Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 05-08-2022

 

Wetsvoorstellen Stand van zaken Plandatum inwerkingtreding
Tweede Kamer Eerste Kamer
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496 1-1-2023
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 1e dag na plaatsing in Stb
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten  35929 1-1-2022
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 35930 1-1-2022
Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen 35957 1-1-2022
Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente 36004 Bij KB
Aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 36088 Bij KB
Fiscale verzamelwet 2023 36107 Bij KB
Wet herziening bedrag ineens  36154 Bij KB
Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting 36157 1e dag na plaatsing Stb