Fiscaal nieuws van de dag

De volledige berichten zijn te lezen via de dagelijkse e-mailservice Viditax. Viditax is onderdeel van het abonnement Fiscaal up to Date Premium.

Overzicht Viditax 02-06-2020

Hypotheekrente op tijdens uitzending aan stiefzoon en vriendin in bruikleen gegeven woning niet aftrekbaar
Mevrouw X verhuisde in 2015 samen met haar echtgenoot in het kader van een uitzending door het ministerie van Defensie naar Curaçao, waar zij en haar partner in een huurwoning gingen wonen. Aansluitend werd zij per 1 oktober 2018 uitgezonden naar Aruba. Haar stiefzoon (geboren in 1994) en zijn vriendin...
Box III-heffing voor 84-jarige met huurwoning geen individuele last
De 84-jarige mevrouw X woonde in een huurwoning en bezat op 1 januari 2017 verspreid over verschillende bankrekeningen € 184.571 aan vermogen. Ze ontving daarover in 2017 € 664 aan rente. Bij het vaststellen van de aanslag IB 2017 berekende de inspecteur het forfaitair rendement op € 6.043 en de...
EHRM stelt vragen over onafhankelijkheid en onpartijdigheid over reservistenpraktijk in cassatie
Strafzaken in cassatie worden behandeld en beslist door een zetel van drie of vijf raadsheren. In de praktijk van de Hoge Raad kan deze zetel van drie of vijf raadsheren zich laten adviseren door collega-raadsheren, ook wel reservisten genoemd. Reservisten zijn leden van een kamer die niet zijn aangewezen om...
Wetsvoorstel meldplicht en beschikking bij overgang onderneming voor internetconsultatie
De Belastingdienst stelt bij overgang van een onderneming de nieuwe situatie vast, maar deelt dat tot op heden nog niet in een beschikking mee aan werkgevers. Dit wordt gewijzigd in een conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en inkomen...
Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 naar Tweede Kamer
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwe notitie zijn de voornaamste beleidsmatige uitgangspunten weergegeven die het kabinet bij toekomstige verdragsonderhandelingen wil hanteren. Verder wordt ingegaan op de punten waar het beoogde Nederlandse verdragsbeleid afwijkt van het OESO-modelverdrag. Deze afwijkingen...
Navordering omdat fiscaal partners allebei 100% hypotheekrente aftrokken
X en zijn partner Y woonden samen in een woning die hun gezamenlijk eigendom was. Na de beëindiging van hun relatie bracht X in zijn aangifte IB 2014 alle hypotheekrente in aftrek. De aanslag werd overeenkomstig de aangifte opgelegd. Toen daarna bleek dat ook mevrouw Y alle hypotheekrente had afgetrokken,...
NOB wil uitstel van invoering Wet CO2-heffing industrie
De NOB heeft in een reactie op de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie laten weten dat het haar bevreemd dat in het wetsvoorstel nog geen tarief wordt genoemd. Voor belastingplichtigen is het immers van belang tijdig een goede en reële inschatting te kunnen maken van wat de eventuele...
Nadere memorie antwoord bij implementatie UBO-register
De minister van Financiën heeft bij de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord ingediend bij het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Wij ontlenen hieraan het volgende: Juridische entiteiten zijn binnen de EU niet geharmoniseerd. In Nederland is onderzocht voor wie de registratieplicht in...
Wijzigingen op noodpakket 2.0 toegelicht
De ministers van SZW, Financiën en EZK hebben de Tweede Kamer een nadere toelichting gestuurd op twee op 28 mei 2020 aangekondigde wijzigingen op het noodpakket 2.0 met maatregelen als gevolg van de corona-pandemie. Daarin gaan zij in op de duur van de verlenging en op een wijziging met betrekking...
Nederland mocht heffen over eenmalige pensioenuitkering uit België
De Belgische werkgever van de in Nederland wonende X had voor X een pensioenverzekering afgesloten bij de Belgische verzekeraar A. X ontving op 7 februari 2015 een "fiche" waarop stond dat de voorziene pensioendatum 1 mei 2015 was en dat X bij leven op die datum de mogelijkheid had om...
Monitoring aanpak belastingontwijking
De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de monitoring van de aanpak van belastingontwijking. Volgens de bewindspersoon is er geen goed hanteerbare, algemene, overkoepelende maatstaf voor belastingontwijking om het effect van de kabinetsaanpak te monitoren. Toch worden waar mogelijk op een gerichte manier gegevens die verband houden met de...
Implementatie WLTP in Wet BPM op macroniveau budgettair neutraal
De staatssecretaris heeft de uitkomsten van een second-opinion op de nieuwe BPM-tabel per 1 juli 2020 en op de achterliggende TNO-onderzoeken voor de implementatie van de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP) in de Wet BPM ontvangen. In de second opinion wordt onder meer geadviseerd de BPM-tabel flexibel te...
Regeling Klein Krediet Corona op 29 mei 2020 geopend
De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt en voorziet in een financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000, is op 29 mei 2020 geopend. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling...
Heffingsvermindering nieuwbouw verhuurderheffing per 1 juli 2020 op nihil
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de bedragen van de vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II met ingang van 1 juli 2020 op nihil gesteld. Voor de heffingsvermindering voor nieuwbouw in de verhuurderheffing is op 23 april 2020 voor € 1.637 mln aan...
Invoering vereenvoudiging beslagvrije voet blijft 2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft er nog steeds naar dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet met ingang van 1 januari 2021 in werking treedt. Toch blijft het geheel een kritisch tijdspad belopen, waarbij een aantal organisaties heeft aangegeven voor onderdelen van hun proces een volledige inwerkingtreding per...