Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 21-09-2022

 

Wetsvoorstellen Stand van zaken Plandatum inwerkingtreding
Tweede Kamer Eerste Kamer
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496 1-1-2023
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523 1e dag na plaatsing in Stb
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten  35929 1-1-2022
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 35930 1-1-2022
Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen 35957 1-1-2022
Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente 36004 Bij KB
Fiscale verzamelwet 2023 36107 Bij KB
Wet hersteloperatie toeslagen 36151 Bij KB
Wet herziening bedrag ineens  36154 Bij KB
Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting 36157 1e dag na plaatsing Stb
Belastingplan 2023 36202 1-1-2023
Wet rechtsherstel box 3 36203 1e dag na plaatsing Stb
Overbruggingswet box 3  36204 1-1-2023
Wijziging Wbm ivm overgangsperiode invoering mechanisme koolstofcorrectie aan de grens 36205 Bij KB
Wet minimum CO2-prijs industrie 36206 1-1-2023
Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen  36207 1-1-2023
Tijdelijke intensivering kindgebonden budget en afschaffen inkomensondersteuning AOW’ers  36208 Bij KB