Dossier: Fiscale wetsvoorstellen

Aanhangige fiscale wetsvoorstellen; stand van zaken per 23-05-2022

 

Wetsvoorstellen Stand van zaken Plandatum inwerkingtreding
Tweede Kamer Eerste Kamer
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496 1-1-2023
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten  35929 1-1-2022
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 35930 1-1-2022
Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen 35957 1-1-2022
Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente 36004 Bij KB
Aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 36088 Bij KB