podotherapeuten bewezen onjuiste BTW-splitsing niet
Maatschap X verrichtte diverse podotherapeutische werkzaamheden, zoals het geven van consulten, het uitvoeren van onderzoek, het opstellen van behandelplannen en het leveren van podotherapeutische zolen en andere hulpmiddelen. Een deel van de handelingen was vrijgesteld van BTW. X bracht over al haar prestaties BTW in rekening. Vanaf 1 juni 2017...
Navordering zorgkosten van € 2.107 boven ondergrens correctiebeleid
X trok in zijn aangifte IB 2014 zorgkosten af. De inspecteur legde de aanslag op conform de aangifte, maar vroeg later alsnog om bewijsstukken ter onderbouwing van de aftrekposten. Toen X die niet gaf, legde de inspecteur een navorderingsaanslag op met een te betalen bedrag van € 420. X ging...
Cassatie tegen niet-aanmerken brief als uitspraak op bezwaar tevergeefs
Hof Den Haag besliste op 2 mei 2017 in de procedures van fiscalist X en zijn echtgenote Y. Nadat de Hoge Raad deze beslissingen in arresten van 23 maart 2018 had bevestigd, stuurde X op 23 april 2018 een brief naar de inspecteur met betrekking tot de afhandeling van de...
Verklaring voor dieetkosten niet, maar voor beddengoed wél geloofwaardig
Mevrouw X claimde in haar IB-aangiften 2014 en 2015 aftrek van zorgkosten. De inspecteur corrigeerde de aftrek via navorderingsaanslagen. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat de inspecteur de aftrekken voor dieetkosten, extra uitgaven voor kleding en beddengoed en vervoerskosten ten onrechte niet volledig had geaccepteerd aangezien zij haar...
Minderheidsaandeelhouders wél verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen
De bestuurders van softwarebedrijf BV X waren de personal holdings (Y Ltd en Z Ltd) van de heren A en B met wie BV X managementovereenkomsten had afgesloten. Y Ltd en Z Ltd waren ook (minderheids)aandeelhouder van BV X, samen met nog twee andere vennootschappen. De inspecteur stelde dat door...
Risico van hennepteelt bij verhuur van garagebox niet WOZ-waardedrukkend
X was eigenaar van een woning en een garagebox in de gemeente Amersfoort. De garagebox lag op een bedrijventerrein op ongeveer 5 km van de woning. X gebruikte de garagebox als opslagruimte. De gemeente had de WOZ-waarde 2017 van de woning vastgesteld op € 214.000. De garagebox was als afzonderlijk...
Aanslagen met ontbreken van umlaut op e in naam niet ongeldig
Naar aanleiding van correcties van de inspecteur op de (papieren) aangiften IB 2016 en 2017 moest mevrouw X arbeidskorting terugbetalen. De aanslagen werden eerst naar een eenheid van de Belastingdienst in Apeldoorn gestuurd waar een medewerker de aanslagen had voorzien van een sticker met de juiste naw-gegevens en deze vervolgens...
Boekhouder beboet voor niet-bijtellen auto van de zaak
X dreef een boekhoud- en belastingadviesadvieskantoor. Hij beschikte over een auto van de zaak, maar had in de IB noch in de BTW correcties voor het privégebruik gemaakt. De inspecteur legde na een boekenonderzoek (navorderings-)aanslagen IB op over 2010 tot en met 2014 en naheffingsaanslagen BTW over 2011 tot en...
Cassatie bewindvoerder door niet-betalen griffierecht niet ontvankelijk
X genoot winst uit onderneming voor werkzaamheden als bewindvoerder, mentor, curator en hij verrichtte ook fiscale werkzaamheden. De inspecteur weigerde de in zijn aangifte IB 2015 afgetrokken kosten van een OV-maandabonnement aan een vrijwilligster die binnen zijn bedrijf werkzaamheden had verricht. X ging beroep. Hof Amsterdam was het met de...
Aangifteverzuimboete bij nihilaanslag door niet-betalen griffierecht overeind
Toen X zijn aangifte IB 2016 niet binnen de gestelde termijn indiende, legde de inspecteur een ambtshalve aanslag op met een verzuimboete van € 369 voor het niet-doen van de aangifte. X deed daarna alsnog aangifte. De aanslag bleef nihil. De inspecteur handhaafde de verzuimboete. X ging in beroep maar...
Acteur met loon van toneelgezelschappen bewees ondernemerschap niet
Acteur X genoot in 2015 van vier toneelgezelschappen loon waarop loonheffingen waren ingehouden. In zijn aangifte IB gaf hij de inkomsten van drie toneelgezelschappen aan als winst uit onderneming (WUO). De inspecteur merkte de inkomsten van maar één toneelgezelschap aan als WUO, en weigerde daarbij een deel van de kostenaftrek....
Wetsvoorstel amicus curiae en kruisbenoemingen aangenomen
De Tweede Kamer heeft op 24 september 2020 het wetsvoorstel amicus curiae en kruisbenoemingen als hamerstuk aangenomen. Het wetsvoorstel is bedoeld om de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling te bevorderen door (1) mogelijk te maken dat ook anderen dan de bij een rechtszaak betrokken partijen de gelegenheid kunnen krijgen om in...
Kopers met gedoogbewoning geen kraakwachters: verkoper geen hypotheekrenteaftrek
X sloot op 14 september 2008 een overeenkomst met A en B voor de verkoop van zijn woning met als leveringsdatum 1 december 2008. Op 1 oktober 2008 kocht X een nieuwe woning waarnaar hij op 31 december 2008 verhuisde. Zijn meubilair bleef achter in de oude woning. De verkochte...
Informatiebeschikking met vragen naar wereldinkomen en -vermogen intact
Nederlander X verhuisde in december 2003 naar België en vervolgens in juli 2005 naar Monaco, waar hij sindsdien een appartement huurde. X was bestuurder en indirect aandeelhouder van BV A in Nederland en ook via een Belgische vennootschap bezat hij belangen in enkele BV's. X deed over de jaren 2010...
Rente op niet voor woning afgesloten KeuzePlusHypotheek niet aftrekbaar
Mevrouw X en haar echtgenoot financierden de aankoop van hun woning rond de eeuwwisseling met twee hypotheken van € 226.891 en € 210.000, en met ongeveer € 120.000 eigen geld. Een aantal jaren daarna sloten zij een derde hypotheek af met een kredietlimiet van € 104.000, genaamd "KeuzePlusHypotheek". Met deze...
Heft van onverrekend ondernemingsverlies niet bij partner aftrekbaar
Mevrouw X claimde in haar aangifte IB 2016 € 271.231 aan persoonsgebonden aftrek. Dit betrof de helft van het na 2011 onverrekend gebleven ondernemingsverlies van haar echtgenoot uit de jaren '80. De inspecteur weigerde de aftrek. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat het verlies destijds op de huwelijksgoederengemeenschap...
Verklaring van chirurg maakte liposuctie bij stewardess nog niet aftrekbaar
X bracht in zijn aangifte IB 2012 bijna € 3.000 aan specifieke zorgkosten in aftrek. De aanslag werd overeenkomstig de aangifte opgelegd, maar toen bleek dat het ging om de kosten van een liposuctie van zijn echtgenote, legde de inspecteur een navorderingsaanslag op. X ging in beroep en verstrekte daarbij...
Bouw sociale huurwoningen achter eigen woning niet WOZ-waardedrukkend
X ging in beroep tegen de WOZ-waarde 2019 voor zijn woning van € 806.000 en bepleitte een waarde van € 703.000. Hij vond dat de gemeente onvoldoende rekening had gehouden met het waardedrukkend effect van de ligging nabij een bouwmarkt en de toekomstige bouw van 23 sociale huurwoningen en een...
Vergrijpboeten van 60% voor KB Lux'er die weigerde aangifte te doen
X was geïdentificeerd als rekeninghouder van de KB Lux en had daarom navorderingsaanslagen IB en VB over 1990-2000 ontvangen. Vanaf 2000 deed X ondanks herinneringen en aanmaningen geen aangiften IB meer, waarna de inspecteur ambtshalve aanslagen IB 2001-2006 met vergrijpboeten van 100% oplegde. X maakte bezwaar en verstrekte de KB...
Havengeld voor overslag via binnenvaartschip via gemeentelijk vaarwater
BV X exploiteerde in de gemeente Hengelo aan het Twentekanaal een inlandterminal waar goederen werden overgeslagen. De schepen van BV X maakten gebruik van gemeentelijk vaarwater en de gemeentelijke haven. BV X ontving voor 2017 een aanslag havengeld van € 7.439 voor haar binnenvaartschip. Rechtbank Overijssel besliste dat de grondslag...
Beroep op strijdigheid van belastingrente met artikel 1 EP EVRM afgewezen
X was erfgenaam van de in 2014 overleden mevrouw Y. De inspecteur legde een voorlopige aanslag erfbelasting op en bracht daarbij belastingrente in rekening. X ging in beroep omdat hij het niet eens was met de in rekening gebrachte belastingrente. Rechtbank Den Haag besliste dat de inspecteur niet mocht afwijken...