Contact

Algemene voorwaarden Fiscaal Up To Date
Redactie gevestigd te Dordrecht

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Op alle door en/of aan ons gedane offertes, alle met ons gesloten overeenkomsten en alle andere verbintenissen met ons zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2  De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

2.1  Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven.

2.2  Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke aanmelding c.q. bestelling door u bij ons.

2.3 Wij behouden ons het recht voor om in geval van onvoldoende deelname en/of abonnees, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons, de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3: Prijzen

3.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Reclames

4.1 Klachten over de aan u geleverde zaken en diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te gaan met het geleverde.

4.2 Indien aan u echter andere dan de door u bestelde en/of bescha­digde zaken zijn geleverd, anders dan een beschadiging door postverzending, kunt u deze zaken aan ons retourneren.

4.3 Te retourneren zaken dient u deugdelijk te verpakken. Na ont­vangst van de geretourneerde zaken zullen wij u zo spoedig mogelijk meedelen of de klacht gegrond is en in het beves­tigende geval tot herlevering overgaan. In dat geval komen tevens de kosten van de retournering voor onze rekening.

4.4 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsver­plichtingen onverlet.

Artikel 5: Facturering en betaling

5.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, hetgeen overigens uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder verrekening of korting.

5.3 Bij niet-tijdige betaling bent u op grond van de Wet aan ons de wettelijke rente verschuldigd.

5.4 De volledige aan incassering verbonden kosten, zoals porti, telefoon en interne behandelingskosten, alsmede de volledige proceskosten en kosten van (buiten)gerechtelijke rechtsbijstand, waaronder begrepen niet door een gerechtelijke instantie geliqui­deerde kosten, komen ten laste van u. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 250,– exclusief BTW.

5.5 Onverminderd het bovenstaande zijn wij in geval van niet of niet-tijdige betaling danwel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op u rustende verplichting gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden en verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op schade­vergoeding.

5.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling danwel zekerheid voor de betaling van u te verlangen. Indien u daaraan niet voldoet, zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplicht­ingen op te schorten, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaan is door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens ons geleverde zaken en/of diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, alsmede schade welke het gevolg is van het niet-voldoen van door ons geleverde zaken aan de daaraan gestelde eisen danwel welke het gevolg is van gebreken in de levering door ons.

6.2 Wij zijn met name niet aansprakelijk voor door u geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/ofonvolledigheden in de door en/of namens ons geleverde zaken en/of diensten.

6.3 U dient ons te vrijwaren voor aanspraken van derden op schadever­goeding als bedoeld in de eerste twee leden van dit artikel.

Artikel 7:  Bijzondere bepalingen schriftelijke praktijkcursussen

7.1 Onder “schriftelijke praktijkcursussen” worden in dit artikel begrepen die schriftelijke praktijkcursussen die wij u aanbieden onder de naam Fiscaal Up To Date, danwel eventueel andere namen.

7.2 Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende deelname, zulks enkel ter beoordeling van ons, de overeenkomst te annuleren. Wij zullen u daarvan direct schriftelijk informeren. Eventuele door u aan ons reeds verrichte betalingen zullen worden teruggestort.

7.3 Tenzij op de brochure anders is vermeld, geldt voor annulering door u de navolgende regeling.

7.4 U kunt tot 3 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de schriftelijke praktijkcursus annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 3 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de schri­ftelijke praktijkcursus, berekenen wij u € 250,– exclusief BTW aan kosten. Bij latere annulering bent u het volledige cursusgeld verschul­digd.

7.5 Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om u geen deelname aan de schriftelijke praktijkcursus te verlenen en/of u geen verder materiaal toe te zenden, totdat u alsnog aan uw verplichtingen jegens ons hebt voldaan.

7.6 Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betref­fende de door ons aan u verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, blijven bij ons c.q. auteurs berusten. Vermenig­vuldiging en/of verspreiding van door en/of via ons aan u verstrekte informatie is niet toegestaan zonder onze uitdrukke­lijke schriftelijke toestemming.

7.7 Wij behouden ons het recht voor om af te wijken van de in de brochure aangegeven indeling, volgorde en/of inhoud van het programma.

Artikel 8: Bijzondere bepalingen abonnementsprodukten

8.1 Abonnementen (en daarmee een abonnementsjaar) kunnen op elk door u gewenst moment aanvangen, met dien verstande dat een abonnement steeds op de eerste dag van een maand aanvangt en op z’n vroegst op de eerste dag van de maand volgend op die waarin wij de aanvraag  voor het abonnement hebben ontvangen. Abonnementen lopen in principe per abonnements­jaar en worden voor het begin van elk abonnementsjaar door ons aan u voor het volledige abonnementsjaar gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 Annulering van abonnementen dient per aangetekend schrijven te geschieden en is mogelijk tot uiterlijk twee maanden voor het begin van de nieuwe abonnementsperiode.

8.3 De bij aanvang van een abonnement reeds verschenen afleveringen van het desbetreffende kalenderjaar, zullen u op uw verzoek worden geleverd voorzover ten tijde van het verzoek nog voorradig. Het abonnement wordt dan geacht met terugwerkende kracht tot het vroegste geleverde nummer in te gaan.

8.4 Wij zijn gerechtigd om de prijzen van abonnementen te verhogen, welke verhoging in zal gaan per nieuw abonnementsjaar.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogen­bosch.

Privacy

Wij houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen op uw vakgebied. Daarom wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Uw gegevens kunnen door ons verstrekt worden aan derden. Wilt u dit niet of kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact op met onze klantenservice: bel (010) 243 39 33 of mail naar info@rendement.nl.

Webstatistieken

Fiscaal up to Date maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Redactie 
Van Godewijckstraat 30
3311 GX Dordrecht
E-mail: redactie@futd.nl
Telefoon: (078) 657 61 47

Abonnementenadministratie 
Rendement Uitgeverij BV
Postbus 27020
3003 LA Rotterdam
E-mail: info@rendement.nl
Telefoon: (010) 243 39 33

Adverteren
Arnout Bonselaar
E-mail: a.bonselaar@rendement.nl
Telefoon: (010) 224 80 33

 

  • Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.