Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 09-04-2020

Medewerker Belastingtelefoon wekte vertrouwen: geen revisierente
X kocht in 2015 een lijfrente af en ontving een uitkering van € 48.439. Bij de aanslagregeling IB 2015 bracht de inspecteur revisierente in rekening. X ging daartegen in beroep en stelde dat een medewerker van de Belastingtelefoon hem had toegezegd dat hij geen revisierente verschuldigd was. Hij verstrekte daarbij...
Geldlening niet bewezen: geen afwaardering regresvordering borgstelling
X was bestuurder van BV D die deel uitmaakte van de D-groep, waarvan de naar Panamees recht opgerichte stichting G aan de top stond. G bestond uit drie units die elk via een naar het recht van de Seychellen opgerichte vennootschap aandelen bezaten in H Ltd. Eén daarvan was I...
Vof inhoudingsplichtig bij constructie met Bulgaarse arbeidskrachten
Vof X wierf arbeidskrachten in Bulgarije en stelde die te werk bij opdrachtgevers in Nederland en België. Eerst werkten de arbeidskrachten in loondienst bij de opdrachtgever, maar toen het lastiger werd om tewerkstellingsvergunningen te krijgen, werden de werkzaamheden vanaf 2009 uitgevoerd via opdrachten van aanneming van werk. Daartoe werden door...
Aanbiedingsplicht woning aan verkoper drukte eigenwoningforfait niet
X kocht in 2009 een woning van stichting A voor € 78.250. Op grond van de akte van levering was hij als koper gebonden aan bepaalde voorwaarden en bepalingen, zoals dat de koper bij aankoop een korting kreeg op de marktwaarde onder de verplichting om de woning te onderhouden en...
Online tabakszaak door omzetdaling en staking geen bron: geen verliesaftrek
Mevrouw X startte in 2011 met de verkoop van tabak-gerelateerde producten via een webshop. Zij behaalde alleen negatieve resultaten. In 2015 bedroeg het verlies € 1.465 (omzet € 972, kosten € 2.437). Bij de aanslagregeling IB 2015 weigerde de inspecteur de aftrek van het verlies, omdat de activiteiten volgens hem...
Negeren uitworpreden tbs-verlies geen ambtelijk verzuim: navordering intact
Mevrouw Y exploiteerde sinds 2006 een eenmanszaak in kinderkleding. De onderneming was gefinancierd met diverse leningen van de Rabobank waarvoor haar (fiscale) partner X mede had ondertekend en waarvoor een derde hypotheek op de woning van X en mevrouw Y als zekerheid diende. In 2013 werd de onderneming wegens een...
Precariobezwaar toch ontvankelijk door verkeerde adressering aanslag
Aan horecaonderneming BV X was op 30 juni 2016 een aanslag precariobelasting opgelegd in verband met het terras bij de horecagelegenheid. Nadat de gemeente haar op 31 mei 2018 een betalingsherinnering had gestuurd, maakte BV X op 6 juni 2018 bezwaar waarin zij vermelde de aanslag nooit te hebben ontvangen....
Auto op 270 meter van restaurant voor cateringklus geen laden en lossen
X ging in beroep tegen twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting en stelde dat in beide gevallen sprake was geweest van laden en lossen. Hij had zijn auto weggezet op een parkeerplaats op ongeveer 270 meter van een restaurant waar hij spullen voor een cateringklus had opgehaald en later weer had afgeleverd. Die...
Bouwlegesverordening 2016 Den Haag niet in strijd met opbrengstlimiet
De gemeente Den Haag legde aan vier aanvragers van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit legesaanslagen op. De vier gingen in beroep en stelden dat de Legesverordening omgevingsvergunning 2013 (versie 2016) onverbindend moest worden verklaard omdat de kostendekkendheid volgens hen 110% bedroeg. De gemeente wees op het document "Toepassing VNG-model kostenonderbouwing...
Direct vertegenwoordiger geen douaneschuldenaar: UTB vernietigd
BV X deed van 10 oktober 2015 tot en met 4 januari 2016 in naam en voor rekening van Y aangiften voor het in het vrije verkeer brengen van zonnepanelen uit China en maakte daarbij aanspraak op een vrijstelling van antidumpingrecht. De inspecteur verleende de vrijstelling echter niet en reikte...